|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

 

คำนำหน้าชื่อ - ชื่อยศ
 ชื่อเต็ม
ชื่อย่อไทย
ชื่อย่ออังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อไทย
ชื่อย่ออังกฤษ
ทหารบก
         
 พลเอก
พล.อ.
GEN
พลโท
พล.ท.
LT GEN
พลตรี
พล.ต.
MAJ GEN
พันเอก
พ.อ.
COL
พันโท
พ.ท.
LT COL
พันตรี
พ.ต.
MAJ
ร้อยเอก
ร.อ.
CAPT
ร้อยโท
ร.ท.
LT
ร้อยตรี
ร.ต.
SUB LT
จ่าสิบเอก
จ.ส.อ.
S M 1
จ่าสิบโท
จ.ส.ท.
S M 2
จ่าสิบตรี
จ.ส.ต.
S M 3
สิบเอก
ส.อ.
SGT
สิบโท
ส.ท.
CPL
สิบตรี
ส.ต.
PFC
พลทหาร
พลฯ
PVT
ทหารเรือ          
พลเรือเอก
พล.ร.อ.
ADM
พลเรือโท
พล.ร.ท.
V ADM
พลเรือตรี
พล.ร.ต.
R ADM
นาวาเอก
น.อ. ...ร.น.
CAPT
นาวาโท
น.ท. ...ร.น.
CDR
นาวาตรี
น.ต. ...ร.น.
L CDR
เรือเอก
ร.อ. ...ร.น.
LT
เรือโท
ร.ท. ...ร.น.
LT JG
เรือตรี
ร.ต. ...ร.น.
SUB LT
พันจ่าเอก
พ.จ.อ.
CPO 1
พันจ่าโท
พ.จ.ท.
CPO 2
พันจ่าตรี
พ.จ.ต.
CPO 3
จ่าเอก
จ.อ.
PO 1
จ่าโท
จ.ท.
PO 2
จ่าตรี
จ.ต.
PO 3
พลทหาร
พลฯ
SEA-MAN
ทหารอากาศ          
พลอากาศเอก
พล.อ.อ.
ACM
พลอากาศโท
พล.อ.ท.
AM
พลอากาศตรี
พล.อ.ต.
AVM
นาวาอากาศเอก
น.อ.
GP CAPT
นาวาอากาศโท
น.ท.
WG CDR
นาวาอากาศตรี
น.ต.
SQN LDR
เรืออากาศเอก
ร.อ.
FLT LT
เรืออากาศโท
ร.ท.
FLG OFF
เรืออากาศตรี
ร.ต.
PLT OFF
พันจ่าอากาศเอก
พ.อ.อ.
FS 1
พันจ่าอากาศโท
พ.อ.ท.
FS 2
พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ต.
FS 3
จ่าอากาศเอก
จ.อ.
SGT
จ่าอากาศโท
จ.ท.
CPL
จ่าอากาศตรี
จ.ต.
LAC
พลทหาร
พลฯ
AMN
ตำรวจ          
พลตำรวจเอก
พล.ต.อ.
POL GEN
พลตำรวจโท
พล.ต.ท.
POL LT GEN
พลตำรวจตรี
พล.ต.ต.
POL MAJ GEN
พันตำรวจเอก
พ.ต.อ.
POL COL
พันตำรวจโท
พ.ต.ท.
POL LT COL
พันตำรวจตรี
พ.ต.ต.
POL MAJ
ร้อยตำรวจเอก
ร.ต.อ.
POL CAPT
ร้อยตำรวจโท
ร.ต.ท.
POL LT
ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ต.
POL SUB LT
นายดาบตำรวจ
ด.ต.
POL SEN SGT MAJ
จ่าสิบตำรวจ
จ.ส.ต.
POL SGT MAJ
สิบตำรวจเอก
ส.ต.อ.
POL SGT
สิบตำรวจโท
ส.ต.ท.
POL CPL
สิบตำรวจตรี
ส.ต.ต.
POL L/C
พลตำรวจ
พลฯ
POL CONST
อื่น ๆ
นาย
-
MR
นาง
-
MRS
นางสาว
-
MISS
บาทหลวง
-
REV
หม่อมหลวง

ม.ล.

M L
หม่อมราชวงศ์
ม.ร.ว.
M R
สามเณร
-
SAMANERA
พระ
-
PHRA
พระอธิการ
-
PHRA ATHIKAN
เจ้าอธิการ
-
CHAO ATHIKAN
พระปลัด
-
PHRAPALAD
พระสมุห์
-
PHRASAMU
พระใบฎีกา
-
PHRABAIDIKA
พระครูปลัด
-
PHRAKHU PALAD
พระครูสมุห์
-
PHRAKHU SAMU
พระครูใบฎีกา
-
PHRAKHU BAIDIKA
พระมหา
-
PHRAMAHA
พระครูธรรมธร
-
PHRAKHU DHAMMADHORN
พระครูวินัยธร
-
PHRAKHU VINAIDHORN
           

 จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th