หน้าหลัก :: Home หน้าหลัก :: Home
 
Join :  
เกี่ยวกับ มสธ. | ระบบการเรียนการสอนทางไกล | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
line decor
line decor

 

 

 

 

 

 
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
STOU Online
 
บริการห้องสมุด
 
ศูนย์หนังสือ มสธ.
  สำหรับนักศึกษา มสธ.
 
E-mail นักศึกษา
 
สมัคร sms
 

ปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน(หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง)

ระหว่าง 15 -31 กรกฎาคม 2562

(ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะต้องสอบมาตรฐานเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
ประกาศรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

1. เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน
3. มีสัญญาการจ้างงานการปฏิบัติงานจากโรงเรียน
4. มีหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรปรัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบปริญญาบัตร
5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
6. สำเนาสัญญาจ้างงานในตำแหน่งครูผู้สอน
7. สำเนาหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
8. ตารางสอน (ต้องมีตราโรงเรียนและชื่อโรงเรียน ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น)
หากมีข้อสงสัยติดต่อสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 02 504 8506

ขั้นตอนการสมัคร
**Downloadใบสมัคร ให้ปรินซ์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน
1.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2.ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)

สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
3. ส่งทางไปรษณีย์

การแจ้งผลการคัดเลือก
1 จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
2 ตรวจสอบทางเว็บไซต์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 35,000 บาท

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
(ส่งเอกสารการสมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต)

 


ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ


 

---------------------

 

 

ตรวจสอบใบสมัคร/ผลการคัดเลือก


  กระดานสนทนา มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.20 น.
  : วันเสาร์- อาทิตย์
08.30 - 16.30 น.
E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
  โทรสาร : 0-2503-3546-8   
 
   

Last updated : 30-Jul-2019 10:19 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง