|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเข้มประจำชุดวิชา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
20905
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
23997
ดุษฎีนิพนธ์
24903
ทฤษฎีการวัดทางจิตในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่
25905
แนวคิดทางการแนะแนว และทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขั้นสูง
27904
แนวคิดทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึการศึกษา