|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัส
ชื่อชุด
วันที่ / สถานที่

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (โทร. 02 – 504-8183 Fax: 02 - 503-3612 ) นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ สามารถส่งรายชื่อได้ที่ E-mail: hedsod_p.a@hotmail.com

32723
เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดาเนินงาน
32727
สัมมนาการจัดการทั่วไป
32728
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32741
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32748
การวิจัยธุรกิจและการจัดการดาเนินงาน
32749
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการ
32750
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน
32751
สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ
32752
ระบบและการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศในศตวรรษที่ 21

แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ (โทร.02 – 504-8181 )

33711
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์
33719
การบริหารงานคลังสาธารณะ
33726
นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ
33727
การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
33732
การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐ

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ (โทร. 02 – 504-8184 )

32714
พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด
32735
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดาเนินงาน
32736
การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32739
การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน
32744
การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32745
การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ
32746
นวัตกรรมการบริการ
     

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในเว็บไซต์เป็นหลัก ในเข้ารับการสัมมนา ***