|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัส
ชื่อชุด
วันที่
51707
การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกดูรายละเอียด
51714
สถิติ วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด
51716
การบริหารการบริการพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด
51718
นโยบาย ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำและการบริการพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด
89701
นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผูนำ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
คลิกดูรายละเอียด
89703
วิทยการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
คลิกดูรายละเอียด
 
กำหนดการสัมมนาเข้มประจำชุดวิชา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัส
ชื่อชุด
วันที่
51707
การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกดูรายละเอียด
89703
วิทยการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
คลิกดูรายละเอียด
 
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา ***