|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

กำหนดการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา สาขาวิชาวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รหัส
ชื่อชุด
วันที่ / สถานที่
97702 เข้ม
ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
97702 เสริม
ระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
97703 เข้ม
ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
97703 เสริม
ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
97706
การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ
97708 เสริม
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
97708 เข้ม
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางวิศวกรรม
99708 เข้ม
ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99708 เสริม
ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99709 เสริม
ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์
99710 เสริม
เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์
99710 เข้ม
เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์
 
***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ยึดวันที่ในจดหมายเชิญมาเข้ารับการสัมมนา***