สารบัญ

1.   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
2.   พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
      สุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2543
3.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
      ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2526
4.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
      ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528
5.   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2547
6.   ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา
      ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
7.   ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนเรียน และการเข้ารับ
      การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา
8.   ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9.   ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องแนวปฏิบัติในการสอบชุดวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการเทียบโอนความรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกา
      พ.ศ. 2548
11. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
      และการสอบประมวลความรู้
12. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่ององค์ประกอบและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
      คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
13. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่ององค์ประกอบและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษาค้นคว้าอิสระและ
      คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
14. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2543
15. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยรางวัลวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2544
16. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการให้บริการสำเนารายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
      สื่อโสตทัศน์ พ.ศ. 2525
17. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการให้บริการศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ พ.ศ. 2530
18. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องกำหนดค่าปรับและค่าเสียหายเนื่องในการใช้บริการศูนย์บริการการศึกษา
      เฉพาะกิจ มุม มสธ
19. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2544
20. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องข้อกำหนดในการยืมวัสดุสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช