ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

                     1.ศึกษาศาสตร์
                     2.ศิลปศาสตร์
                     3.รัฐศาสตร
                     4.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     5.เศรษฐศาสตร์
                     6.พยาบาลศาสตร์
                     7.เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
                     8.มนุษยนิเวศศาสตร์
                     9.นิเทศศาสตร์
                     10.วิทยาการจัดการ
                     11.วิทยาศาสตร์สุขภาพ
                     12.นิติศาสตร์