กรอบระยะเวลาการขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่จะขอสำเร็จการศึกษา โปรดดำเนินการและส่งหลักฐานต่าง ๆ ตามกรอบระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา ดังนี้

  กรอบระยะเวลาการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท
  กรอบระยะเวลาการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
  เรื่อง การตรวจรูปแบบ การส่งเล่ม การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ที่ ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา โทร. 0 2504 7568-9
  เรื่อง การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต การสำเร็จการศึกษา เอกสารรับรองสำเร็จการศึกษา
ที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา โทร. 0 2504 7564