|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัส
ชื่อชุด
วันที่ / สถานที่
60721
ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
60723
เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คลิกดูรายละเอียด
60726
เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
คลิกดูรายละเอียด
60727
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
คลิกดูรายละเอียด
60730
เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
คลิกดูรายละเอียด
     
***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา***