งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เงินรายได้)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
2 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เงินรายได้)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
3 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เงินรายได้)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
4 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแผร่จัดซื้อระบบสำรองข้อมูล (Backup System) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินรายได้)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
6 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่พัฒนาระบบการจัดกลุ่มนักศึกษาในการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณณิตศึกษา,พัฒนาระบบสารสนเทศการสำเร็จการศึกษา,พัฒนาระบบบันทึกการเบิกจ่ายค่าตอบแทยอาจารย์ที่ปรึกษา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2567
7 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับโปรแกรม Data Center Virtualization (VMware) จำนวน 5 Server
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2567
8 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างตัดชุดปฏิบัติงานพนักงาน 97 คน คนละ 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567
9 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับในงานสอบออนไลน์พร้อมติดตั้งชั่วคราวในการสอบออนไลน์ของการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2566 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567
10 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ประจำปี 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567
11 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 7 มิถุนายน 2567
12 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างเช่าที่ธรณีสงฆ์เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
13 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
14 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินกิจกรรมสำหรับผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2567
15 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานเพื่อการศึกษาประสบการณ์ด้านการศึกษาทางไกลฯ(เกาหลี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2567
16 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อพัสดุอาหารว่าง จำนวน 2 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2567
17 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567
18 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดระบบภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด ห้องประชุมขนาดกลาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567
19 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567
20 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567
21 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพัฒนาระบบคลังข้อสอบมารตรฐานออนไลน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567
22 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างซ่อมจอ LED Display จำนวน 2 จอ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
23 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
24 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การรับประกันและบริการทางเทคนิคของระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Identity Service Engine) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
25 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่านปรับปรุงห้องศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดนนทบุรีชั้น1 อาคารบริภัณฑ์จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกา่ศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
26 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สิทธิ์การใช้งานบน Cloud Controller ของอุปกรณ์ Access Point ยี่ห้อ Cisco Meraki จำนวน ๑๔๕ เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
27 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 250KVA พร้อมติดตั้ง อาคาารฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
28 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อซื้อเครื่องวัดและทดสอบการขูดขีด จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
29 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 ประเภท (ประเภทที่ 1,2,4) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
30 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานเพื่อศึกษาประสบการณ์ด้านการศึกษาทางไกลและพัฒนาองค์กรความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ ณ สาธารณเกาหลีใต้
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
31 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 40 ม้วน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
32 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงหลังคากันสาด ศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
33 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
34 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ .ศ.2567 สำหรับสตูดิโอทีวี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2567
35 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ซื้ออาหารว่าง จำนวน 2 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2567
36 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567
37 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเพลทพิซิทีฟและน้ำยา จำนวน 4 รายการ และซื้อกระดาษ จำนวน 7 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567
38 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 130 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล จำนวน 100 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567
39 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ FUJI จำนวน 11 ชุด แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566
40 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 10,000 ปก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566
41 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน และรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ปี 67
รายละเอียด: วันที่ 7 ธันวาคม 2566
42 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าระบบ Call Center 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2571
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
43 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ถึง ประจำปีงบปแระมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 30 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
44 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างดำเนินการจัดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบนบริการคลาวด์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
45 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Cisco Servers-Unified Computing จำนวน 18 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566
46 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่จัดจ้างบำรุงรักษา เครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบการทำงาน จำนวน 4 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566
47 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินรายได้)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566
48 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ Server Load Balancing จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566
49 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566
50 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 รายการ (คุณดุษฎี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2566
51 ชื่อเรื่อง :ประกวดราคาขายวัสดุไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดยื่นซองประกวดราคาขายในวันที่ 22 กันยายน 2566 ภายในเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมกองพัสดุ 6211 อาคารบริการ 2 ชั้น 2
52 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการซื้ออาหารว่างระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.66 จำนวน 108 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยา่ยน 2566
53 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2566
54 ชื่อเรื่อง :ขออนุมัติประกาศเผยแพร่จัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ Server Load Balancing จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2566
55 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อโปรแกรมการประชุมทางไกลแบบคลาวด์แอพพลิเคชั่น (Webex Meeting Cloud Application) จำนวน 200 License พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566
56 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบริหารจัดการค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Management System) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566
57 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ดูแลบำรุงรักษษและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักแบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติแบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566
58 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566
59 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ (IP-PBX) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566
60 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ระบบฯ แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566
61 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ว่าจ้างเอกชนดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ถึงกันยายน2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566
62 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ,กระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด AS-4 จำนวน 10,000 รีม,กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 900 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566
63 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิก เว็บไซต์และมัลติมีเดีย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566
64 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดำเนินการการจัดสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบนบริการคลาวด์ งบประมาณประจำปี 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566
65 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566
66 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 222 สิงหาคม 2566
67 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผ๔เรปะสานงานการสอบ และแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พศ.2567 จำนวน 4 รายการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566
68 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัจด้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ งบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566
69 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566
70 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 54 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566
71 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566
72 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 15 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566
73 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่การรับประกันและบลริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์การประมวลผลระบบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructureจำนวน 9 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566
74 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างดูรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566
75 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566
76 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างบริการระบบ Security Operation Center (SOC) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566
77 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานในระบบการสอบWalk-in Exam ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566
78 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์สมรรถนะสูง (BLP) และเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง D125 จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566
79 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม LPG 2 รายการ งบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566
80 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ซื้อข้าวสาร จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566
81 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (คุณมัสยา) จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566
82 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสัวสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 112 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566
83 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ปรีะจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
84 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่้องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
85 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25674 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
86 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
87 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างบริการรักษาความปอ ลดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.สุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25674 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
88 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
89 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินรายได้)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
90 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเลอร์ อาคารพิทยพัฒน์ อาคารสัมมนา 2 อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
91 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
92 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
93 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การพัฒนาระบบบันทึกการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
94 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การพัฒนาระบบสารสนเทศสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
95 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566
96 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566
97 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ พศ.2566 (เงินรายได้)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566
98 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่การจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับลโปรแกรม DATA CENTER VIRTUALIZATION จำนวน 7 Licenses
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566
99 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อแบตเตอรี่ (Battery) สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
100 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Fire Wall) จำนวน 3 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
101 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างผู้ประกอบการดำเนินการกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
102 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ถึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2566
103 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเช่าบริการคลาวด์เพื่อสอบออนไลน์สำหรับนักศึกาาระดับปริญญาตรีและผู้เรยนโครงการสัมฤทธิบัตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2566
104 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2566
105 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2566
106 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดเช่าบริการคลาวด์สำหรับจัดทำข้อมูลศุนย์ข้อมูล (Data center on cloud) พดร้อมการย้ายและติดตั้งระบบ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
107 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่กสนจัดจ้างควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดแลฃะศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
108 ชื่อเรื่อง :ระกาศเผยแพร่การเช่าบริการคลาวด์สำหรับจัดทำศูนย์ข้อมูล (Data Center on Cloud) พร้อมการย้ายและติดตั้งระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
109 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแำร่เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 21 เครื่อง ณ อ าคารศุนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพัยธ์ มสธ.จันทบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
110 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศุนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
111 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแผร้การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call center จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566
112 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่องครุภัณฑ์สำหรับห้อง 8107 ชั้นที่ 1 อาคารบริภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566
113 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานและการรับประกันบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์กระจายสัะญญาณ (Access Point) ยี่ห้อ Cisco Maraki รุ่น MR44 จำนวน 145 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566
114 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ปรับปรุงอาคารเแลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566
115 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสรสนเทศงานทะเบียนฯและการรับประกันและตรวจสอบสิทธิการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565
116 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่จัดซื้อเครื่องตัดต่อสำหรับผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565
117 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A-4 จำนวน 10,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธํนวาคม 2565
118 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 2 รายการ) คุณวิภา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565
119 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างตกแต่งภายนในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
120 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี (ปีงบปะรมาณ 2566-2568)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
121 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่การจัดจ้างควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
122 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMSประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
123 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาโรปแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินฯ และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
124 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบ Call Cneter
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565
125 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565
126 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษปอนด์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565
127 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565
128 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การปรับปรุงทาสี ศวน.จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน,ทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565
129 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมการประชุมทางไกลแบบคลาวด์แอพพลิเคชั่น (Webex Meeting Cloud Application)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
130 ชื่อเรื่อง :เปลี่ยนแปลงประกาศเผบแพร่การจัดซื้อกระดาศหนังสือพิมพ์น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x35 นิ้ว จำนวน 9,500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565
131 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 85 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565
132 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่การจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศหลัก 4 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565
133 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการรักษาความปอลดภัยศุนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565
