|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|หลักสูตรการศึกษา|

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มีหลักสูตร 2 ระดับ คือ

 

1. ระดับปริญญาเอก

 
1.1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
 
1.2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
 

2. ระดับปริญญาโท

 
2.1
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 
2.2
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา คือ
 
- กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช
    - กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์
    - กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ
    - กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
 
2.3
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วย e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Doctor of Philosophy Program in Agricultural Extension and Development
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  อักษรย่อ ปร.ด. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Agricultural Extension and Development)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Agricultural Extension and Development)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่น หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
 
3.
มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  หมายเหตุ   1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                     2) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ำกว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์และอาจกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                     3) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 4 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา
Doctor of Philosophy Program in Crop Production Management and Development
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา)
  อักษรย่อ ปร.ด. (การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Crop Production Management and Development)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Crop Production Management and Development)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
2.
มีประสบการณ์การทำงานด้านการเกษตรหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
3.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
  หมายเหตุ   1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                     2) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ำกว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์และอาจกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                     3) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 4 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Master of Agriculture Program in Agricultural Extension and Development
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Agriculture (Agricultural Extension and Development)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ag. (Agricultural Extension and Development)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาทสภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
2.
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร หรือกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
 
3.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนน
 
หมายเหตุ   1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1– 2 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                    2) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
     
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร 
Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management
 
(กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ag. (Agricultural Resources Management)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากถาบัน อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ
 
2.

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ

 
3.
คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  หมายเหตุ   1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                    2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ ต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร โดยไม่นับหน่วยกิต โดยผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี อาจได้รับการพิจารณายกเว้นตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร 
Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management
 
(กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ag. (Agricultural Resources Management)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากถาบัน อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ
 
2.

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ

 
3.
คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  หมายเหตุ   1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                    2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ ต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร โดยไม่นับหน่วยกิต โดยผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี อาจได้รับการพิจารณายกเว้นตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร 
Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management
 
(กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ag. (Agricultural Resources Management)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากถาบัน อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ
 
2.

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ

 
3.
คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  หมายเหตุ   1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                    2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ ต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร โดยไม่นับหน่วยกิต โดยผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี อาจได้รับการพิจารณายกเว้นตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร 
Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management
 
(กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ag. (Agricultural Resources Management)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากถาบัน อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ
 
2.

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ

 
3.
คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  หมายเหตุ  1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                   2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ ต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร โดยไม่นับหน่วยกิต โดยผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี อาจได้รับการพิจารณายกเว้นตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์
Master of Business Administration Program in Co-operatives
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)
  อักษรย่อ บธ.ม. (สหกรณ์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business Administration (Co-operatives)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.B.A. (Co-operatives)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
2.
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
 
3.
กรณีผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฯ เป็นผู้กำหนด
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด หรือ
 
5.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 
6.
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1– 3 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
 

หมายเหตุ  1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                   2) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

     
     

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 16412 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 28-April-2023; 10:35 AM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.