|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|หลักสูตรการศึกษา|

 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตร 3 ระดับ คือ

 

1. ระดับปริญญาเอก

 
1.1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 
1.2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 
1.3
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
 
1.4
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 
1.5
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 

2. ระดับปริญญาโท

 
2.1
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชา คือ
 
-  กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา
 
-  กลุ่มวิชาภาษาไทย
 
-  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 
-  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 
-  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
 
2.2
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 
2.3
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 
2.4
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 
2.5
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 
2.6
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 

3. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 
3.1
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วยระบบ e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  
Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
  อักษรย่อ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Curriculum and Instruction)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 2.1
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาโททางการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
2.
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3.
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับนักการศึกษาในองค์กรต่างๆ หรือหน้าที่อื่นที่ต้องใช้ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน
4.
มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.
มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางหลักสูตรและการสอน
 
6.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ 1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน โดยไม่นับหน่วยกิต
                   2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และถึงแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษาทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศสถานภาพการเป็นนักศึกษา
   

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
  อักษรย่อ ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Educational Administration)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Educational Administration)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบที่ 1.1
 
1.
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโททางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00
 
2.
มีประสบการณ์และผลงานที่โดดเด่นและเหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา
 
3.
ทำวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต  และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยโดยมีผลการวิจัยที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 
4.
มีโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสำเร็จการศึกษา
 
5.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าต่ำกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00 หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์และอาจกำหนดให้ศึกษา
ชุดวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิตตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยกำหนด
  แบบที่ 2.1
 
1.
สำเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 
2.
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
 
3.
มีผลงาน และโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสำเร็จการศึกษา
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  หมายเหตุ 1) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ และอาจกำหนดให้ศึกษา
ชุดวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยกำหนด แล
                 2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางการบริหารการศึกษา ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยกำหนด
     
   

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
Doctor of Philosophy Program in Educational Measurement and Evaluation
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
  อักษรย่อ ปร.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Educational Measurement and Evaluation)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Educational Measurement and Evaluation)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 2.1
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ วิจัย ประเมินทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาอื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00
3.
มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
4.
มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
  หมายเหตุ 1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาอื่นต้องได้รับการประเมินความสามารถพื้นฐานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                    2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาอื่นต้องศึกษาเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 24732 ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ โดยไม่นับหน่วยกิต
                    3) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-4 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และถึงแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษาทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศสถานภาพการเป็นนักศึกษา
   

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Doctor of Philosophy Program in Guidance and Psychological Counseling
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
  อักษรย่อ ปร.ด. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Guidance and Psychological Counseling)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Guidance and Psychological Counseling)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 2.1
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาโททางการแนะแนว/จิตวิทยา/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/การให้คำปรึกษา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3.
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตวิทยา/การให้คำปรึกษาในองค์กรต่างๆหรือหน้าที่อื่นที่ต้องใช้ความรู้ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
4.
มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5.
มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตวิทยา/การให้คำปรึกษา
 
6.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ 1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยไม่นับหน่วยกิต
                    2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 6) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและ
ถึงแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษาทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศสถานภาพการเป็นนักศึกษา
   

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Technology and Communications
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อักษรย่อ ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Educational Technology and Communications)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Educational Technology and Communications)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 2.1

 

1.
สำเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.
มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3.
มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4.
มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และถึงแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษาทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศสถานภาพการเป็นนักศึกษา
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
(กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
  อักษรย่อ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Curriculum and Instruction)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Curriculum and Instruction)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.
เป็นครูหรือบุคลากรประจำการทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวหรือให้บริการทางการศึกษา และ
4.
มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ
5.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3- 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                   2) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามข้อ 1-5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
(กลุ่มวิชาภาษาไทย)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
  อักษรย่อ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Curriculum and Instruction)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Curriculum and Instruction)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.
เป็นครูหรือบุคลากรประจำการทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวหรือให้บริการทางการศึกษา และ
4.
มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ
5.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3- 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                    2) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามข้อ 1-5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
(กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
  อักษรย่อ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Curriculum and Instruction)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Curriculum and Instruction)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.
เป็นครูหรือบุคลากรประจำการทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวหรือให้บริการทางการศึกษา และ
4.
มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ
5.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3- 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                    2) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามข้อ 1-5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
(กลุ่มวิชาสังคมศึกษา)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
  อักษรย่อ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Curriculum and Instruction)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Curriculum and Instruction)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.
เป็นครูหรือบุคลากรประจำการทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวหรือให้บริการทางการศึกษา และ
4.
มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ
5.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3- 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                    2) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามข้อ 1-5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
  อักษรย่อ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Curriculum and Instruction)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Curriculum and Instruction)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.
เป็นครูหรือบุคลากรประจำการทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวหรือให้บริการทางการศึกษา และ
4.
มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ
5.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3- 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                    2) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามข้อ 1-5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา  
Master of Education Program in Educational Administration
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
  อักษรย่อ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Administration)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Administration)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
       สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
  หมายเหตุ   ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
Master of Education Program in Educational Measurement and Evaluation
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
  อักษรย่อ ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Measurement and Evaluation)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Measurement and Evaluation)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนน และ
3. เป็นครู หรือบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวัด หรือประเมินผลการศึกษาในองค์กรต่างๆ หรือหน้าที่อื่นที่ต้องใช้การวัดหรือการประเมินทางการศึกษา หรือเป็นผู้มีผลการสอบผ่านหรือรับรองมาตรฐานความรู้และสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
4. ผ่านการทดสอบความรู้และสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  มายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3- 4 แต่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
  อักษรย่อ ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนด
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
3.
เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจำการทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรทำหน้าที่เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคคล หรือ
4.
มีประสบการณ์ทำงาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ  1) ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                   2) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

     
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
Master of Education Program in Educational Technology and Communications
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อักษรย่อ ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Technology and Communications)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Technology and Communications)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนน
  หมายเหตุ   1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนน ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                    2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 
Master of Education Program in Science Education
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
  อักษรย่อ ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Science Education)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Science Education)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  กลุ่มที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
 
2.
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
 
3.
เป็นครูหรือบุคลากรประจำการทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา
 
4.
เคยศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต และ
5.
มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ
 
6.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ  1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3, 4 และ 5 แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                   2) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
  กลุ่มที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ
 
2.
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ
 
3.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  หมายเหตุ  1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                   2) ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
     
   

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 
Graduate Diploma Program in Curriculum and Instruction
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
  อักษรย่อ ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Graduate Diploma (Curriculum and Instruction)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Grad. Dip. (Curriculum and Instruction)
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ
 
2.
เป็นครูผู้สอน หรือบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
  หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) – 2) แต่ได้คะแนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
                  2) ผู้ที่มีคุณสมบัติดข้างต้น ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
   
   
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 79914 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 17-January-2023; 10:21 AM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.