line decor
line decor

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

ขยายเวลารับสมัคร จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2565

ประกาศผลการคัดเลือกประมาณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ประกาศการรับสมัคร

-รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โทร. 02-504-8505-6

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง
(ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะต้องสอบมาตรฐานเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)

**Downloadใบสมัคร ให้ปรินท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

นักศึกษากลุ่มปกติ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา
3. มีสัญญาการจ้างงานการปฏิบัติงานจากสถานศึกษา
4. มีหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา
5. ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ในวิชาเอกต่อไปนี้
5.1 ปฐมวัยศึกษา
5.2 ภาษาไทย
5.3 ภาษาอังกฤษ
5.4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.5 สังคมศึกษา
5.6 คณิตศาสตร์
5.7 การงานอาชีพ

นักศึกษากลุ่มโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านผู้ประกอบวิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ในวิชาเอกต่อไปนี้
2.1 ภาษาไทย
2.2 ภาษาอังกฤษ
2.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 สังคมศึกษา
2.5 คณิตศาสตร์
2.6 การงานอาชีพ
3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา
หมายเหตุ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องสอบมาตรฐาน เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาสัญญาจ้างงานในตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 ชุด
7. สำเนาหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา จำนวน 2 ชุด
8. ตารางสอน (ต้องมีตราโรงเรียนและชื่อโรงเรียน ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น) จำนวน 2 ชุด

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร 1 ปี
(ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่สามารถนำไปเทียบโอนมาตรฐานกับคุรุสภาได้
หรือนำวุฒิการศึกษาจากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้)

**Downloadใบสมัคร ให้ปรินท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมายเหตุ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถนำไปเทียบโอนมาตรฐานกับคุรุสภาได้ หรือนำวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนี้ไปใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติ
การสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ชุด

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)

สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ส่งทางไปรษณีย์

การแจ้งผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์

ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาโดยประมาณ

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
(ส่งเอกสารการสมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต)

 

 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ


 

---------------------

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โทร. 02-504-8505-6
(วันและเวลาราชการ)
 
   

Last updated : 21-Jun-2022 10:32 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง