|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|หลักสูตรการศึกษา|

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มีหลักสูตร 1 ระดับ คือ

 

1. ระดับปริญญาโท

 
111.1.1.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
  ระยะเวลาการศึกษา
    ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วยระบบ e-Learning
   
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

Master of Science Program in Food System Management for Nutrition

  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
  อักษรย่อ วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Food System Management for Nutrition)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 
 
หมายเหตุ  1) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
                  2) ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากผลการศึกษาและประสบการณ์ และต้องศึกษาเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 71706 พื้นฐานอาหารและโภชนาการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
                    3) กรณีผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด         
                    4) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยต้องดำเนินการดังนี้
                        4.1 ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร
                      4.2 กรณีไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวิชา 11701 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษ
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้จัด (Intensive Training English Course)
                     4.3 ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ถือว่าเป็นการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
   
   

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5733 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 4-January-2022; 11:10 AM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.