line decor
line decor

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน(หลักสูตร 1 ปี)

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
(ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

ประกาศการรับสมัคร

“ผู้สมัครที่สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 1 ปี)
ของ มสธ.  ในปีการศึกษา 2564  จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในการนำไปใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนและถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรม 
ซึ่งใช้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 11 มาตรฐาน เท่านั้น  ไม่สามารถนำไปเทียบโอนมาตรฐานกับคุรุสภาได้ หรือนำวุฒิการศึกษาจากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการยื่นขอ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

1.ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน(หลักสูตร 1 ปี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานและปริญญา
**Downloadใบสมัคร ให้ปรินท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน
หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบปริญญาบัตร
5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
หากมีข้อสงสัยติดต่อสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 02 504 8506

หมายเหตุ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถ นำไปเทียบโอนมาตรฐานกับคุรุสภาได้ หรือนำวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนี้ไปใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

**Downloadใบสมัคร ให้ปรินท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน

1.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2.ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)

สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
3. ส่งทางไปรษณีย์

การแจ้งผลการคัดเลือก
1 จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
2 ตรวจสอบทางเว็บไซต์

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
(ส่งเอกสารการสมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต)

 

 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ


 

---------------------

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)
 
   

Last updated : 01-Apr-2021 4:43 PM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง