|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัส
ชื่อชุด
วันที่ / สถานที่
50703
สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด
50704
วิทยาการระบาดประยุคต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
คลิกดูรายละเอียด
50706
สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำ
คลิกดูรายละเอียด
53710
การบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด
59713
ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุสาหกรรม
คลิกดูรายละเอียด
59714
การควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสียในโรงงานอุสาหกรรม
คลิกดูรายละเอียด
59717
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม
คลิกดูรายละเอียด
59718
การควบคุมและจักการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในอุสาหกรรม
คลิกดูรายละเอียด
 
***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา***