|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565
รหัส
ชื่อชุด
สถานที่
23909
ประเด็นคัดสรรทางการบริหารการศึกษา
คลิกดูรายละเอียด

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา***
***ขอให้นักศึกษาทุกท่านนำบัตรนักศึกษาและบัตรประจำตัวที่มหาวิทยาลัยแจกให้ในวันปฐมนิเทศมาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย***

Up Up