วันที่ประชาสัมพันธ์

วันปิดรับบทความ

หัวข้อประชาสัมพันธ์

26/2/2564

1 เม.ย - 31 ส.ค.64

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย (ออนไลน์) ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาต ครั้งที่ 53 ในวันที่ 18 ธันวาคม 22564 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทาง หรือสอบถามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย https://bit.ly/31kstGWโทร. 0-97263- 9181

25/2/2564

บัดนี้ - 28 ก.พ.64

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชอเชิญส่งผลงานวิทยานิพนธ์และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 13 ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ทางhttp://www.graduate.ubru.ac.th/spo/ หรือสอบถามได้ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โทร.0 4535 2097, 06 2424 9400

2/2/2564

บัดนี้ - 31มี.ค.64

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัี้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 "The 52 nd National Graduate Reserch Conference" Virtual Online Conference ผ่านระบบ Google Meet ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์https://bit.ly/2MIOgE8หรือสอบถามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย เบอร์ติดต่อโทร. 038 102 7000 ต่อ 701, 702 และ 707

28/1/2564

บัดนี้ - 10 พ.ค.64

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 อนาคตการศึกษาไทย..กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://graduates.kpru.ac.th/gnru2021/หรือติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร.05570 6555 ต่อ 1671, 1780

12/1/2564

บัดนี้ - 23 เม.ย.64

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://conference.su.ac.th/register/หรือติดต่อที่สนักวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเบอร์โทร. 02849 7502-3

22/1/2564

บัดนี้ - 12 มี.ค.64

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิปศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 เรื่อง ศิลปศาสตร์ในยุคดิจิทัล: ศิลปศาสตร์บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณโรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://la.mahidol.ac.th/th/conf2021/ หรือติดต่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.02-7441-4401-4 ต่อ 1731-4

8/1/2564

บัดนี้ - 28 ก.พ.64

มหาวิทยาลัยอีสเทริร์นเอเชีย จัดประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ "Green ASIA and Sustainable and Inclusive Development" https://www.eau.ac.th/ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อที่สนักวิจยันวัตกรรมและบริการวิชาการเบอร์โทร.0 2577 6762

16/12/2563

บัดนี้- 31 มี.ค.63

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใตหัวข้อ การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normail ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกรฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference13/หรือติดต่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 3410 9300 ต่อ 3909

4/11/2563

บัดนี้ - 18 ธ.ค.63

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมืภาค ครั้งที่ 7 ในวันที่ 16 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 อาคาร 3 ชั้น 2 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=21004หรือติดต่อที่หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.082 3010801, 095 6638594

22/10/2563

15 ก.ค.-30 ก.ย.63

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสาร Interdisciplinary Reseach Review มีกำหนดการพิมพ์วารสารทุก 2 เดือน ใน 1 ปี จะมีวารสาร 6 ฉบับ ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir หรือติดต่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.03410 9300 ต่อ 3909

22/10/2563

บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสานฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 4 เดือน ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index หรือติดต่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 04423 3000 ต่อ 2535

22/10/2563

บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ เป็นวารสารราย 6 เดือน ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/indexหรือติดต่อที่หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 04423 3000 ต่อ 2535

24/9/2563

บัดนี้-19 ต.ค.63

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความวิจัยงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.ngrec51.tsu.ac.th/หรือติดต่อที่สำงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0 7431 7655

22/9/2563

บัดนี้-22 ต.ค.63

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ :Multisystemic Diseases ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.vet.cmu.ac.th/cmvc2020/หรือติดต่อที่โทร.0 5394 8071

31/7/2563

15 ก.ค.-30 ก.ย.63

วิทยาลัยสันตพล ขอเชิญส่งบทความเพื่ตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกรฎาคม - ธันวาคม) 2564 ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/scaj/หรือ โทร. 0 42 323 464 หรือ ติดต่อที่อาจารย์สจี กุลธวัชวงศ์ โทร.082 306 6100และอาจารย์ภานุมาศ พุฒแก้ว โทร. 088 56104561

20/7/2563

20 ก.ค.- 4 ก.ย.63

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://grad-research.stou.ac.thหรือที่ฝ่ายส่งเสริมารตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทร.0 2504 7569

15/7/2563

บัดนี้-31 ก.ค.63

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่งประเทศ จัดมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2563 ครั้งที่ 15 วันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://www.thailandresearchexpo2020.com/ หรือติดต่อที่เบอร์โทร. 0 2561 2445 ต่อ 515-519

2/7/2563

15 ก.พ.- 31 ส.ค.63

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษาและสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexionโทร.0 5391 6137-40

2/7/2563

บัดนี้-31 ก.ค.63

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 เรื่อง Mental Health in the COVID-19 Pandemic ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์https://aimhc.dmh.go.th/ หรือ โทร. 089 600 8382, 081 412 5500

22/6/2563

บัดนี้-30 มิ.ย.63

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดทำวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences เพื่อให้นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง นักศึกษาได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงในวารสารซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexionโทร.0 5391 6137-40

11/5/2563

บัดนี้-15 ก.ย.63

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์https://graduate.udru.ac.th/2020/04/18/ngrc2020/ หรือ โทร. 0-4221-1040 ต่อ 1701

25/5/2563

บัดนี้-30 มิ.ย.63

บัณฑิตวิทยาลัย มหาสวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขยายเวลารับสมัครบทความวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา โดยครั้งนี้จะใช้รูปแบบการบูรณาการออนไลน์ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://graduate.uru.ac.th/gnru2020.htmlโทร.0 5541 6601-31 ต่อ 1648-9