งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
2 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงปบระมาณ 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
3 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รถสวัสดิการ ประจำปี 2563 (ตั้งบแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563),รถสวัสดิการ ประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 ธันวาคม 2562), ข้าวสาร จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562
4 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 10 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562
5 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562
6 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจางประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 รายการ (คุณดุษฎ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562
7 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ (คุณวิภา)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
8 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างเอกชนดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 7 คน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
9 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอาากศชิลเล่อร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 23 สิงหาคม 2561
10 ชื่อเรื่อง :ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
11 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
12 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
13 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนบอกรับวารสารต่างประเทศ จำนวน 9 ชื่อเรื่อง (* ชุด) จาก John Wiley Sons,Ltd. ประเทศสหรัญอเมริกา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
14 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอล จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
15 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2563 ถึงปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
16 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและทดสอบประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
17 ชื่อเรื่อง :ประกา่ศเผยแพร่จ้างเหมารบริการเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 22 คน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
18 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบลงทุน จำนวน 22 รายการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ตามเอกสารที่แนบ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
19 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงการจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
20 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
21 ชื่อเรื่อง :ประกศเผยแพร่การจัดจ้างระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
22 ชื่อเรื่อง :ประกาศแผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ ประจำปี 2562 (รถตู็โดยสารปรับอากาศ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
23 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ ประจำปี 2562 (รถบัสปรับอากาศ จำนวน 10 เส้นทาง)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
24 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพภร่การจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
25 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบริการรักษาความปลอภัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
26 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้างประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการ จำนวน 5 คน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561
27 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 40 ปี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
28 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรงุรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2561
29 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษที่ 1/2561 จำนวน 56 ชุดวิชา (81 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
30 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
31 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อข้าวสาร จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
32 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
33 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
34 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างแก้ไขปัญหา (Log) การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561
35 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างแก้ไขปัญหา (Log) การใช้โปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561
36 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
37 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำป้ายสำนักบริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ระกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
38 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
39 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกแผนการจัดจ้างปรับปรุงพืนที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
40 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
41 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
42 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อ FUJI จำนวน 11 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
43 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
44 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างออกแบบโครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษฏ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
45 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Cisco Server-Unified Computing จำนวน 33 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
46 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
47 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
48 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมารวมภายในมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
49 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
50 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษษและซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ (Lighting Control System) แบบเหมารวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
51 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ระบบ แบบรวมอะไล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
52 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก Main Distribution Board (MDB) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
53 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกการเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศ฿กษาที่ 1/2562 จำนวน 40 ชุด (104 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศยกเลิกในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
54 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยนแพร่การจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 จำนวน 29 ชุดวิชา 76 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
55 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อิมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
56 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 กันยายน 2561 - 19 กันยายน 2561
57 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
58 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
59 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดจ้างบริการโปรแกรมสำเร็จรูป
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
60 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโดยบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 17 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
61 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม แบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
62 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
63 ชื่อเรื่อง :ปผระกาศจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
64 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี และดีวีดี จำนวน 150,000 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562
65 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบปรนัยและแบบกรอกคะแนนอัตนัย จำนวน 1 งาน และอาหาร จำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562
66 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างอาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
67 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 180 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
68 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ยกเลิกการจัดจ้างระบบเสารับสัญญาณภาพแบบ ดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
69 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
70 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 180 เครื่อง และระบบเสารับสัญญาณภาพแบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
71 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างระบบภาพพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
72 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัจด้างปรับปรุงหลังคา ถังเก็บน้ำ และห้องน้ำ อาคารสุโขสโมสร ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
73 ชื่อเรื่อง :ประกาศแผยแพร่ยกเลิการจัดจ้างปรับปรุงระบบภาพ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
74 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล (storage System0 จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
75 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแปพร่การจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 จำนวน 40 ชุด (104 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
76 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
77 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างริการรักษาความปอลดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
78 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างริการรักษาความปอลดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
79 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างริการรักษาความปอลดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
80 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งเเต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565
81 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตค. 65-30 ก.ย.66)
รายละเอียด: ประกา่ศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565
82 ชื่อเรื่อง :ประกาศจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับโปรแกรม Data Center Virtualizatin (vmware) จำนวน 14 licenses
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
83 ชื่อเรื่อง :ประกาศจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับโปรแกรม Data Center Virtualizatin (vmware) จำนวน 14 licenses
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
84 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
85 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
86 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
87 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างแก้ไขปัญหาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
88 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบอิกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 26 ชื่อเรื่อง (26 ชุด)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
89 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักคอมพิวเตอร์ (3 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
90 ชื่อเรื่อง :รายงานผลจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ปี 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
91 ชื่อเรื่อง :รายงานผลจัดซื้อสมุนไพรสด 5 รายการ เพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561 ถึงเดือนกันยายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
92 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อบริการเพื่อรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ Server Load Balancing ยี่ห้อ F5 รุ่น2200 จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
93 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 43 เครื่อง (ระหว่างเดือนตุลาคท 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
94 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
95 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
96 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษ 80 แกรม ขนาด a4 จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
97 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 - 16 ตุลาคม 2561
98 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเคลือบพลาสติก (Laminating machine) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 - 25 ตุลาคม 2561
99 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อสิทธฺ์การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย ประจำปี 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
100 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโดยบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 24 รายการ และจ้างบริการรักษาความปลอดภัยงานพิะ๊พะราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
101 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัยชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2562 และปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
102 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุขององค์ความรู้ในการอบรมงานตลาดนัดวิชาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
103 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2562 และบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
104 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2562 และบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
105 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำอบร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 30 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
106 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License และโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถานบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
107 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561
108 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
109 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ระเบียบการสมัครเป็นยนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกาา 2562 จำนวน 100,000 เล่ม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
110 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
111 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน และอาหารจำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
112 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ Database Server จำนวน 1 เครื่อง และจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
113 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562
114 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
115 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
116 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำป้านศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2561
117 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อระบบจัดเก้บ (Storage System) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
118 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง เครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
119 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธษนี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
120 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ควบคุมงนก่อสร้างอาคารห้องเรียนสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
121 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 149,600 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
122 ชื่อเรื่อง :ประกาศเพยแผร่การจัดซื้อเครื่องเล่นกลับสัญญาณและเสียง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
123 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
124 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก จำนวน 19 ตู้ ประจำปี 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561
125 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ FUJI จำนวน 11 ชุด ร อาคารสัมมนา 1 อาคารสัมมนา 2 อาคารวิชาการ 3 และอาคารพิทนพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
126 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 5 ชุด ประจำปี 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
127 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษษและซ่อมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ (IP-PBX) อาคารบรรณสาร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ 5 ธันวา 2550 ประจปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
128 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
129 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ประเภทเก้าอี้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
130 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชิเลอร์ อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
131 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะทำงาน จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
132 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างตัดชุดพนักงานศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 276 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
133 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องบันทึกวิดีทัศน์ความละเอียดสูงแบบ XDCAM HD จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 มกราคม 2561
134 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 110,740 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
135 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเพิ่ม) จำนวน 11 คน (ระหว่างัวนที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561
136 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า UPS พื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561
137 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถยกไฟฟ้า จำนวน 2 คัน (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561
138 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 89 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
139 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง อาคารวิทยทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
140 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
141 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
142 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงประตูบานม้วนเหล็กระบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 7 บาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
143 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
144 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
145 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อรถยกไฟฟ้า จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
146 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
147 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างงานก่อสร้างอาคารควบคุมระบบปรับอากาศ อาคารเนกนิทัศน์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
148 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561
149 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561
150 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตัดชุดกปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ จำนวน 11 แบบ ประจำปี 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2561
151 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเวลา 10 เดือน (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560
152 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างรถตู้โดยสารสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีการศึกษา 2559-2560
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
153 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเช่าเครื่องถ่าย้เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 10 เดือน จำนวน 42 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
154 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
155 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดเช่าบริการอินเอทร์เน็ตและสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
156 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัสน์แบบ Digital สำหรับ ห้อง Studio TV-1 จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
157 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
158 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
159 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวสัดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 2 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
160 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโปรแกรม Data Center Virtualization (vmware) จำนวน 14 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
161 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
162 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
163 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
164 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
165 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้วงฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
166 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างปรับปรุงระบบประปา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
167 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
168 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
169 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
170 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
171 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
172 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
173 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
174 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 ิน้ว x 35 นิ้ว จำนวน 42,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
175 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ Virtualization Server จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
176 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
177 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูดแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 8 สิงหาคม 2561
178 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
179 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
180 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์วสิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
181 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัต (Lighting Control System) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมท 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
182 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรงุรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
183 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก Main Distribution Board (MDB) แบบรวมอะไฟล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
184 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแปซมลิฟต์โดยสารและลิตฟ์ขนของ ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 5 ชุด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ตั้งแแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
185 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ระกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
186 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุและอะไหล่วิทยุสื่อสาร (311PQ61-00-00002)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
187 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
188 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมุลคัลงข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
189 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Automatic Transfers Switch,Change Over Switch และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และอาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (EBPC) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
190 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อกระดาษ จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
191 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
192 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
193 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
194 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรงุรักษาระบบบำน้ำเสียแบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
195 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
196 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
197 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบจองห้องพัก-ห้องประชุม จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
198 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม8ตารางเมตร ขนาด A4 จำนว 25,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
199 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว น้ำหนักมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 21.5 นิ้ว x 31 นิ้ว จำนวน 5,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
200 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
201 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างบริการระบบ Security Operation Center (SOC) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
202 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดจ้างสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (100,000 ชุด)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
203 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อโดยบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 11 ชื่อเรื่อง (11 ชุด)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
204 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 48 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
205 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 184 จอ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
206 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
207 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ พร้อมติดตั้ง 6 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
208 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงสำนักทะเบียนและวัดผล อาคารบริการ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ 2 ชั้น 1-3 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
209 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างก่อสร้างแาครศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
210 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
211 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
212 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อโปรแกรมจำหน่ายสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถาบัน การศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
213 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
214 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
215 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อระบบถ่ายทอดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
216 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างเอกชนดำิเนินงานในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
217 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างตัดชุดพนักงานศูนย์สัมมนา จำนวน 276 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
218 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
219 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
220 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อการบริการทางเทคนิคสำหรับระบบ IBM SmartCloud Control Desk และระบบ Tivli Endpoint Manager
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2561
221 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี และซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 230,000 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2561
222 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อน้ำพุสระน้ำพุ่มข้าวบิณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561
223 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
224 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินแบะบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
225 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
226 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
227 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
228 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะเช่ารถตู้เพื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
229 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างรถตู้พร้อมคนขับในโครงการสัมมนาพัฒนากระบวนการเรียน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
230 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกแผนการจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
231 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่กระดาษปอนด์ น้ำนหักมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 21.5 นิ้ว x 31 นิ้ว จำนวน 4,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
232 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่กระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน โดยประมาณ 600 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
233 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 33 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
234 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงเมนไฟฟ้าหลักและเครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศซิลเล่อร์ฯ และระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) สำหรับระบบจัดสอบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
235 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินรยได้) จำนวน 7 รายการ (คุณดุษฎี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
236 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
237 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A-4 จำนวน 100,000 รีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
238 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564
239 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ระบบ แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
240 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ IP-PBX แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
241 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบริหารจัดการค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Management System) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
242 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดส่งข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่่ 26 ตุลาคม 2564
243 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ ปี 2565 (รอบ 9 เดือน)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
244 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปลี่ยนแปลงแผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 83 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
245 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัสน์เพื่อการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
246 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ชุดิวชา จำนวน 13 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
247 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 15 รายการ ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
248 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่องชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
249 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงการจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาเอกสารการสอนชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จำนวน 126 ชุดวิชา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
250 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้วx35 นิ้ว จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
251 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in pne และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับประมวลผล
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
252 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การการเช่าบริการคลาวด์สำหรับจัดทำศูนย์ข้อมูล (Data Center on Cloud) พร้อมการย้ายและติดตั้งระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
253 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564
254 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินรายได้)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564
255 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างบริการระบบ Security Operation Center (SOC) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
256 ชื่อเรื่อง :ประการศเผยแพร่กระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564
257 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565
258 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
259 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564
260 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) พร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
261 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำนวน 3 เรื่อง)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
262 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-6431 นบ. จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565
263 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม ศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
264 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564
265 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 12 ชื่อเรื่อง และบอกรับวารสารค่างประเทศ จำนวน 19 ชื่อเรื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564
266 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างที่ปรึกษาวิจัยดครงการศึกษาออกกลางคันของนักศึกษา มสธ.ระดับปริญญาตรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564
267 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ (eBook Academic Collection) จำนวน 1 ฐาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564
268 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับโปรแกรม Data Center Virtualization จำนวน 14 Licenses
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564
269 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโปรแกรมจำหนจ่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
270 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24x35 นิ้ว จำนวน 15,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
271 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโปรแกรมจำหนจ่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
272 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษา และซ่มอแซมระบบ Call Center ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
273 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2564 ของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
274 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุประเภทอาหาร จำนวน 5 ประเภท ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
275 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564
276 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน STOU BOOK 4.0
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
277 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำนวน 3 เรื่อง) (คุณเหมชาติ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
278 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การประกาศเผยแพร่การจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำนวน 9 เรื่อง) (คุณเหมชาติ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
279 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การประกาศเผยแพร่การจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานในระบบการสอบ Walk-in Exam
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
280 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง จ้างรถสวัสดิการ จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
281 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง ซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
282 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
283 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้างเอกชนดำเนินงานบริการในคลิกแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 และปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
284 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้าง จำนวน 3 เรื่อง (คุณดุษฎี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2564
285 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
286 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะเวลา 3 เดือน)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
287 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโล่เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
288 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ (คุณพจนีย)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
289 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless LAN)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
290 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่การจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศหลัก 4 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565
291 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565
292 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่จัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) ยี่ห้อ NetApp รุ่น FAS2500 จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
293 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์สมรรถนะสูง (BLP) และเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง (D 125)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
294 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตรม. ขนาด 25x36 นิ้ว จำนวนโดยประมาณ 500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
295 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์สี (CLP) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565
296 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างยามบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยประจำปี2566ของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์มสธ.สุโขทัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565
297 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบประจำปีงบประมาณ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
298 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์สมรรถนะสูง (BLP) และเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง (D 125)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
299 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปผยแพร่การจัดซื้อกระดษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม,กระดาษหนังสือพิมพ์ จำนวน 9,500 รีม,เพลทพอซิทีฟ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565
300 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565
301 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 รายการ (คุณวิภา)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
302 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ (IP-PBX) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
303 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(เดือนตุลาคม 2565 ถึงกันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
304 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการรักษาความปอลดภัยศุนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565
305 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2565 และเอกสารโครงการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 162 ชุดวิชา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
306 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 85 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565
307 ชื่อเรื่อง :เปลี่ยนแปลงประกาศเผบแพร่การจัดซื้อกระดาศหนังสือพิมพ์น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x35 นิ้ว จำนวน 9,500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
308 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมการประชุมทางไกลแบบคลาวด์แอพพลิเคชั่น (Webex Meeting Cloud Application)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
309 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การปรับปรุงทาสี ศวน.จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน,ทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565
310 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565
311 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษปอนด์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565
312 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565
313 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบ Call Cneter
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565
314 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาโรปแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินฯ และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
315 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMSประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
316 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่การจัดจ้างควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
317 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี (ปีงบปะรมาณ 2566-2568)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
318 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่การจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ระบบ แบบเหมารวมอะไหล่และอุปุกรณ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565
319 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารพิทยพัมน์ อาคารสัสสมนา 2 อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
320 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน STOU BOOK 4.0
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
321 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน STOU BOOK 4.0
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
322 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการเรียนที่ 2 (ชุดวิชาไทยศึกษา)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565
323 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565
324 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565
325 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) งานเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565
326 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อชุดทำน้ำยาล้างจาน สำเร็จรูป จำนวน 32 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
327 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารประเภทเนื้อสัวต์ (ใช้ปริมาณมาก) จำนวน 29 รายการ (ระหว่างเดือนมิถุนายน - 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
328 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
329 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมบริการ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
330 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร จำนวน 500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
331 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างบริการรักษาความปอลดภัยเพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
332 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
333 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ ใช้ปริมาณมาก จำนวน 29 รายการ (ระหว่างเดือนมิถุนายน - 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
334 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 35x24 นิ้ว จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วัรที่ 25 ธันวาคม 2563
335 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับภารกิจปฏิรูปของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565
336 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
337 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
338 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565
339 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโควิก-19 (ถุงห่วงใยจากใจ มสธ.สู้ภัยโควิด-19) จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565
340 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565
341 ชื่อเรื่อง :ประกาศก่อสร้างลานปาริชาต พร้อมโครงสร้างปกคุลมพื้นที่ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565
342 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ประจำงบรปมะาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565
343 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดหาซื้อชุดโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิก เว็บไซต์และมัลติมีเดีย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
344 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและลิตฟ์ขนของ จำนวน 5 ชุด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
345 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ซื้อเครื่องทำเล่มไสสันทากาว ขนาดไม่น้อยกว่า 4 หัวจับ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
346 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ซื้อเครื่องทำเล่มไสสันทากาว ขนาดไม่น้อยกว่า 4 หัวจับ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
347 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อกระดษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำวน 13,500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 258 พฤษภาคม 2565
348 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
349 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างออกแบบก่อสร้างสำหรับใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่บริเวณพื้นที่ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563
350 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี จำนวน 120,000 กล่อง และชุดคอมพิวเอร์สำหรับออกแบบผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D จำนวน 4 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
351 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง อาาคารวิชาการ 1-2 อาคารบริหาร,อาคารบรรณสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
352 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจัดจ้างทาสีภายนอกอาคาร อาคารบริหาร อาคารบริการ 1 อาคารบริการ 2 อาคารวิชาการ อาคารวิชการ 2 อาคารบรรณสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
353 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดจ้างผลิตคลิปวีดิโอ Motion Graphic การจัดแผนการศึกษา ก.3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2562
354 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปี 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
355 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 90,000 แผ่น และดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์ (CLP) จำนวน 1 เครื่อง (ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563
356 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารประเภทผักปละผลไม้ จำนวน 164 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
357 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างวัสดุประเภทผ้า จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
358 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้าง ประจำงบประมาณ จำนวน 4 รายการ (คุณดุษฎี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2563
359 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน TOR รายละเอียดทั่วไป งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการ และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563
360 ชื่อเรื่อง :จ้างซ่อมรางระบายน้ำด้านข้างอาคารสุโขสโมสร จำนน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
361 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
362 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
363 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยาน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
364 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารประเภทผักสดและผลไม้ จำนวน 164 รายการ (ระหว่างเดือนมีน่าคม 2563 ถึงฃวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
365 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call center จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
366 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบอดกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 11 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563
367 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเต้นท์สีขาวพร้อมผ้าใบกันฝนสำหรับบัณฑิตและญาติและเจ้ราหน้าที่มหาวิทยาลัยในงานพิธีพระาาชทานปริญญาบัตร รถ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563
368 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผนยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
369 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผนยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
370 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 15,000 ปก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563
371 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 งาน และจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ อสมท จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
372 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อแผ่น XD-CAM พร้อมกล่องบรรจุแบบหูล็อก จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
373 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
374 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเหมารรวมภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างัวนที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
375 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
376 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจัดซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 10 ม้วน
รายละเอียด: วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
377 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ อาหาร จำนวน 5 ประเภท ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562) และ อาคาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
378 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างตกแต่งภายนในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
379 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 รายการ (มัสยา)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
380 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานในระบบการสอบ Walk-in Exam ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
381 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 4 รายการ) (คุณมัสยา)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565
382 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
383 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 7 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
384 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
385 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาความปลอดภัยศูนย์วิทยพํมนา มสธ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
386 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Cisco Server-Unfied Computing จำนวน 20 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
387 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) จำนวน 1 งาน,เช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2563) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
388 ชื่อเรื่อง :เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
389 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษถ่ายเกสารชนิด 80 แกรม ขนาด a4 จำนวน 20,000 รีม,วัสดุ 71 รายการ,หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
390 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
391 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562
392 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
393 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 71 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
394 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปยแพร่การจัดจ้างเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563มจ้างดูแลบำรุงรักษาทำความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
395 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562), จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
396 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
397 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างยามดูแลรักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) ของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรีและสิทธิ์การโปรแกรมตรวจสอบการคัดลิกงานวิจัย (Turnitin0 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
398 ชื่อเรื่อง :เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างดูแลบำรงุรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ FUJI จำนวน 11 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
399 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call center จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
400 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
401 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
402 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปลี่ยนแปลงการจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
403 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่กสนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง และรัสวัสดิการประจำปี 2563 จำนวน 3 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
404 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
405 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานในระบบการสอบ Walk-in Exam ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562
406 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำนวน 3 เรื่อง) ตามเอกสารแนบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563
407 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษษและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์อาคารพิทยพัฒย์ อาคารสัมมนา 2 อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเแลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563
408 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
409 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
410 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรสด จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
411 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฐานรองรับหอผึ้งน้ำ ท่อน้ำเติม และกันซึมระบบปรับอากาศ อาคารสัมมนา 2 และอาคารเฉลิมพะรเกียรติ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
412 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเอกชนดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,กระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A-4 จำนวน 18,000 รีม และกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
413 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน3รายการเพื่อใช้ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ42ปีในวันที่4-5กันยายน2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 กันยายน 2563
414 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออาหารว่าง จำนวน 21 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 กันยายน 2563
415 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
416 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการอินเตอร์และสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
417 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ (เงินรายได้)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
418 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์เป็นรายบุคคล (รายใหม่) จำนวน 7 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563
419 ชื่อเรื่อง :ประกาศผูนะการเสนอราคาจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประัมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
420 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 77 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563
421 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษษระบบจองห้องพัก-ห้องประชุม (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
422 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ซื้อเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
423 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินรายได้) จำนวน 25 เรื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
424 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) จำนวน 9 เรื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
425 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อเครื่องปั๊มน้ำศูนย์รักษาความปลอดภัยพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
426 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย(Next-Generation Firewall) จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563
427 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
428 ชื่อเรื่อง :เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
429 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Ciso Server-Unified Computing จำนวน 30 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
430 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ IMAC PRO จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
431 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ Panbid Covid-19 LgG/LGM Rapid Test เพื่อใช้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7,500 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
432 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่อพงิมพืเลเซอร์ใช้กับลกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
433 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรักษาความปลอดภัยในงานพิธ๊พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563
434 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ จำนวน 7 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
435 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจำนวน 3 ระบบ ปี 64
รายละเอียด: ประากศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
436 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยาน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถนุายน 2563
437 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อข้าวสาร จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยาน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถนุายน 2563
438 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
439 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานในระบบการสอบ Walk-in Exam
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
440 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลำบรุงัรกษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
441 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก Main Distribution Board (MDB) แบบรวมอะไลห่และอุปกรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
442 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออุปกรณ์แฟรบริคอินเตอร์คอรเน็คสวิตซ์ (Fabric Interconnects Switch) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
443 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลรักษาความปอลดภัยประจำปี 2564 ของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
444 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเช่าช่องสัญญาสถานีวิทยุและโทรทัสน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
445 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
446 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
447 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร ประจำปี 2564 จำนวน 12 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
448 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงกั้นเหล็กจราจร จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
449 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
450 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคบากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
451 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
452 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ ปี 64
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
453 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
454 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
455 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ยี่ห้อฟูจิ ปี 64
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
456 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ชุมสายโทรศัพท์ ปี 64
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
457 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล(Storage System) ยี่ห้อ NetApp รุ่น FAS2500 จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
458 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สีดำ MLT-D203E จำนวน 64 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
459 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
460 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
461 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
462 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมารบริการเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์เป้นรายบุคคล จำนวน 29 และ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
463 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างขอจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศหลัก 4 ระบบงาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