|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

ปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
  1. คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 12 สาขาวิชา ***
  2. คู่มือค้นคว้าทางวิชาการ
  3. คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2565
  4. คู่มือลงทะเบียนเรียน
  5. แนะนำสำนักบัณฑิตศึกษา
  6. คู่มือ Template ทำเล่มวิจัย ค้นคว้าอิสระ วิทยานิพน์ และดุษฎีนิพนธ์
  7. กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  8. เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ
 
  *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 02-504-7566-7 ,02-504-7570 ***