|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (กิจกรรมเข้ม)
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
รหัสวิชา
ชื่อชุดวิชา
รายละเอียด
 
 
กำหนดการสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (กิจกรรมเสริม)
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
รหัสวิชา
ชื่อชุดวิชา
รายละเอียด
20506
การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
20507
วิทยาการการจัดการเรียนรู้
20509
ความเป็นครู
20510
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
20511
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย
20512

วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

20513

วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

20514

วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20515
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์
20516
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ
20596-3
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในโรงเรียน 2)
20596-1
ชุดวิชา 20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน)
 
หมายเหตุ หากนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โทรศัพท์ 02504 - 8505 ***