134 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่การจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ระบบ แบบเหมารวมอะไหล่และอุปุกรณ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565
135 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ (IP-PBX) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
136 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565
137 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปผยแพร่การจัดซื้อกระดษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม,กระดาษหนังสือพิมพ์ จำนวน 9,500 รีม,เพลทพอซิทีฟ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565
138 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์สมรรถนะสูง (BLP) และเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง (D 125)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
139 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบประจำปีงบประมาณ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
140 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างยามบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยประจำปี2566ของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์มสธ.สุโขทัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565
141 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์สี (CLP) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565
142 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตรม. ขนาด 25x36 นิ้ว จำนวนโดยประมาณ 500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
143 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์สมรรถนะสูง (BLP) และเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง (D 125)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
144 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่จัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) ยี่ห้อ NetApp รุ่น FAS2500 จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
145 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
146 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 7 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
147 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
148 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานในระบบการสอบ Walk-in Exam ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
149 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 รายการ (มัสยา)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
150 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างบริการระบบ Security Operation Center (SOC) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
151 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคบากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
152 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-6431 นบ. จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565
153 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
154 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
155 ชื่อเรื่อง :ประกาศจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับโปรแกรม Data Center Virtualizatin (vmware) จำนวน 14 licenses
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
156 ชื่อเรื่อง :ประกาศจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับโปรแกรม Data Center Virtualizatin (vmware) จำนวน 14 licenses
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
157 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตค. 65-30 ก.ย.66)
รายละเอียด: ประกา่ศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565
158 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งเเต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565
159 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างริการรักษาความปอลดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
160 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างริการรักษาความปอลดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
161 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างริการรักษาความปอลดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
162 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(เดือนตุลาคม 2565 ถึงกันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
163 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2565 และเอกสารโครงการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 162 ชุดวิชา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
164 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ซื้อเครื่องทำเล่มไสสันทากาว ขนาดไม่น้อยกว่า 4 หัวจับ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
165 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ซื้อเครื่องทำเล่มไสสันทากาว ขนาดไม่น้อยกว่า 4 หัวจับ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
166 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและลิตฟ์ขนของ จำนวน 5 ชุด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
167 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดหาซื้อชุดโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิก เว็บไซต์และมัลติมีเดีย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
168 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ประจำงบรปมะาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565
169 ชื่อเรื่อง :ประกาศก่อสร้างลานปาริชาต พร้อมโครงสร้างปกคุลมพื้นที่ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565
170 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565
171 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโควิก-19 (ถุงห่วงใยจากใจ มสธ.สู้ภัยโควิด-19) จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565
172 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565
173 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
174 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
175 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับภารกิจปฏิรูปของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565
176 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารพิทยพัมน์ อาคารสัสสมนา 2 อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
177 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ ใช้ปริมาณมาก จำนวน 29 รายการ (ระหว่างเดือนมิถุนายน - 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
178 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อกระดษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำวน 13,500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 258 พฤษภาคม 2565
179 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างบริการรักษาความปอลดภัยเพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
180 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร จำนวน 500 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
181 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมบริการ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
182 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
183 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารประเภทเนื้อสัวต์ (ใช้ปริมาณมาก) จำนวน 29 รายการ (ระหว่างเดือนมิถุนายน - 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
184 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้อชุดทำน้ำยาล้างจาน สำเร็จรูป จำนวน 32 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
185 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) งานเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565
186 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565
187 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565
188 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการเรียนที่ 2 (ชุดวิชาไทยศึกษา)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565
189 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน STOU BOOK 4.0
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
190 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน STOU BOOK 4.0
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
191 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน STOU BOOK 4.0
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
192 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 33 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565
193 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565
194 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
195 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565
196 ชื่อเรื่อง :ประการศเผยแพร่กระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564
197 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างบริการระบบ Security Operation Center (SOC) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
198 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินรายได้)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564
199 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564
200 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การการเช่าบริการคลาวด์สำหรับจัดทำศูนย์ข้อมูล (Data Center on Cloud) พร้อมการย้ายและติดตั้งระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
201 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in pne และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับประมวลผล
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
202 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้วx35 นิ้ว จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
203 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงการจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาเอกสารการสอนชุดวิชาพิมพ์ซ้ำระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จำนวน 126 ชุดวิชา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
204 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่องชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
205 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่กระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน โดยประมาณ 600 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
206 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ชุดิวชา จำนวน 13 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
207 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) พร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
208 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปลี่ยนแปลงแผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 83 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
209 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ ปี 2565 (รอบ 9 เดือน)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
210 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดส่งข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่่ 26 ตุลาคม 2564
211 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบริหารจัดการค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Management System) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
212 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ IP-PBX แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
213 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ระบบ แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
214 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564
215 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A-4 จำนวน 100,000 รีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
216 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
217 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินรยได้) จำนวน 7 รายการ (คุณดุษฎี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
218 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงเมนไฟฟ้าหลักและเครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศซิลเล่อร์ฯ และระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) สำหรับระบบจัดสอบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
219 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุประเภทอาหาร จำนวน 5 ประเภท ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
220 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัสน์เพื่อการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
221 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 15 รายการ ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
222 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ (คุณพจนีย)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
223 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโล่เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
224 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะเวลา 3 เดือน)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
225 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
226 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้าง จำนวน 3 เรื่อง (คุณดุษฎี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2564
227 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้างเอกชนดำเนินงานบริการในคลิกแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 และปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
228 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
229 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง ซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
230 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง จ้างรถสวัสดิการ จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
231 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การประกาศเผยแพร่การจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานในระบบการสอบ Walk-in Exam
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
232 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การประกาศเผยแพร่การจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำนวน 9 เรื่อง) (คุณเหมชาติ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
233 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำนวน 3 เรื่อง) (คุณเหมชาติ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
234 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำนวน 3 เรื่อง)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
235 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564
236 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับจ้างปรับปรุงและขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless LAN)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
237 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2564 ของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
238 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษา และซ่มอแซมระบบ Call Center ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
239 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโปรแกรมจำหนจ่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
240 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโปรแกรมจำหนจ่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
241 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24x35 นิ้ว จำนวน 15,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
242 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับโปรแกรม Data Center Virtualization จำนวน 14 Licenses
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564
243 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ (eBook Academic Collection) จำนวน 1 ฐาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564
244 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างที่ปรึกษาวิจัยดครงการศึกษาออกกลางคันของนักศึกษา มสธ.ระดับปริญญาตรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564
245 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 12 ชื่อเรื่อง และบอกรับวารสารค่างประเทศ จำนวน 19 ชื่อเรื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564
246 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดินพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564
247 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม ศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
248 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
249 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564
250 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 35x24 นิ้ว จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วัรที่ 25 ธันวาคม 2563
251 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรักษาความปลอดภัยในงานพิธ๊พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563
252 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเครื่อพงิมพืเลเซอร์ใช้กับลกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
253 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ Panbid Covid-19 LgG/LGM Rapid Test เพื่อใช้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7,500 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
254 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ IMAC PRO จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
255 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Ciso Server-Unified Computing จำนวน 30 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
256 ชื่อเรื่อง :เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
257 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
258 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย(Next-Generation Firewall) จำนวน 5 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563
259 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อเครื่องปั๊มน้ำศูนย์รักษาความปลอดภัยพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
260 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) จำนวน 9 เรื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
261 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินรายได้) จำนวน 25 เรื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
262 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ซื้อเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
263 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำนวน 3 เรื่อง) ตามเอกสารแนบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563
264 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 77 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563
265 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ จำนวน 7 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
266 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์เป็นรายบุคคล (รายใหม่) จำนวน 7 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563
267 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ (เงินรายได้)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
268 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการอินเตอร์และสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
269 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
270 ชื่อเรื่อง :ราคากลางซื้ออาหารว่าง จำนวน 21 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 8 กันยายน 2563
271 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน3รายการเพื่อใช้ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ42ปีในวันที่4-5กันยายน2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด: วันที่ 2 กันยายน 2563
272 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเอกชนดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,กระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A-4 จำนวน 18,000 รีม และกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
273 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฐานรองรับหอผึ้งน้ำ ท่อน้ำเติม และกันซึมระบบปรับอากาศ อาคารสัมมนา 2 และอาคารเฉลิมพะรเกียรติ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
274 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพรสด จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
275 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
276 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
277 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงกั้นเหล็กจราจร จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
278 ชื่อเรื่อง :ประกาศผูนะการเสนอราคาจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประัมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
279 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษษระบบจองห้องพัก-ห้องประชุม (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
280 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมารบริการเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์เป้นรายบุคคล จำนวน 29 และ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
281 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
282 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
283 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
284 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สีดำ MLT-D203E จำนวน 64 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
285 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล(Storage System) ยี่ห้อ NetApp รุ่น FAS2500 จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
286 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ชุมสายโทรศัพท์ ปี 64
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
287 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ยี่ห้อฟูจิ ปี 64
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
288 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
289 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
290 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ ปี 64
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
291 ชื่อเรื่อง :ราคากลางจัดเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
292 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจำนวน 3 ระบบ ปี 64
รายละเอียด: ประากศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
293 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
294 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างขอจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศหลัก 4 ระบบงาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
295 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร ประจำปี 2564 จำนวน 12 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
296 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
297 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
298 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเช่าช่องสัญญาสถานีวิทยุและโทรทัสน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
299 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลรักษาความปอลดภัยประจำปี 2564 ของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
300 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออุปกรณ์แฟรบริคอินเตอร์คอรเน็คสวิตซ์ (Fabric Interconnects Switch) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
301 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก Main Distribution Board (MDB) แบบรวมอะไลห่และอุปกรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
302 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลำบรุงัรกษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
303 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานในระบบการสอบ Walk-in Exam
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
304 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
305 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อข้าวสาร จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยาน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถนุายน 2563
306 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยาน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถนุายน 2563
307 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
308 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างออกแบบก่อสร้างสำหรับใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่บริเวณพื้นที่ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563
309 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษษและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์อาคารพิทยพัฒย์ อาคารสัมมนา 2 อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเแลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563
310 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเหมารรวมภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างัวนที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
311 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
312 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อแผ่น XD-CAM พร้อมกล่องบรรจุแบบหูล็อก จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
313 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 งาน และจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ อสมท จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
314 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 15,000 ปก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563
315 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผนยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
316 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผนยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
317 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเต้นท์สีขาวพร้อมผ้าใบกันฝนสำหรับบัณฑิตและญาติและเจ้ราหน้าที่มหาวิทยาลัยในงานพิธีพระาาชทานปริญญาบัตร รถ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563
318 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบอดกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 11 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563
319 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call center จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
320 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารประเภทผักสดและผลไม้ จำนวน 164 รายการ (ระหว่างเดือนมีน่าคม 2563 ถึงฃวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
321 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
322 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
323 ชื่อเรื่อง :ราคากลางรายงานขอจัดซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 10 ม้วน
รายละเอียด: วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
324 ชื่อเรื่อง :จ้างซ่อมรางระบายน้ำด้านข้างอาคารสุโขสโมสร จำนน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
325 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน TOR รายละเอียดทั่วไป งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการ และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563
326 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้าง ประจำงบประมาณ จำนวน 4 รายการ (คุณดุษฎี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2563
327 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างวัสดุประเภทผ้า จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
328 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารประเภทผักปละผลไม้ จำนวน 164 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
329 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 90,000 แผ่น และดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์ (CLP) จำนวน 1 เครื่อง (ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563
330 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปี 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
331 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดจ้างผลิตคลิปวีดิโอ Motion Graphic การจัดแผนการศึกษา ก.3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2562
332 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจัดจ้างทาสีภายนอกอาคาร อาคารบริหาร อาคารบริการ 1 อาคารบริการ 2 อาคารวิชาการ อาคารวิชการ 2 อาคารบรรณสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
333 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง อาาคารวิชาการ 1-2 อาคารบริหาร,อาคารบรรณสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
334 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี จำนวน 120,000 กล่อง และชุดคอมพิวเอร์สำหรับออกแบบผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D จำนวน 4 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
335 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
336 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
337 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยาน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
338 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
339 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่กสนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง และรัสวัสดิการประจำปี 2563 จำนวน 3 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
340 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปลี่ยนแปลงการจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
341 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
342 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
343 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call center จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
344 ชื่อเรื่อง :เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างดูแลบำรงุรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ FUJI จำนวน 11 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
345 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างยามดูแลรักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) ของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรีและสิทธิ์การโปรแกรมตรวจสอบการคัดลิกงานวิจัย (Turnitin0 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
