|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

ปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
  1. คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 12 สาขาวิชา
  2. คู่มือค้นคว้าทางวิชาการ
  3. คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2564
  4. คู่มือลงทะเบียนเรียน
  5. แนะนำสำนักบัณฑิตศึกษา
  6. คู่มือ Template ทำเล่มวิจัย ค้นคว้าอิสระ วิทยานิพน์ และดุษฎีนิพนธ์
  7. กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  8. เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ วันที่ 11 กันยายน 2564
 
  *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 02-504-7566-7 ,02-504-7570 ***