|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

ลักษณะข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษาในการสอบไล
มีลักษณะข้อสอบเป็นแบบอัตนัยทั้งหมด ทุกชุดวิชา



จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th