วันที่ประชาสัมพันธ์
วันปิดรับสมัคร
หัวข้อประชาสัมพันธ์
7 พฤศจิกายน 2562
1 พ.ย.62-28 ก.พ.63

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารงานกลาง กลุ่มงานกิจการทั่วไป โทร. 02357 3155 หรือ้ทางเว็บไซต์http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=Thai_National_Assembly

21 มิถุนายน 2562
บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัย เชิญขวนฟังการนำเสนอผลงาานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0 2441 4125 ต่อ 130 -135 หรือดูรายละเอียดได้ทาง เว็บไซต์ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=news&id=Thesis-Awards

6 มิถุนายน 2562
บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ เป็นวารสารราย 6 เดือน สำหรับผู้สใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 4423 3000 ต่อ 2535 หรือ้ทาง เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index

23 พฤษภาคม 2562
บัดนี้-1 มี.ค.62

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ http://constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/index.php หรือติดต่อที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ 02141 7798

17 พฤษภาคม 2562
บัดนี้-28 มิ.ย.62

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ หรือติดต่อที่์โทรศัพท์ 0 2244 2067-8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=welcome2019

12 กุมภาพันธ์ 2562
บัดนี้-1 มี.ค.62

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 7-9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.nrct.go.th/home#หรือติดต่อที่กองประเมินผลและการจัดการ ความรู้การวิจัย โทรศัพท์ 02561 2445 ต่อ 517,530

Up Up Up