คู่มือนักศึกษา และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

คู่มือนักศึกษา
  คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโท
  คู่มือนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
  คู่มือนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา