|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริม ประจำชุดวิชา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
กำหนดการ
21701
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
คลิกดูรายละเอียด
22741
สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
22747
การพัฒนาทักษะทางภาษา
คลิกดูรายละเอียด
22749
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
คลิกดูรายละเอียด
22753
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด
22764
การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
คลิกดูรายละเอียด
22765
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
คลิกดูรายละเอียด
23721
การวิจัยการบริหารการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
23722
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
23796
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
24733
สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
24735
การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
24736
ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์สําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา
คลิกดูรายละเอียด
25713
การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
คลิกดูรายละเอียด
25714
การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
คลิกดูรายละเอียด
27704
สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
27705
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คลิกดูรายละเอียด
27708
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
29701
สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด
 
 
กำหนดการสัมมนาเข้ม ประจำชุดวิชา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
กำหนดการ
23721
การวิจัยการบริหารการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
21701
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
คลิกดูรายละเอียด
29701
สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด
22741
สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
25713
การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
คลิกดูรายละเอียด
24733
สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
 

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา***
***ขอให้นักศึกษาทุกท่านนำบัตรนักศึกษาและบัตรประจำตัวที่มหาวิทยาลัยแจกให้ในวันปฐมนิเทศมาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย***

Up Up