|เกี่ยวกับ มสธ. | หลักสูตร | ตารางกิจกรรมนักศึกษา | สาขาวิชา | สำนัก/หน่วยงาน | โครงการพิเศษ | บริการอื่นๆ | ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. | ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
 
line decor
line decor

 

 

 

 

 

   

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาเอก
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
ขยายเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565


ประกาศรับสมัคร/คุณสมบัติของผู้สมัคร

**Downloadใบสมัคร ให้ปรินท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สอบถามรายละเอียด (02 504 8400 หรือ 02 504 8351-3)
1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

2.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สอบถามรายละเอียด (02 504 8503)
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สอบถามรายละเอียด (02 504 8181)
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4.สาขานิติศาสตร์ สอบถามรายละเอียด (02 504 8365)
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

5.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สอบถามรายละเอียด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ  ธรรมกุล โทรศัพท์ 089-716-4864
หรือนางฟินรัฎ  เตชะปัญญาวงศ์ 02-504-8034
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์

6.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สอบถามรายละเอียด (02 504 8142)
6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
6.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา

ค่าใช้จ่าย

สาขาวิชา

แขนงวิชา/วิชาเอก

เปิดรับ แบบที่

อัตราเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร

นิเทศศาสตร์  
1.1 และ 2.1
65,000 บาท
5,000 บาท
นิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
2.1
65,000 บาท
5,000 บาท
ศึกษาศาสตร์์ หลักสูตรและการสอน
2.1
65,000 บาท
5,000 บาท
ศึกษาศาสตร์์ บริหารการศึกษา
1.1 และ 2.1
65,000 บาท
5,000 บาท
ศึกษาศาสตร์์ การวัดและประเมินผลการศึกษา
2.1
65,000 บาท
5,000 บาท
ศึกษาศาสตร์์ การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
2.1
65,000 บาท
5,000 บาท
ศึกษาศาสตร์์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2.1
65,000 บาท
5,000 บาท
วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจและการบริการ
2.1
105,000 บาท
5,000 บาท
วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์
1.1 และ 2.1
65,000 บาท
5,000 บาท
นิติศาสตร
1.1 และ 2.1
65,000 บาท
5,000 บาท
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์
2.1
65,000 บาท
5,000 บาท
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
2.1
65,000 บาท
5,000 บาท
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา
2.1
65,000 บาท
5,000 บาท

ขั้นตอนการสมัคร

1. ปริ้นใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน **Downloadใบสมัคร
2. ชำระค่าสมัคร 3,000 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 1 แล้ว)
สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
3. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 2) + เอกสารประกอบการคัดเลือก
ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
(ส่งเอกสารการสมัครระดับปริญญาเอก)


การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

สามารถส่งใบสมัครที่
        1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(One stop service)
        2. ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        3. ส่งทางไปรษณีย์ที

การคัดเลือกเข้าศึกษา
        1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าะทำดุษฎีนิพนธ์
            จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์
        2. ดำเนินการสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นดุษฎีนิพนธ์ เป็นรายบุคคล
             ณ ที่ทำการ มสธ. จ.นนทบุรี จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์
            โดยแต่ละสาขาวิชา จะเป็นผู้กำหนดวัน - เวลานัดหมายการสัมภาษณ์ และแจ้งให้ทราบต่อไป


การแจ้งผลการคัดเลือก
        
        - ตรวจสอบทางเว็บไซต์
      
- SMS

 

ผู้สมัครทุกท่านควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
และตรวจสอบจำนวนเอกสารประกอบใบสมัครให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับเอก แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
ยกเว้นกรณียกเลิกการเปิดสอนในหลักสูตรนั้นๆ


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)