|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
รหัสวิชา
ชื่อชุดวิชา
รายละเอียด
20506
การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
20507
วิทยาการการจัดการเรียนรู้
20509
ความเป็นครู
20509
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
20511
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย
20512
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
20513
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
20514
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20515
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์
20515
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ
20596
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 1 (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน)
20596
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 3 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 2 )
20596
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น 4 (สัมมนาเข้ม )
 
หมายเหตุ หากนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โทรศัพท์ 02504 - 8505 ***