|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชาศิลปศาสตร
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัส
ชื่อชุด
วันที่/สถานที่
13722
การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
คลิกดรายละเอียด
13731
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
คลิกดรายละเอียด
13735
พฤติกรรมสารสนเทศและการบริการ
คลิกดรายละเอียด
13736
การจัดการความรู้และบิกดาตา
คลิกดรายละเอียด