การประชุมเสนอผลงานระดับชาติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7
The 7 th STOU National Research Conference

 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560