346 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 71 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
347 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
348 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562), จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
349 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปยแพร่การจัดจ้างเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563มจ้างดูแลบำรุงรักษาทำความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
350 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ อาหาร จำนวน 5 ประเภท ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562) และ อาคาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
351 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562
352 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานในระบบการสอบ Walk-in Exam ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562
353 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษถ่ายเกสารชนิด 80 แกรม ขนาด a4 จำนวน 20,000 รีม,วัสดุ 71 รายการ,หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
354 ชื่อเรื่อง :เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
355 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) จำนวน 1 งาน,เช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2563) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
356 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Cisco Server-Unfied Computing จำนวน 20 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
357 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาความปลอดภัยศูนย์วิทยพํมนา มสธ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
358 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
359 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างเอกชนดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 7 คน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
360 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ (คุณวิภา)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
361 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจางประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 รายการ (คุณดุษฎ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562
362 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562
363 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 10 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562
364 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รถสวัสดิการ ประจำปี 2563 (ตั้งบแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563),รถสวัสดิการ ประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 ธันวาคม 2562), ข้าวสาร จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562
365 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงปบระมาณ 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
366 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อ FUJI จำนวน 11 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
367 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างออกแบบโครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษฏ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
368 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2563 ถึงปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
369 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อิมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
370 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยนแพร่การจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 จำนวน 29 ชุดวิชา 76 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
371 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกการเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศ฿กษาที่ 1/2562 จำนวน 40 ชุด (104 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศยกเลิกในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
372 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก Main Distribution Board (MDB) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
373 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษษและซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ (Lighting Control System) แบบเหมารวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
374 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
375 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ระบบ แบบรวมอะไล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
376 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมารวมภายในมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
377 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
378 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
379 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแปพร่การจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 จำนวน 40 ชุด (104 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
380 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล (storage System0 จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
381 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
382 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัจด้างปรับปรุงหลังคา ถังเก็บน้ำ และห้องน้ำ อาคารสุโขสโมสร ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
383 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
384 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 180 เครื่อง และระบบเสารับสัญญาณภาพแบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
385 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
386 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ยกเลิกการจัดจ้างระบบเสารับสัญญาณภาพแบบ ดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
387 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 180 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
388 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างอาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
389 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบปรนัยและแบบกรอกคะแนนอัตนัย จำนวน 1 งาน และอาหาร จำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562
390 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี และดีวีดี จำนวน 150,000 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562
391 ชื่อเรื่อง :ปผระกาศจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
392 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
393 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม แบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
394 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโดยบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 17 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
395 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโดยบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 24 รายการ และจ้างบริการรักษาความปลอดภัยงานพิะ๊พะราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
396 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างระบบภาพพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
397 ชื่อเรื่อง :ประกาศแผยแพร่ยกเลิการจัดจ้างปรับปรุงระบบภาพ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
398 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
399 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562
400 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ Database Server จำนวน 1 เครื่อง และจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
401 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน และอาหารจำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
402 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
403 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ระเบียบการสมัครเป็นยนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกาา 2562 จำนวน 100,000 เล่ม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
404 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
405 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561
406 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License และโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถานบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
407 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำอบร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 30 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
408 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2562 และบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
409 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2562 และบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
410 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างแก้ไขปัญหาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
411 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัยชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2562 และปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
412 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
413 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อสิทธฺ์การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย ประจำปี 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
414 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเคลือบพลาสติก (Laminating machine) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 - 25 ตุลาคม 2561
415 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 - 16 ตุลาคม 2561
416 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษ 80 แกรม ขนาด a4 จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
417 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
418 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
419 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 43 เครื่อง (ระหว่างเดือนตุลาคท 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
420 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อบริการเพื่อรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ Server Load Balancing ยี่ห้อ F5 รุ่น2200 จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
421 ชื่อเรื่อง :รายงานผลจัดซื้อสมุนไพรสด 5 รายการ เพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561 ถึงเดือนกันยายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
422 ชื่อเรื่อง :รายงานผลจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ปี 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
423 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักคอมพิวเตอร์ (3 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
424 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 กันยายน 2561 - 19 กันยายน 2561
425 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุขององค์ความรู้ในการอบรมงานตลาดนัดวิชาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
426 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดจ้างบริการโปรแกรมสำเร็จรูป
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
427 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 40 ปี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
428 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้างประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการ จำนวน 5 คน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561
429 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบริการรักษาความปลอภัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
430 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพภร่การจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
431 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ ประจำปี 2562 (รถบัสปรับอากาศ จำนวน 10 เส้นทาง)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
432 ชื่อเรื่อง :ประกาศแผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ ประจำปี 2562 (รถตู็โดยสารปรับอากาศ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
433 ชื่อเรื่อง :ประกศเผยแพร่การจัดจ้างระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
434 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
435 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงการจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
436 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบลงทุน จำนวน 22 รายการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ตามเอกสารที่แนบ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
437 ชื่อเรื่อง :ประกา่ศเผยแพร่จ้างเหมารบริการเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 22 คน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
438 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและทดสอบประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
439 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
440 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอล จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
441 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรงุรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2561
442 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
443 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
444 ชื่อเรื่อง :ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
445 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอาากศชิลเล่อร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 23 สิงหาคม 2561
446 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม8ตารางเมตร ขนาด A4 จำนว 25,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
447 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบจองห้องพัก-ห้องประชุม จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
448 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
449 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
450 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรงุรักษาระบบบำน้ำเสียแบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
451 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
452 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
453 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
454 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อกระดาษ จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
455 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 ิน้ว x 35 นิ้ว จำนวน 42,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
456 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมุลคัลงข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
457 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดจ้างสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (100,000 ชุด)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
458 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุและอะไหล่วิทยุสื่อสาร (311PQ61-00-00002)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
459 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ระกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
460 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแปซมลิฟต์โดยสารและลิตฟ์ขนของ ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 5 ชุด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ตั้งแแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
461 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก Main Distribution Board (MDB) แบบรวมอะไฟล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
462 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรงุรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
463 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัต (Lighting Control System) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมท 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
464 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์วสิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
465 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
466 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
467 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูดแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 8 สิงหาคม 2561
468 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
469 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างเอกชนดำิเนินงานในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
470 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
471 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Automatic Transfers Switch,Change Over Switch และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และอาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (EBPC) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
472 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกแผนการจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
473 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างรถตู้พร้อมคนขับในโครงการสัมมนาพัฒนากระบวนการเรียน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
474 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะเช่ารถตู้เพื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
475 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
476 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
477 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
478 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Cisco Server-Unified Computing จำนวน 33 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
479 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษที่ 1/2561 จำนวน 56 ชุดวิชา (81 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
480 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
481 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
482 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
483 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
484 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกแผนการจัดจ้างปรับปรุงพืนที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
485 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
486 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำป้ายสำนักบริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ระกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
487 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
488 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างแก้ไขปัญหา (Log) การใช้โปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561
489 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างแก้ไขปัญหา (Log) การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561
490 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
491 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
492 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อข้าวสาร จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
493 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
494 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
495 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
496 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบอิกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 26 ชื่อเรื่อง (26 ชุด)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
497 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
498 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว น้ำหนักมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 21.5 นิ้ว x 31 นิ้ว จำนวน 5,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
499 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
500 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินแบะบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
501 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
