|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
รหัส
ชื่อชุด
สถานที่
22902
สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน
คลิกดูรายละเอียด
23907
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
23908
สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด
25904
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการแนะนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
คลิกดูรายละเอียด
27902
สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา***
***ขอให้นักศึกษาทุกท่านนำบัตรนักศึกษาและบัตรประจำตัวที่มหาวิทยาลัยแจกให้ในวันปฐมนิเทศมาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย***

Up Up