|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

 

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ตลอดจนวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ในประเทศ ทั้งของรัฐ และเอกชน ที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหลักสูตรการศึกษาแล้ว รวมทั้งหลักสูตรการศึกษา จากมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้เทียบความรู้ให้แล้ว ใช้ชื่อย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามชื่อปริญญานั้น
 
ชื่อวุฒิการศึกษา
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
 
การศึกษาบัณฑิต
กศ.บ. 
B.Ed.
 
การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต
ออ.บ.
B.I.D.
 
เกษตรศาสตรบัณฑิต
กษ.บ.
B.Ag.
 
ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ.
B.Ed.
 
ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา)
ค.บ. (พยาบาลศึกษา)
B.E.
 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ค.อ.บ.
B.I.Ed.
 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
คศ.บ.
B.H.Econ.
 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ.
D.D.S.
 
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
ทษ.บ.
B.Ag.Tech.
 
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
ทล.บ.
B.Tech.
 
นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.
LL.B.
 
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.
B.A.(Communication Arts)
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
B.B.A.
 
บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
B.Acc.
 
ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
ป.พ.ส.
Dip in Nursing Science
 
ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์
ป.พย.
Dip in N.EQU BN.
 
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคขั้นสูง
ปท.ส.
Dip in H.T.T. HIGHER DIP TECH
 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
B.N.S.
 
แพทยศาสตรบัณฑิต
พ.บ.
M.D.
 
พุทธศาสตรบัณฑิต
พธ.บ.
B.A.
 
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภ.สถ.บ.
B.L.A.
 
เภสัชศาสตรบัณฑิต
ภ.บ.
B.Sc.in Pham.
 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ.
B.P.A.
 
รัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ.
B.A. (Political Science)
 
วารสารศาสตรบัณฑิต
ว.บ.
B.A.
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ.
B.Sc.
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข)
วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข)
B.S.(Nursing & Midwifery)
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)
B.Se.
 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
B.Eng.
 
ศาสนศาสตรบัณฑิต
ศน.บ.
B.A.
 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศป.บ.
B.F.A.
 
ศิลปบัณฑิต
ศ.บ.
B.F.A.
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
B.A.
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)
ศศ.บ.(พยาลบาล)
B.A.(Nursing)
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
B.A.(Political Science)
 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ.
B.Ed.
 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.
B.Econ.
 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
ส.ส.บ.
B.Ag.Ext.Coop.
 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถ.บ.
B.Arch.
 
สถิติศาสตรบัณฑิต
สต.บ.
B.S.(Statistics)
 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
สม.บ.
B.A.
 
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
สส.บ.
B.S.W.
 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สพ.บ.
D.V.M.
 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ส.บ.
B.P.H.
 
อักษรศาสตรบัณฑิต
อ.บ.
B.A.
 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อส.บ.
B.Ind.Tech.
       
       จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th