|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|หลักสูตรการศึกษา|

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีหลักสูตร 1 ระดับ คือ

 

ระดับปริญญาโท

 
1.
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
 
.
-  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
 
-  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วยระบบ e-Learning
     
  e-Book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
TOP

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
Master of Economics Program
(กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ ศ.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Economics
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M. Econ.

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
2.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
     
   
   

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
Master of Economics Program
(กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  อักษรย่อ ศ.ม.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Economics
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

M. Econ.

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
1.
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
 
2.
เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
     
   
   

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 11505 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 1-February-2024; 13:50 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.