|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

ปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 NEW
  2. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 NEW
  3. จดหมายเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
  4. กำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
  5. คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 12 สาขาวิชา
  6. คู่มือค้นคว้าทางวิชาการ
  7. คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562
  8. คู่มือลงทะเบียนเรียน
  9. แนะนำสำนักบัณฑิตศึกษา
  10. คู่มือ Template ทำเล่มวิจัย ค้นคว้าอิสระ วิทยานิพน์ และดุษฎีนิพนธ์
  11. กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  12. แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  13. แผนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  14. เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ (ป.โท - ป.เอก)
 
  *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 02-504-7566-7 ,02-504-7570 ***