|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเข้มประจำชุดวิชา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัส
ชื่อชุด
วันที่/สถานที่
32905
การวิจัยและทฤษฎีทางการตลาด การเงินและการบัญชี และการบริการ
32907
สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการตลาด