วันที่ประชาสัมพันธ์

วันปิดรับบทความ

หัวข้อประชาสัมพันธ์

3/2/2563

20ม.ค.-30 มี.ค.63

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เปิดรับสมัครส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://eco.ku.ac.th/2019/ โทร.0-2579 1544 ต่อ 5206

21/1/2563

บัดนี้-21 ก.พ.63

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://www.ngrc50.org/หรือติดต่อทกองบริหาร โทร. 0 2329 8000 ต่อ 3134

6/1/2563

2 ม.ค.-30 เม.ย.63

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปากร จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรือ่ง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://conference.su.ac.th/register/ โทร.0-2849 7502-3

6/1/2563

บัดนี้-28 ก.พ.63

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมการประชุมวิชากรนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์http://www.graduate.ubru.ac.th/spo/ หรือติดต่อทกองบริหาร โทร. 0 4535-2097, 06 2424 9400

25/12/2562

บัดนี้-28 ก.พ.63

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อเนำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ดรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://easternasia.wixsite.com/eau-conference/conference-thรือติดต่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.0 2577 6762

4/12/2562

บัดนี้-31 ม.ค.63

คณะศิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เรื่อง ศิลปศาสตร์ในศตวรรณที่ 2 ขีดของการเรียนรู้และการสอน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิบปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://la.mahidol.ac.th/th/2019/11/21/journal/หรือติดต่อทกองบริหาร โทร. 02 4414401-4 ต่อ 1731, 1724

4/12/2562

บัดนี้-31 ต.ค.62

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์http://www.vet.cmu.ac.th/conference2019/ หรือติดต่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 053 940 8071

4/12/2562

บัดนี้-13 ธ.ค.62

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/หรือติดต่อทกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร.0 4320 2420

1/10/2562

บัดนี้-10 ต.ค.62

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ขยายเวลารับสมัครจากเดิมปิดรับสมัคร 26 ก.ย. 62 เป็น 10 ต.ค.62 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.grad.ru.ac.th/index.phpรือติดต่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.0 2310 8557

26/9/2562

บัดนี้-30 พ.ย.62

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเผยแพร่ผลงานนงิจัย ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://ice2020.udru.ac.th/index.phpหรือติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร. 0 4221 1040 ต่อ 1701 และ 0 4224 8680

29/8/2562

บัดนี้-26 ก.ย.62

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.grad.ru.ac.th/index.phpรือติดต่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.0 2310 8557

6/6/2562

บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและสหวิทยากรด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index หรือติดต่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.0 4423 3000 ต่อ 2535

6/6/2562

บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือน เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสร์ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/indexรือติดต่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.0 4423 3000 ต่อ 2535

23/5/2562

บัดนี้ - 17 เม.ย.62

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เรื่อง การศึกษาในยุคดิจิทัล: ความท้าทายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางhttp://www.la.mahidol.ac.th/th/ หรือติดต่อที่ โทร.0 24414401-4 ต่อ 1731, 1724

22/5/2562

บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ(ฉบับที่ 1 ก.พ.-พ.ค. ฉบับที่ 2 มิ.ย-ก.ย. และฉับที่ 3 ต.ค. - ม.ค.) ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu หรือติดต่อที่งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.0 2 432 6101-5 ต่อ 1223, 086 375 2731

10/5/2562

บัดนี้ - 15 ก.ค.62

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง โลกเปลี่ยนไป: มิติใหม่สุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 25692 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทาง http://www.aimhc.dmh.go.th/หรือติดต่อ โทร.0 2590 8238

26/4/2562

บัดนี้-10 พ.ค.62

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://graduate.udru.ac.th/ngrc2019/index.phpหรือติดต่อที่งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.0 53 211040 ต่อ 1701 และ 042 248680

18/3/2562

บัดนี้-30 เม.ย.62

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภายใต้หัวข้อการจัดงาน"วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society" วันที่ 11-12 กรกรฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทาง http://dept.npru.ac.th/conference11/หรือติดต่อ โทร.0 3410 9300 ต่อ 3909

5/3/2562

บัดนี้-30 เม.ย62

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับ UNESCO BANGKOK กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Distance Learning: Research andd Innovation for a Digital Society" ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมาธิราช ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://stouconference.stou.ac.th/หรือติดต่อที่งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.0 2504 7173

22/2/2562

บัดนี้-31 มี.ค.62

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลาเปิดรับสมัครผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://conference.su.ac.th/register/ หรือติดต่อ โทร.0 2849 7502-3

12/2/2562

บัดนี้-15 มี.ค.62

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขอชิญส่งบทความและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เรื่องการศึกษาในยุคดิจิทัล: ความท้าทายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://www.la.mahidol.ac.th/th/academic-services/caas/conf2019 หรือติดต่อ โทร.0 2441 4401 ต่อ 1731, 1724

28/1/2562

บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ก.พ.-พ.ค. ฉบับที่ 2 มิ.ย.-ก.ย. และฉบับที่ 3 ต.ค.- ม.ค.)โดยผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร TCI ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu หรือติดต่อ โทร.0 2432 6101-5 ต่อ 1220

23/1/2562

บัดนี้-15 ก.พ.62

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบประชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://conference.su.ac.th/register/ หรือติดต่อ โทร.0 2849 7502-3

2/1/2562

บัดนี้- 20 ก.พ.62

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต (Symposium) ครั้งที่ 11 ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://www.graduate.ubru.ac.th/spo/ หรือติดต่อ โทร. 04535 2097

11/12/2561

บัดนี้-7 ม.ค.62

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่https://conference.kku.ac.th/grc/ หรือติดต่อ โทร.043 202420 ต่อ 42423

4/12/2561

บัดนี้- 30 ธ.ค.61

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์บุคลากรอาจารย์ นักศึกษา ส่งผลงานลงตีพิมพ์ในวารสาร HR intelligence ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://www.journalhri.com/หรือติดต่อ โทร 0 2613 3305

19/11/2561

บัดนี้-30 พ.ย.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ.ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6 เรื่อง การจัดการบัณฑิตไทย ภายใต้ประชาคมโลกเปลี่ยน" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรณาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sskru.ac.th/2017/หรือติดต่อ โทร. 04561 7982

14/11/2561

บัดนี้- 30 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://icomos2019.cmu.ac.th/index.php?page=home หรือติดต่อ โทร. 0 5394 8026

22/10/2561

บัดนี้-30 พ.ย.61

สถาบับวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ " มสธ. ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้งอประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://ird.stou.ac.th/stouconference/ หรือติดต่อ โทร.02-5047589

11/10/2561

บัดนี้- 30 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรณที่ 21" ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://nirc2019.bru.ac.th/#section-submission หรือติดต่อ โทร.0 4461 1221 ต่อ 7401-2หรือ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร.086 468 1656

3/10/2561

บัดนี้-15 ต.ค.61

สถาบับวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://runirac2018.pbru.ac.th/ หรือติดต่อ โทร.032 493277