วันที่ประชาสัมพันธ์

วันปิดรับบทความ

หัวข้อประชาสัมพันธ์

12/2/2562

บัดนี้-15 มี.ค.62

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขอชิญส่งบทความและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เรื่องการศึกษาในยุคดิจิทัล: ความท้าทายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://www.la.mahidol.ac.th/th/academic-services/caas/conf2019 หรือติดต่อ โทร.0 2441 4401 ต่อ 1731, 1724

28/1/2562

บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ก.พ.-พ.ค. ฉบับที่ 2 มิ.ย.-ก.ย. และฉบับที่ 3 ต.ค.- ม.ค.)โดยผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร TCI ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu หรือติดต่อ โทร.0 2432 6101-5 ต่อ 1220

23/1/2562

บัดนี้-15 ก.พ.62

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบประชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://conference.su.ac.th/register/ หรือติดต่อ โทร.0 2849 7502-3

2/1/2562

บัดนี้- 20 ก.พ.62

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต (Symposium) ครั้งที่ 11 ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://www.graduate.ubru.ac.th/spo/ หรือติดต่อ โทร. 04535 2097

11/12/2561

บัดนี้-7 ม.ค.62

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่https://conference.kku.ac.th/grc/ หรือติดต่อ โทร.043 202420 ต่อ 42423

4/12/2561

บัดนี้- 30 ธ.ค.61

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์บุคลากรอาจารย์ นักศึกษา ส่งผลงานลงตีพิมพ์ในวารสาร HR intelligence ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://www.journalhri.com/หรือติดต่อ โทร 0 2613 3305

19/11/2561

บัดนี้-30 พ.ย.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ.ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6 เรื่อง การจัดการบัณฑิตไทย ภายใต้ประชาคมโลกเปลี่ยน" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรณาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sskru.ac.th/2017/หรือติดต่อ โทร. 04561 7982

14/11/2561

บัดนี้- 30 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://icomos2019.cmu.ac.th/index.php?page=home หรือติดต่อ โทร. 0 5394 8026

22/10/2561

บัดนี้-30 พ.ย.61

สถาบับวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ " มสธ. ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้งอประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://ird.stou.ac.th/stouconference/ หรือติดต่อ โทร.02-5047589

11/10/2561

บัดนี้- 30 ธ.ค.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรณที่ 21" ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://nirc2019.bru.ac.th/#section-submission หรือติดต่อ โทร.0 4461 1221 ต่อ 7401-2หรือ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร.086 468 1656

3/10/2561

บัดนี้-15 ต.ค.61

สถาบับวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://runirac2018.pbru.ac.th/ หรือติดต่อ โทร.032 493277

25/9/2561

บัดนี้- 31 ต.ค.61

สถายับวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://npru.ac.th/index.php หรือติดต่อ โทร.0 3410 9300 ต่อ 3909

28/7/2561

บัดนี้-30 ก.ย.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่https://ngrc.rmu.ac.th/ หรือติดต่อ โทร.0 4372 5438

16/8/2561

บัดนี้- 26 ก.ย.61

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 "The 10 th National Graduate Research Conference" ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://www.grad.ru.ac.th/หรือติดต่อ โทร.0 2310 8557

27/6/2561

บัดนี้-30 ก.ย.61

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่https://ngrc.rmu.ac.th/ หรือติดต่อ โทร.0 4372 5438,09 4369 4151

27/6/2561

บัดนี้- 31 ส.ค.61

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชถุมวิชาการทางด้านเทคโนดลยีสารสนเทศ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 (NCIT- InCIT 2018) ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://it.msu.ac.th/ncit2018/หรือติดต่อ โทร.0 4375 4359

1/6/2561

บัดนี้-1 ก.ค.61

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ก.พ.-พ.ค. ฉบับที่ 2 มิ.ย.-ก.ย. ฉบับที่ 3 ต.ค.-ม.ค.) ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/index หรือติดต่อ โทร.0 2 432 6101-5 ต่อ 1220, 086 3752731

27/4/2561

บัดนี้-30 พ.ค.61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Conference Announcement/call for papers "The 5th the Greater Mekong Subregion International Conference 2018" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 261 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจดูรายละเอียดได้https://www.kku.ac.th/?l=th หรือติดต่อ โทร. 0 4241 5600 ต่อ 49429 49494