งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะเช่ารถตู้เพื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
2 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
3 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อน้ำพุสระน้ำพุ่มข้าวบิณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561
4 ชื่อเรื่อง :ประกาศฌผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
5 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินแบะบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
6 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
7 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อการบริการทางเทคนิคสำหรับระบบ IBM SmartCloud Control Desk และระบบ Tivli Endpoint Manager
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2561
8 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
9 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
10 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างรถตู้พร้อมคนขับในโครงการสัมมนาพัฒนากระบวนการเรียน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
11 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกแผนการจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
12 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Automatic Transfers Switch,Change Over Switch และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และอาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (EBPC) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
13 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
14 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างเอกชนดำิเนินงานในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
15 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
16 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฯ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
17 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อโปรแกรมจำหน่ายสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถาบัน การศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
18 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 184 จอ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
19 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
20 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ พร้อมติดตั้ง 6 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
21 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงสำนักทะเบียนและวัดผล อาคารบริการ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ 2 ชั้น 1-3 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
22 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างก่อสร้างแาครศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
23 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี และซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชา จำนวน 230,000 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2561
24 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
25 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
26 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
27 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
28 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อระบบถ่ายทอดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
29 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่กระดาษปอนด์ น้ำนหักมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 21.5 นิ้ว x 31 นิ้ว จำนวน 4,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
30 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างตัดชุดพนักงานศูนย์สัมมนา จำนวน 276 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
31 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อโดยบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 11 ชื่อเรื่อง (11 ชุด)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
32 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
33 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
34 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
35 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบจองห้องพัก-ห้องประชุม จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
36 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม8ตารางเมตร ขนาด A4 จำนว 25,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
37 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษปอน์ดขาว น้ำหนักมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 21.5 นิ้ว x 31 นิ้ว จำนวน 5,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
38 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
39 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูดแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 8 สิงหาคม 2561
40 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
41 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
42 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
43 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อข้าวสาร จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
44 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
45 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำวน 82 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
46 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างแก้ไขปัญหา (Log) การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561
47 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560
48 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบอิกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 26 ชื่อเรื่อง (26 ชุด)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
49 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดจ้างสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (100,000 ชุด)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
50 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อระบบจัดเก้บ (Storage System) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
51 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์วสิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
52 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัต (Lighting Control System) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมท 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
53 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรงุรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
54 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก Main Distribution Board (MDB) แบบรวมอะไฟล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
55 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแปซมลิฟต์โดยสารและลิตฟ์ขนของ ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 5 ชุด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ตั้งแแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
56 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
57 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุและอะไหล่วิทยุสื่อสาร (311PQ61-00-00002)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
58 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างดูแลบำรงุรักษาระบบบำน้ำเสียแบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
59 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมุลคัลงข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
60 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 ิน้ว x 35 นิ้ว จำนวน 42,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
61 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อกระดาษ จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
62 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
63 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
64 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเช่าบริการอินเตอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
65 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ระกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
66 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
67 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัสน์แบบ Digital สำหรับ ห้อง Studio TV-1 จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
68 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
69 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
70 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวสัดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 2 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
71 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อรถยกไฟฟ้า จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
72 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
73 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
74 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเช่าเครื่องถ่าย้เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 10 เดือน จำนวน 42 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
75 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
76 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้วงฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
77 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างปรับปรุงระบบประปา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
78 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
79 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
80 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 48 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
81 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
82 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างงานก่อสร้างอาคารควบคุมระบบปรับอากาศ อาคารเนกนิทัศน์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
83 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง กระดาษหนังสอืพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จำนวน 35,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
84 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง กระดาษปอน์ดขาว จำวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
85 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2560
86 ชื่อเรื่อง :ผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560
87 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับจัดจ้างปรับปรุบและขยายเครือข่ายคอมพวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย (Wired Lan) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
88 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถยกไฟฟ้า จำนวน 2 คัน (ฉบับที่ 3)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561
89 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดเช่าบริการอินเอทร์เน็ตและสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
90 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
91 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
92 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561
93 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561
94 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตัดชุดกปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ จำนวน 11 แบบ ประจำปี 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2561
95 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเวลา 10 เดือน (ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560
96 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างรถตู้โดยสารสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีการศึกษา 2559-2560
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
97 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
98 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนบอกรับวารสารต่างประเทศ จำนวน 9 ชื่อเรื่อง (* ชุด) จาก John Wiley Sons,Ltd. ประเทศสหรัญอเมริกา
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
99 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 89 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
100 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำป้านศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2561
101 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างตัดชุดพนักงานศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 276 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
102 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องบันทึกวิดีทัศน์ความละเอียดสูงแบบ XDCAM HD จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ลงราคากลางในวันที่ 19 มกราคม 2561
103 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 110,740 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
104 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างเอกชนเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเพิ่ม) จำนวน 11 คน (ระหว่างัวนที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561
105 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
106 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถยกไฟฟ้า จำนวน 2 คัน (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561
107 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
