|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชารัฐศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัส
ชื่อชุด
วันที่
80712
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด
81711
การเมืองการปกครองไทย
คลิกดูรายละเอียด
81712
แนวคิดทางการเมืองและสังคม รูปแบบออนไลน์
คลิกดูรายละเอียด
82712
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด
82713
สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
คลิกดูรายละเอียด
82714
หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
คลิกดูรายละเอียด
82715
สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
คลิกดูรายละเอียด
83711เสริม
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
คลิกดูรายละเอียด
83714
กระบวนการและทางเลือกในการพัฒนา
คลิกดูรายละเอียด
83715
การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง
คลิกดูรายละเอียด
 
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา ***