|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

คู่มือลงทะเบียนเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565
  1. คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปริญญาโท  
  2. คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปริญญาเอก  
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
  4. ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  5. ประกาศการยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