|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสมัครและลงทะเบียนเรียน

ลำดับที่

รายละเอียด

จำนวนเงิน

1 ค่าระเบียบการสมัคร 200
  บาท
2 ค่าสมัครเพื่อคัดเลือก 500
  บาท
3 ค่าธรรมเนียนแรกเข้า 2,000
  บาท
4 ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร 1,000
บาท  
5 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 1,000
  บาท
6 ค่าบำรุงห้องสมุดทุกภาคการศึกษาปกติ 1,000
  บาท
7 ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ 1,500
  บาท
8 ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ 1,500
  บาท
9 ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 1,500
  บาท
10 ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 100
  บาท
11 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีลงพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500
  บาท
12 ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่ลงทะเบียนแก้สัญลัก I ในชุดวิชาวิทยานิพนธ์
และชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาละ
2,000
  บาท
13 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษาทดลองเรียนเป็นนักศึกษาสามัญ 500
  บาท
14 ค่าลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งละ 1,500
  บาท
15 ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ครั้งละ 1,500
บาท  
16 ค่าธรรมเนียมในการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 300
  บาท
17 ค่าลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ครั้งละ 5,000
  บาท
18 ค่าลงทะเบียนอบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ครั้งละ 9,000
  บาท
19 ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต 1,000
  บาท
20 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนหลักสูตรหรือขอเปลี่ยนวิชาเอก ครั้งละ 500
  บาท
21 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา ครั้งละ 500
  บาท
22 ค่าธรรมเนียมการขอโอนชุดวิชา ครั้งละ 500
  บาท
23 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ ครั้งละ 1,000
  บาท
24 ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนที่อยู่ ครั้งละ 100
  บาท
25 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวนักศึกษา(กรณีขอทำบัตรใหม่) ฉบับละ 100
  บาท
26 ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการศึกษา ฉบับละ 100
  บาท
27 ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับละ 100
  บาท
28 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการศึกษาครบตรมโครงสร้างหลักสูตร ฉบับละ 100
  บาท
29 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ฉบับละ 500
  บาท
30 ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ 100
    บาท
31 ค่าธรรมเนียมการออกปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับละ 100
    บาท
  จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th


Up