|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา |

 

ขั้นตอนหลักจากรับการคัดเลือกเข้าศึกษา

 

(1) ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยการลงทะเบียนเรียนตามกำหนดเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา
(2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องชำระค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชานั้นๆ พร้อมกับการลงทะเบียนเรียน และจะต้องชำระ
ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าวัสดุการศึกษาให้ครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำรุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
(3) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 2 ชุดวิชา ต่อภาคการศึกษา
(4) นักศึกษาใหม่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หากไม่เข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษา
(5) การถอนและเพิ่มชุดวิชาจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในกรณีที่ถอนชุดวิชา
นักศึกษาจะไม่มีสิทธิขอเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าวัสดุการศึกษาคืน แต่ยังจะได้รับวัสดุการศึกษาของชุดวิชานั้น
นักศึกษาที่มิได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ไม่สมบูรณ์
และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าวัสดุการศึกษาให้