|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา| หลักสูตรการศึกษา|

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีหลักสูตร 2 ระดับ คือ

 

1. ระดับปริญญาเอก

 
1.1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 
1.2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
 

2. ระดับปริญญาโท

 
2.1
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 
2.2
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
 
2.3
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) รอประกาศฯ การรับสมัครจาก สบฑ/สาขา
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วย e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/     
TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Communication Arts
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
  อักษรย่อ ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Communication Arts)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Communication Arts)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  แบบ 1.1
 
คุณสมบัติเฉพาะ ต้องมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 
1.
เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษาหรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี
 
2.
เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในระดับบริหารขั้นต้นอย่างน้อย 3 ปี
 
3.
เป็นผู้ทำงานด้านอื่นๆ ที่มีประสบการณ์การทำวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี
  วุฒิการศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4 แต้ม หรือเทียบเท่า
 
3.
มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  แบบ 2.1
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยกำหนด
 
3.

มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ

 
4.

มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
Doctor of Philosophy Program in Communication Innovation for Political and Local Administration
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
  อักษรย่อ ปร.ด. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Communication Innovation for Political and Local Administration)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Communication Innovation for Political and Local Administration)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  คุณสมบัติทั่วไป
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
 
2.
มีสุขภาพแข็งแรงและต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
3.
ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิดหรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
  คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ
  มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
 
1.
การทดสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วย Paper ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 
 
2.
การทดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
 
3.
การทดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป หรือ
 
4.
การทดสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนนด้วยวิธี Computer Based Test (CBT) หรือไม่ต่ำกว่า 62 คะแนนด้วยวิธี Internet Based Test (IBT) หรือ
 
5.
การทดสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.5 คะแนน ขึ้นไป หรือ
 
6.
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT (E –Testing) ด้วย computer การสอบทุก part ต้องไม่ต่ำกว่าคะแนน B2 หรือ
 
7.
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT หลังการอบรมเข้มพิเศษ Intensive Training English Course การสอบทุก part ต้องไม่ต่ำกว่าคะแนน B2
  ทั้งนี้ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 1. – 7. ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Communication Arts Program
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ นศ.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Communication Arts
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M. Com. Arts
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
2.
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
 
3.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดง ประกอบ (หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด) หรือ
 
4.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา ได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
Master of Communication Arts Program in Communication Innovation for Political and Local Administration
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
  อักษรย่อ นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Communication Arts (Communication Innovation for Political and Local Administration)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M. Com. Arts (Communication Innovation for Political and Local Administration)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
2.
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
 
3.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ (หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด) หรือ
 
4.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Communication Arts Program in Communication Arts for ASEAN (International Program)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์อาเซียน)
  อักษรย่อ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์อาเซียน)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Communication Arts (Communication Arts for ASEAN)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Com.Arts (Communication Arts for ASEAN)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
2.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 
หมายเหตุ  1) ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย                
                  2) ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4792 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 30-August-2022; 15:35 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.