|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

 

  • หลักฐานประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. รูปถ่ายแต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (มสธ. บ1-ร)

3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (สำเนาปริญญาบัตร)
5. สำเนาทะเบียนบ้านด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ด้วย จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ ทั้ง 2 ด้าน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี หรือตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด)
 
  • เอกสารการสมัครที่ต้องส่งไปยังมหาวิทยาลัย

ชุดที่ 1

1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (มสธ. บ1)

2. สำเนาภาพถ่ายวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาปริญญาบัตร)

3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ ทั้ง 2 ด้าน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสมัคร เช่นใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. แบบข้อมูลชื่อและที่อยู่ จำนวน 1 แผ่น
8. ค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (มสธ. บ1-ค)
9. Slip ค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือก ผ่านระบบ Pay at Post จำนวน 500 บาท
ชุดที่ 2

1. แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (มสธ. บ1-ข)

2. สำเนาภาพถ่ายวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาปริญญาบัตร)

3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสมัคร เช่นใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ื่
5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (มสธ. บ1-ร) ใส่ซองปิดผนึก
6. สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี หรือตามที่สาขาวิชากำหนด)
7. สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามที่สาขาวิชากำหนด)
8. สำเนาหลักฐานใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน และสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
(สำหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)
9. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า
(สำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์ ตามโครงการความร่วนมือ)
10. แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัครสาขาวิชานิเทศศาสตร์
11. แบบเสนอโครงการประกอบการรับสมัคร สำหรับผู้สมัครสาขาวิชารัฐศาสตร์
12. สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น