แนวปฏิบัติการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ที่สอบผ่านครบ 5 ชุดวิชา และมีเกรดเฉลี่ยรวม 3.00 ขึ้นไป ให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาพร้อมขอหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (แบบฟอร์ม มสธ.บ10) ดังนี้
 
1.
หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร (มสธ. บ13) ค่าธรรมเนียม 100 บาท ใช้รูปถ่าย ไม่สวมครุย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 
2.
หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา (มสธ. บ14) ค่าธรรมเนียม 100 บาท ใช้รูปถ่าย ไม่สวมครุย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 
3.
ใบรายงานผลการศึกษา (มสธ. บ15) (transcript) ค่าธรรมเนียม 200 บาท ใช้รูปถ่าย ไม่สวมครุย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ที่สอบผ่านครบ 4 ชุดวิชา และมีเกรดเฉลี่ยรวม 3.00 ขึ้นไป สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาพร้อมขอหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (แบบฟอร์ม มสธ.บ10) ได้เช่นเดียวกัน
 
หมายเหตุ

หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร ใช้ระหว่างเสนอชื่อสำเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ จนถึงสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว จะออกหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา ให้ต่อไป
ผู้ที่ทำเรื่องมาหลังสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ขอเฉพาะ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และ/หรือ ใบรายงานผลการศึกษา เท่านั้น
       
ส่งเอกสารได้ที่
      สำนักบัณฑิตศึกษา ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      9/9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
      จ.นนทบุรี 11120
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2504 7560-4 โทรสาร 0 2503 3675