วันที่ประชาสัมพันธ์

วันปิดรับบทความ

หัวข้อประชาสัมพันธ์

5/1/2567

 

บัดนี้เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารในชื่อวารสารนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์บทความวิจัยบทความวิชาการและรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการ ในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thaijo) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https://so14.tci-thaijo.org/index.php/J-BSI/indexหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล โทรศัพท์ 06 1019 9976 หรือสำนักคณบดี คณะบริหารธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ 0 2287 2520

18/1/2567

บัดนี้-1 มี.ค2567

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 16 และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "แนวโน้มบริบททางการศึกษาและบริบทโลกสู่แนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" แบบบรรยาย/โปสเตอร์ ในวันเสาร์ที 30 มีนาคม 2567 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางhttp://www.graduate.ubru.ac.th/spo/ หรือติดต่อได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร 0 4535 2120

3/1/2567

 

บัดนี้เป็นต้นไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์ และวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RJST/index หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ 02441 6059 ต่อ 2424 หรือ 081 2568595

27/11/2566

บัดนี้-31 มี.ค2567

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ" Green ASIA and Sustainability Forum: Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustaiable Development in the Next Normal" สามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความได้ทาง https://www.eastern-asia.space/หรือติดต่อได้ที่สำนักวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ โทร 0 2577 6762, 0 2577 1028-31 หรือทางemail: research@eau.ac.th

16/11/2566

 

1 ธ.ค.65- 31 ม.ค.66

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 16 "Global, Goals. Local Action: Looking Back and Moving Forward 2024" ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร สนใจสามารถสมัครได้ที่http://conference.grad.ssru.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 0 2160 1174-5

20/10/2566

บัดนี้-27 ต.ค.2566

ขอเชิญ่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยและวารสารวิชาการของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนากลาง ชั้น 1 สถาบันเชียตะวันศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศุนย์รังสิต) สามารถศึกษารายละเอียดได้https://sites.google.com/a/asia.tu.ac.th/institute-of-east-asian-studies/ หรือติดต่อได้ที่หน่วยบริหารวิจัยและวารสารวิชาการ โทร 098 362 8717 หรือทาง Email: katamon@asia.tu.ac.th

9/10/2566

 

บัดนี้เป็นต้นไป

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเฃิญส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ในโครงการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เรือง "บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์"ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมวิจัยสังคมศษสตร์แห่งประเทศไทย หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2 2218 2559

5/10/2566

บัดนี้เป็นต้นไป

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พัฒนาและนวัตกรรม Journal of Graduate Research Development and Innovation (JGRDI) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566) มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกรคม- มิถนายน ค่าตีพิมพ์บทความละ 2,000 บาท สามารถศึกษารายละเอียดได้ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JGRDI หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร 074 317655ต่อ 211 , 212

19/9/2566

 

บัดนี้- 22 พ.ย.2566

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีการจัดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ 3 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตแห่งชาติ สายสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจารุภา ธิติชัยกุลธร โทร 0 29547300 ต่อ 237 หรือ 095-1655481