|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

ปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
  1. จดหมายเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
  2. กำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
  3. คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 12 สาขาวิชา
  4. คู่มือค้นคว้าทางวิชาการ
  5. คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562
  6. คู่มือลงทะเบียนเรียน
  7. แนะนำสำนักบัณฑิตศึกษา
  8. คู่มือ Template ทำเล่มวิจัย ค้นคว้าอิสระ วิทยานิพน์ และดุษฎีนิพนธ์
  9. กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  10. แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  11. แผนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  12. เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ
 
  *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 02-504-7566-7 ,02-504-7570 ***