line decor
line decor

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง)


ประกาศการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับเอกสารการสมัคร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกลุ่มปกติที่จ่ายเงินด้วยตนเอง
เปิดรับสมัคร วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2564

-รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โทร. 02-504-8505-6

**Downloadใบสมัคร ให้ปรินท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2564
2. ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน ในวิชาเอกต่อไปนี้
2.1 ปฐมวัยศึกษา
2.2 ภาษาไทย
2.3 ภาษาอังกฤษ
2.4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.5 สังคมศึกษา
2.6 คณิตศาสตร์
2.7 การงานอาชีพ
3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนารับรองการสำเร็จการศึกษา
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript)
5. ใบรับรองการปฏิบัติงาน (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายใบสมัคร)
6. ตารางสอน (ประทับตราโรงเรียนและชื่อโรงเรียน และลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียน/ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น)
7. สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา
8. สัญญาการจ้างงานที่ทำกับโรงเรียน (กรณีเป็นครูอัตราจ้าง)

2. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านผู้ประกอบวิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
เปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564

-รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โทร. 02-504-8505-6

ให้ผู้สนใจติดต่อเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดของท่านที่สังกัดอยู่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2564
2. ปฏิบัติงานสอนในหน่วยงานสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมีชั่วโมงสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายวิชาต่อไปนี้
2.1 ภาษาไทย
2.2 ภาษาอังกฤษ
2.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 สังคมศึกษา
2.5 คณิตศาสตร์
2.6 การงานอาชีพ
3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา (ถ้ามี)
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนารับรองการสำเร็จการศึกษา
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript)
5. ใบรับรองการปฏิบัติงาน (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายใบสมัคร)
6. ตารางสอน (ประทับตราต้นสังกัด ชื่อต้นสังกัด และลงนามโดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้น)
7. สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา (ถ้ามี)
8. สัญญาการจ้างงานที่ระบุการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู (กรณีเป็นครูอัตราจ้าง)

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ท้ายใบสมัคร)

สามารถส่งใบสมัครที่
1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่อยู่ศูนย์
3. ส่งทางไปรษณีย์

การแจ้งผลการคัดเลือก
1 จัดส่งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์
2 ตรวจสอบทางเว็บไซต์

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
(ส่งเอกสารการสมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต)

 

 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ


 

---------------------

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)
 
   

Last updated : 11-Jun-2021 11:16 AM  :: Old Webpage ::
© 2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
โปรดให้คำติชมและเสนอแนะได้ที่ :webmaster@stou.ac.th

เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง