turnitin

- ประกาศการใช้โปรแกรม Turnitin
- VDO แนะนำการใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษา
- Class ID/Enrollment Password ดพ. / วพ. / IS
- ขั้นตอนการดำเนินการตรวจรูปแบบ ดพ. / วพ. / IS
- แบบ สบฑ 002 การส่งหลักฐานการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- หนังสืออนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์
- ประชาสัมพันธ์ตารางการจัดอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin