|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาประจำชุดวิชา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (สัมมนาเสริม)
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
รหัส
ชื่อชุด
วันที่/สถานที่
13731
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ
คลิกดูรายละเอียด
13735
พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ
คลิกดูรายละเอียด
 
กำหนดการสัมมนาประจำชุดวิชา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (สัมมนาเข้ม)
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
รหัส
ชื่อชุด
วันที่/สถานที่
13731
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ
คลิกดูรายละเอียด