|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชานิติศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัส
ชื่อชุด
วันที่ / สถานที่
41710
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชั้นสูงและกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์
41717
กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง
 
หมายเหตุ หากนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชานิติศาสตร์ โทรศัพท์ 02-504 - 8365 ***