รวมบทความการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.         

- การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2556
- การเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
- การเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 7 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
- การเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561