502 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อน้ำพุสระน้ำพุ่มข้าวบิณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561
503 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี และซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 230,000 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2561
504 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อการบริการทางเทคนิคสำหรับระบบ IBM SmartCloud Control Desk และระบบ Tivli Endpoint Manager
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2561
505 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตัดชุดกปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ จำนวน 11 แบบ ประจำปี 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2561
506 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561
507 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561
508 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างงานก่อสร้างอาคารควบคุมระบบปรับอากาศ อาคารเนกนิทัศน์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
509 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
510 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนบอกรับวารสารต่างประเทศ จำนวน 9 ชื่อเรื่อง (* ชุด) จาก John Wiley Sons,Ltd. ประเทศสหรัญอเมริกา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
511 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
512 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อโดยบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 11 ชื่อเรื่อง (11 ชุด)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
513 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างตัดชุดพนักงานศูนย์สัมมนา จำนวน 276 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
514 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่กระดาษปอนด์ น้ำนหักมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 21.5 นิ้ว x 31 นิ้ว จำนวน 4,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
515 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อระบบถ่ายทอดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
516 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
517 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
518 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อโปรแกรมจำหน่ายสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถาบัน การศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
519 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
520 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
521 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างก่อสร้างแาครศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
522 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงสำนักทะเบียนและวัดผล อาคารบริการ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ 2 ชั้น 1-3 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
523 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ พร้อมติดตั้ง 6 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
524 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
525 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 184 จอ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
526 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 48 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
527 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโปรแกรม Data Center Virtualization (vmware) จำนวน 14 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
528 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อระบบจัดเก้บ (Storage System) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
529 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ Virtualization Server จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
530 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงประตูบานม้วนเหล็กระบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 7 บาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
531 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
532 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
533 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง อาคารวิทยทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
534 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 89 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
535 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถยกไฟฟ้า จำนวน 2 คัน (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561
536 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า UPS พื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561
537 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเพิ่ม) จำนวน 11 คน (ระหว่างัวนที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561
538 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 110,740 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
539 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องบันทึกวิดีทัศน์ความละเอียดสูงแบบ XDCAM HD จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 มกราคม 2561
540 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างตัดชุดพนักงานศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 276 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
541 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำป้านศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2561
542 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชิเลอร์ อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
543 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
544 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
545 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษษและซ่อมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ (IP-PBX) อาคารบรรณสาร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ 5 ธันวา 2550 ประจปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
546 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 5 ชุด ประจำปี 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
547 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ FUJI จำนวน 11 ชุด ร อาคารสัมมนา 1 อาคารสัมมนา 2 อาคารวิชาการ 3 และอาคารพิทนพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
548 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก จำนวน 19 ตู้ ประจำปี 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561
549 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
550 ชื่อเรื่อง :ประกาศเพยแผร่การจัดซื้อเครื่องเล่นกลับสัญญาณและเสียง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
551 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 149,600 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
552 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ควบคุมงนก่อสร้างอาคารห้องเรียนสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
553 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธษนี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
554 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง เครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
555 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
556 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ประเภทเก้าอี้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
557 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะทำงาน จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
558 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
559 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
560 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
561 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
562 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
563 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
564 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างปรับปรุงระบบประปา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
565 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้วงฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
566 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
567 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
568 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
569 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
570 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อรถยกไฟฟ้า จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
571 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวสัดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 2 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
572 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
573 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
574 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัสน์แบบ Digital สำหรับ ห้อง Studio TV-1 จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
575 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเช่าเครื่องถ่าย้เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 10 เดือน จำนวน 42 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
576 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดเช่าบริการอินเอทร์เน็ตและสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
577 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
578 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างรถตู้โดยสารสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีการศึกษา 2559-2560
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
579 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเวลา 10 เดือน (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560
580 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 รายการ (คุณวิภา)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
581 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 4 รายการ) (คุณมัสยา)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