แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ 
ลำดับที่
ชื่อแบบฟอร์ม
ชื่อย่อ
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
download form
1
ขออนุมัติทำวิทยานิพนธ์
บศ.001
-
2
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
บศ.002
-
3
การปรับโครงร่างวิทยานิพนธ์ (สำหรับอาจารย์)
บศ.003
-
4
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ปรับ)
บศ.004
-
5
แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
บศ.006
-
       
     
  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ลำดับที่
ชื่อแบบฟอร์ม
ชื่อย่อ
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
download form
1
แบบขออนุมัติทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บศ.ข. 1
-
2
แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บศ.ข. 2
-
3
แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บศ.ข. 3
-
4
แบบส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บศ.ข. 4
-
5
แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บศ.ข. 5
-
6
แบบเสนอขอใช้ทรัพยากรในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บศ.ข. 9
-
         
 


จัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th


Up