|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัส
ชื่อชุด
วันที่
 
71701
การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
 
71703
อาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 
71705
สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
 
***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา***
Up