|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชาศิลปศาสตร
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัส
ชื่อชุด
วันที่/สถานที่
13721
การจัดการขั้นสูงสาหรับองค์การสารสนเทศ
13722
การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์
13723
การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา***