กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2562

นางสาวบุบผา  พลเยี่ยม
(สาขาวิทยาการจัดการ)

6 มีนาคม 2563
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ห้อง 2220
อาคารบริหาร ชั้น 6
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.รชพร  จันทร์สว่าง์

นางสาวอรวรรณ ต้นโพธิ์
(สาขาวิทยาการจัดการ)

13 มีนาคม 2563
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ห้อง 2220
อาคารบริหาร ชั้น 6
LCD Projector คอมพิวเตอร์

อ.ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์

นางหิรัญญา  ปะดุกา
(สาขาวิชานิติศาสตร์)

17 มีนาคม 2563
เวลา 10.00 - 13.00 น.

ห้องประชุมสาขาวิชานิติศาสตร์
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5
LCD Projector คอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.วรรณวิภา  เมืองถ้ำ

นางสาวรัตนาภรณ์  โสภายนต์
(สาขาวิชานิติศาสตร์)

17 มีนาคม 2563
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุมสาขาวิชานิติศาสตร์
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5
LCD Projector คอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.วรรณวิภา  เมืองถ้ำ

นางสาวจินดาภัทร์  นาคบำรุง
(สาขาวิทยาการจัดการ)

19 มีนาคม 2563
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ห้อง 2220
อาคารบริหาร ชั้น 6
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

นางสาวบุบผา  พลเยี่ยม
(สาขาวิทยาการจัดการ)

26 มีนาคม 2563
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ห้อง 2220
อาคารบริหาร ชั้น 6
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง

นายนิพิฐพนธ์  แสงด้วง
(สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

27 มีนาคม 2563
เวลา 9.00 - 12.00 น.

ห้อง 2220
อาคารบริหาร ชั้น 6
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.อารยา  ประเสริฐชัย

นางสาวไหวน๊ะ  หมัดแล๊ะ
(สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

27 มีนาคม 2563
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง 2220
อาคารบริหาร ชั้น 6
LCD Projector คอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.อภิรดี  ศรีโอภาส

 

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2562
กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2562 กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2562 กำหนดการสอบ เดือนมกราคม 2563
กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2563

 

 

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 3/2561
กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2562 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2562
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2561
กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2562 กำหนดการสอบ เดือนเมษายน 2562 กำหนดการสอบ เดือนพฤษภาคม 2562
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2562 กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2562 กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2562
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค1/2561
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2561 กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2561 กำหนดการสอบเดือน ธันวาคม 2561
กำหนดการสอบ เดือนมกราคม 2562 กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

 

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค3/2560
กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2561 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2561 กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2561
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค2/2560
กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2561 กำหนดการสอบ เดือนเมษายน 2561 กำหนดการสอบ เดือนพฤษภาคม 2561
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2561 กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2561 กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2561
กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2561
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค1/2560
กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2560 กำหนดสอบ เดือนกันยายน 2560 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2560
กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2560 กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2560 กำหนดการสอบ เดือน มกราคม 2561
กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2561    

 

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค3/2559
กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2560 กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2560 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2560
กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2560    
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค2/2559
กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2560 กำหนดการสอบ เดือนเมษายน 2560 กำหนดการสอบ เดือนพฤษภาคม 2560
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2560 กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2560 กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2560
กำหนดการสอบ เดือน กันยายน 2560
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค1/2559
กำหนดการสอบ เดือน พฤศจิกายน 2559 กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2559 กำหนดการสอบ เดือนมกราคม 2560
กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2560  

 

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 3/2558
กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2559 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2559  
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2558
กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2559 กำหนดการสอบ เดือนเมษายน 2559 กำหนดการสอบ เดือนพฤษภาคม 2559
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2559 กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2559 กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2559
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2558
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2558 กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2558 กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2558
กำหนดการสอบ เดือนมกราคม 2559 กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2559  

 

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 3/2557
กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2558 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2558 กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2558
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2557
กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2558 กำหนดการสอบ เดือนเมษายน 2558 กำหนดการสอบ เดือนพฤษภาคม 2558
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2558 กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2558
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2557
กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2557 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2557 กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2557
กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2557 กำหนดการสอบ เดือนมกราคม 2558 กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2558

 

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 3/2556
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2557 กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2557 กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2557
กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2557    
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2556
กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2556 กำหนดการสอบ เดือนมกราคม 2557 กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2557
กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2557 กำหนดการสอบ เดือนเมษายน 2557 กำหนดการสอบ เดือนพฤษภาคม 2557
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2557    
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2556
กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2556 กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2556 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2556
กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2556    

 

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 3/2555
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2556 กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2556 กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2556
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2555
กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2555 กำหนดการสอบ เดือนมกราคม 2556 กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2556
กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2556 กำหนดการสอบ เดือนเมษายน 2556 กำหนดการสอบ เดือนพฤษภาคม 2556
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2556 กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2556  
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2555
กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2555 กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2555 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2555
กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2555 กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2555  

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 3/2554

กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2555

กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2555 กำหนดกาสอบ เดือนสิงหาคม 2555
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2554
กำหนดการสอบ เดือนมกราคม 2555 กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2555
กำหนดการสอบ เดือนเมษายน 2555 กำหนดการสอบ เดือนพฤษภาคม 2555 กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2555
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2554
กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2554 กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2554 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2554
กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2554 กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2554  

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 3/2553
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2554 กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2554  
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2553
กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2553 กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2554 กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2554
กำหนดการสอบ เดือนเมษายน 2554 กำหนดการสอบ เดือนพฤษภาคม 2554  
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2553
กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2553 กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2553 กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2553
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2553 กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2553  

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 3/2552
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2553 กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2553  
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2552
กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2552 กำหนดการสอบ เดือนมกราคม 2553

กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2553

กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2553 กำหนดการสอบ เดือนเมษายน 2553

กำหนดสอบ เดือนพฤษภาคม 2553

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2552
กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2552 กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2552 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2552 กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2552

 

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 3/2551
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2552 กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2552  
กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2551
กำหนดสอบ เดือนธันวาคม 2551 กำหนดสอบ เดือนมกราคม 2552 กำหนดสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2552
กำหนดสอบ เดือนมีนาคม 2552 กำหนดสอบ เดือนเมษายน 2552 กำหนดสอบ เดือนพฤษภาคม 2552