|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเข้มประจำชุดวิชา สาขาวิชารัฐศาสตร์
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
รหัส
ชื่อชุด
วันที่/สถานที่

84903

สัมมนาการเมืองและการบริหารเปรียบเทียบชั้นสูง
84904
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
84998
ดุษฎีนิพนธ์