|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

 

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. ซื้อระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง มกราคม ของทุกปี หรือ download
ใบสมัคร ได้ฟรี จาก เว็บไซต์บัณฑิตศึกษาของ มสธ. คลิกเลือก download ใบสมัคร
2. ตรวจสอบเอกสารระเบียบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีซื้อระเบียบการ)
3. ศึกษาขั้นตอนการสมัคร (กรณี download ใบสมัครจาก เว็บไซต์ )
4. เตรียมหลักฐานการสมัคร สำเนาเอกสารทุกฉบับผู้สมัครจะต้องลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง
5. กรอกเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนทุกฉบับ
6. ชำระค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวนเงิน 500 บาท ทาง Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง
7. ส่งเอกสารการสมัคร และสำเนาการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Pay at Post
8. มหาวิทยาลัยฯ ตอบรับการได้รับเอกสารการสมัคร Website โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนตรวจสอบ
การสมัครเข้าศึกษาพร้อมกันทั้งสองหลักสูตร

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร (ใบสมัคร 1 ชุด ต่อการสมัคร 1 หลักสูตร) แต่ถ้าผ่านการคัดเลือก

มากกว่า 1 หลักสูตร ต้องเลือกเข้าศึกษาเพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ไม่มีข้อห้าม ในกรณีที่นักศึกษาต้องการศึกษา
2 หลักสูตร ควบคู่กัน แต่ต้องมีความแตกต่างกันในหลักสูตรที่ศึกษา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับเดียวกัน พร้อมกัน 2 หลักสูตร เช่น ปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ควบคู่กับ ปริญญาโท เป็นต้น
 
แผนการศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโท มี 2 แผน คือหลักสูตรแผน ก และหลักสูตรแผน ข
- หลักสูตรแผน ก สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า40 หน่วยกิต
- หลักสูตรแผน ข สำหรับนักศึกษาที่ไม่เลือกทำวิทยานิพนธ์ โดยศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบประมวลความรู้
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต