รวมบทความการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.         

- การเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
- การเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 7 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560