|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|


กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (สัมมนาเสริม)
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
รหัส
ชื่อชุด
วันที่
22740
หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
22742
การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
คลิกดูรายละเอียด
22744
การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
คลิกดูรายละเอียด
22745
สัมมนาหลักสูตรและการสอน
คลิกดูรายละเอียด
22757
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
22761
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด
22762
สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ
คลิกดูรายละเอียด
22765
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
คลิกดูรายละเอียด
23720
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
23723
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
23727
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
คลิกดูรายละเอียด
23728
23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา
คลิกดูรายละเอียด
23729
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อการบริหารการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
24732
ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ
คลิกดูรายละเอียด
27702
การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
27703
การจัดระบบทางการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
27708
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
29704
สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด
 
กำหนดการสัมมนาประจำชุดวิชา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (สัมมนาเข้ม)
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
รหัส
ชื่อชุด
วันที่
23729
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อการบริหารการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
24732
ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ
คลิกดูรายละเอียด
 

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา***

หากตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบกรุณาติดต่อสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โทร.02-504-8505

***ขอให้นักศึกษาทุกท่านนำบัตรนักศึกษาและบัตรประจำตัวที่มหาวิทยาลัยแจกให้ในวันปฐมนิเทศมาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย***