การบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ

ปาฐกถาพิเศษ/เสวนาทางวิชาการ/บรรยายพิเศษ
ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.

- บรรยายพิเศษ เรื่อง งานวิจัยเพื่อการสรรสร้างนวัตกรรม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
- บรรยายพิเศษ เรื่อง จากงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่การเพิ่มคุณค่างานวิจัย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมวิจัยยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
- พิธีเปิดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
        การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
        รูปแบบรายงานการวิจัย 6 บท สำหรับการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา
- เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาและการวิจัยในชีวิตวิถีใหม่สำหรับทุกคน
(New Normal Education and Research for All) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
- บรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม : ทางรอดของสังคมไทยในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
- บรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
- บรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา : ความท้าทายของสังคม แห่งการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)
ในวันวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566