สอบปกป้อง ดพ. (5 หน่วยกิต)

สอบโครงการวิจัย (วจ.)

สอบความก้าวหน้าฯ (วจ.)

สอบโครงการ ดพ.

สอบปกป้อง ดพ. (6 หน่วยกิต)


กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 1/2562
นักศึกษา
วัน/เวลา
ห้องสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา

 


TOP

กำหนดสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย (วิทยาการจัดการ) ภาค 1/2562
นักศึกษา
วัน/เวลา
ห้องสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา

TOP

กำหนดสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2562
นักศึกษา
วัน/เวลา
ห้องสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวศิรินภา พิมพ์อรัญ
(สาขานิเทศศาสตร์)
25 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง 2605
อาคารบริหาร ชั้น 6
รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ
ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ แขดอน
(สาขาศึกษาศาสตร์)
28 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 2605
อาคารบริหาร ชั้น 6
รศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
นางสาวดารณี ทั้งไพศาล
(สาขานิเทศศาสตร์)
28 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 - 13.00 น.
ห้องประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5
รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ
นางวิชุดา สังข์ทองหลาง
(สาขานิเทศศาสตร์)
28 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5
รศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์
นางสาวสุรีรัตน์ วงษ์ชื่น
(สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์)
28 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.30 - 16.30 น.
ห้อง 2604
อาคารบริหาร ชั้น 6
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
นางสาวศิริพร โสมคำภา
(สาขาวิทยาการจัดการ)
5 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 1608
อาคารบริหาร ชั้น 6
รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา
(สาขาวิทยาการจัดการ)
5 มีนาคม 2563
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง 1608
อาคารบริหาร ชั้น 6
รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต


TOP

กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2562
นักศึกษา
วัน/เวลา
ห้องสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
พระครูปลัด เกษฎา ผาทอง
(สาขารัฐศาสตร์)
6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง 2221
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
นางพรรณอร วันทอง
(สาขาวิทยาการจัดการ)
11 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง 2604
อาคารบริหาร ชั้น 6
รศ.ดร.จีระ ประทีป
นายพิสุทธิ์ ศรีจันทร์
(สาขาศิลปศาสตร์)
25 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 1608/1
อาคารบริหาร ชั้น 6
รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
นายสัณฐิติ ยรรยงเมธ
(สาขาวิทยาการจัดการ)
4 ธันวาคม 2562
เวลา 13.30 - 16.30 น.
ห้อง 1608/1
อาคารบริหาร ชั้น 6
รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
นางสาวเพิ่มพร ณ นคร
(สาขานิเทศศาสตร์)
27 มกราคม 2563
เวลา 09.30 - 12.30 น.
ห้อง 1608/1
อาคารบริหาร ชั้น 6
รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
นางอโนทยา เรืองศรี
(สาขาศึกษาศาสตร์)
18 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 1608/1
อาคารบริหาร ชั้น 6
รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
(สาขาศึกษาศาสตร์)
20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง 2604
อาคารบริหาร ชั้น 6
รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
นายสมนึก ลิ้มเจริญ
(สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์)
24 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง 2605/1
อาคารบริหาร ชั้น 6
รศ.ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
นายอนันต์ ศรีพันธุ์
(สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์)
27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 1608/1
อาคารบริหาร ชั้น 6
รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง
นางไปรมา เฮียงราช
(สาขาศิลปศาสตร์)
27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง 1608/1
อาคารบริหาร ชั้น 6
ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
(สาขาวิทยาการจัดการ)
11 มีนาคม 2563
เวลา 13.30 - 16.30 น.
ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการจัดการ (1)
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4
รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ

TOP

^O^^O^^O^^O^^O^^O^ O^^O^^O^^O^^O^^O^O^^O^^O^^O^^O^^O^O^^O^^O^^O^^O^^O^O^^O^^O^O^^O^^O^^O^^O^^O^

กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 2/2561
     
กำหนดการสอบโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2561
กำหนดการสอบ เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2562    
กำหนดการสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2561
กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2562    
กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2561
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2562    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2561
     
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 1/2561
     
กำหนดการสอบโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2561
     
กำหนดการสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2561
     
กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2561
กำหนดการสอบ เดือนตลุาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2561
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 2/2560
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2561    
กำหนดการสอบโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2560
กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2561    
กำหนดการสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2560
     
กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2560
กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม - ตุลาคม 2561    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2560
กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2561    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 1/2560
     
กำหนดการสอบโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2560
     
กำหนดการสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2560
     
กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2560
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2560
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 2/2559
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560    
กำหนดการสอบโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2559
     
กำหนดการสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2559
     
กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2559
กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2560    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2559
กำหนดการสอบ เดือนเมษายน - ตุลาคม 2560    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 1/2559
กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2560    
กำหนดการสอบโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2559
กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2559    
กำหนดการสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2559
     
กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2559
กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2559
กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560    


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 2/2559
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560    
กำหนดการสอบโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2558
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2559    
กำหนดการสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2558
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2559    
กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2558
กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2559    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2558
กำหนดการสอบ เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2559    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 1/2558
กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์2559    
กำหนดการสอบโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2558
   
กำหนดการสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2558
กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559    
กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2558
กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2558
กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2558-กุมภาพันธ์2559    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 2/2557
กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2558    
กำหนดการสอบโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2557
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2558    
กำหนดการสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2557
     
กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2557
กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2558    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2557
กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2558    

กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 1/2557
กำหนดการสอบ เดือนมกราคม2558 - กุมภาพันธ์ 2558  
กำหนดการสอบโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2557
 
กำหนดการสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2557
กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2558    
กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2557
กำหนดการสอบ เดือนกันยายน2557 - มีนาคม 2558    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2557
กำหนดการสอบ เดือนกันยายน2557 - กุมภาพันธ์ 2558    

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 2/2556
กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2557    
กำหนดการสอบโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2556
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2557    
กำหนดการสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2556
     
กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2556
กำหนดการสอบ เดือนมกราคม - เดือนสิงหาคม 2557    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2556
กำหนดการสอบ เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2557    
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 1/2556
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2556 กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2556  
กำหนดการสอบโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2556
กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2556 กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2556  
กำหนดการสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2556
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2556    
กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2556
กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2556 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2556 กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2556
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2556
     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2555
กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2556    
กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 2/2555
กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2555 กำหนดการสอบ เดือนพฤษภาคม 2556 กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2556
กำหนดสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 2/2555
กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2556 กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2556

กำหนดการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ภาค 1/2555
กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2555    
กำหนดการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ (5 หน่วยกิต) ภาค 1/2555
กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2555 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2555 กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2555