|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|หลักสูตรการศึกษา|

 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 

สาขาวิขาพยาบาลศาสตร์ มีหลักสูตร 1 ระดับ คือ

 

1. ระดับปริญญาโท

 
1.1.
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 
1.2.
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วยระบบ e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล  
Master of Nursing Science Program in Nursing Administration
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทางการพยาบาล)
  อักษรย่อ พย.ม. (การบริหารทางการพยาบาล)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science (Nursing Administration)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.N.S. (Nursing Administration)

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาลไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
 
3.
มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการในองค์กรด้านสุขภาพทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
4.
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน
 
5.
มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราขูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีที่เป็นปัจจุบัน
 
6.
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
  หมายเหตุ  กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณ์ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณี
     
การฝึกปฏิบัติฯ

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
  อักษรย่อ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M.N.S. (Community Nurse Practitioner)

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 ระดับคะแนน
 
3.

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพยาบาลในหน่วยงานด้านสุขภาพหรือในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 
4.
มีวุฒิประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จากหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง
 
5.
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
 
6.
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน
 
7.
มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราขูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีที่เป็นปัจจุบัน
 
8.
ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
9.
ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
  หมายเหตุ   1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้
                    2)  กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณี
     
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 7787 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 17-January-2023; 11:30 AM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.