108 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง อาคารวิทยทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
109 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
110 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน Facebook Live และ Youtube Live จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
111 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงประตูบานม้วนเหล็กระบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 7 บาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
112 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ Virtualization Server จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
113 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำป้ายสำนักบริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย
รายละเอียด: ระกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
114 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า UPS พื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561
115 ชื่อเรื่อง :ประกาศเพยแผร่การจัดซื้อเครื่องเล่นกลับสัญญาณและเสียง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
116 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
117 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะทำงาน จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
118 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ประเภทเก้าอี้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
119 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
120 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง เครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
121 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธษนี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
122 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชิเลอร์ อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
123 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 149,600 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
124 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
125 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
126 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก จำนวน 19 ตู้ ประจำปี 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561
127 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ FUJI จำนวน 11 ชุด ร อาคารสัมมนา 1 อาคารสัมมนา 2 อาคารวิชาการ 3 และอาคารพิทนพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
128 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 5 ชุด ประจำปี 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
129 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษษและซ่อมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ (IP-PBX) อาคารบรรณสาร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ 5 ธันวา 2550 ประจปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
130 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโปรแกรม Data Center Virtualization (vmware) จำนวน 14 License
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
131 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ควบคุมงนก่อสร้างอาคารห้องเรียนสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
132 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 180 เครื่อง และระบบเสารับสัญญาณภาพแบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
133 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างแก้ไขปัญหา (Log) การใช้โปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561
134 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี และดีวีดี จำนวน 150,000 กล่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562
135 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบปรนัยและแบบกรอกคะแนนอัตนัย จำนวน 1 งาน และอาหาร จำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562
136 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างอาหาร จำนวน 5 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
137 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 180 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
138 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
139 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562
140 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม แบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
141 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
142 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัจด้างปรับปรุงหลังคา ถังเก็บน้ำ และห้องน้ำ อาคารสุโขสโมสร ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
143 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
144 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล (storage System0 จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
145 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแปพร่การจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 จำนวน 40 ชุด (104 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
146 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
147 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่ยกเลิกการจัดจ้างระบบเสารับสัญญาณภาพแบบ ดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
148 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ Database Server จำนวน 1 เครื่อง และจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
149 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำอบร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 30 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
150 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์และมัลติมีเดีย จำนวน 82 License และโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์สำหรับสถานบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
151 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561
152 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
153 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ระเบียบการสมัครเป็นยนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกาา 2562 จำนวน 100,000 เล่ม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
154 ชื่อเรื่อง :ปผระกาศจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
155 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน และอาหารจำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
156 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Cisco Server-Unfied Computing จำนวน 20 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
157 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562
158 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
159 ชื่อเรื่อง :ประกาศแผยแพร่ยกเลิการจัดจ้างปรับปรุงระบบภาพ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
160 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างระบบภาพพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
161 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโดยบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 24 รายการ และจ้างบริการรักษาความปลอดภัยงานพิะ๊พะราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
162 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโดยบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 17 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
163 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ จำนวน 3 เส้นทาง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
164 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจัดจ้างทาสีภายนอกอาคาร อาคารบริหาร อาคารบริการ 1 อาคารบริการ 2 อาคารวิชาการ อาคารวิชการ 2 อาคารบรรณสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
165 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่กสนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง และรัสวัสดิการประจำปี 2563 จำนวน 3 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
166 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
167 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยาน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
168 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
169 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
170 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562
171 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง อาาคารวิชาการ 1-2 อาคารบริหาร,อาคารบรรณสาร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
172 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
173 ชื่อเรื่อง :ราคากลาง รายงานขอจัดจ้างผลิตคลิปวีดิโอ Motion Graphic การจัดแผนการศึกษา ก.3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2562
174 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปี 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
175 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อแผ่น CD หน้าขาว จำนวน 90,000 แผ่น และดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์ (CLP) จำนวน 1 เครื่อง (ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563
176 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารประเภทผักปละผลไม้ จำนวน 164 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
177 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างวัสดุประเภทผ้า จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
178 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้าง ประจำงบประมาณ จำนวน 4 รายการ (คุณดุษฎี)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2563
179 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี จำนวน 120,000 กล่อง และชุดคอมพิวเอร์สำหรับออกแบบผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D จำนวน 4 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
180 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปยแพร่การจัดจ้างเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563มจ้างดูแลบำรุงรักษาทำความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
181 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างแก้ไขปัญหาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
182 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) จำนวน 1 งาน,เช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2563) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
183 ชื่อเรื่อง :เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
184 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษถ่ายเกสารชนิด 80 แกรม ขนาด a4 จำนวน 20,000 รีม,วัสดุ 71 รายการ,หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
185 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานในระบบการสอบ Walk-in Exam ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562
186 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2562
187 ชื่อเรื่อง :ประกาศเปลี่ยนแปลงการจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
188 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 71 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
189 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
190 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562), จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
191 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
192 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างยามดูแลรักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) ของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรีและสิทธิ์การโปรแกรมตรวจสอบการคัดลิกงานวิจัย (Turnitin0 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
193 ชื่อเรื่อง :เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างดูแลบำรงุรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ FUJI จำนวน 11 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
194 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Call center จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
195 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาความปลอดภัยศูนย์วิทยพํมนา มสธ.นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
196 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ อาหาร จำนวน 5 ประเภท ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562) และ อาคาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
197 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562
198 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อิมแซมระบบตู้สาขาชุมสายโทรศัพท์ แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
199 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2563 ถึงปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
200 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างออกแบบโครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษฏ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
201 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อ FUJI จำนวน 11 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
202 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบปีงบประมาณ 2563 ถึงปีงปบระมาณ 2565
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
203 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
204 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 10 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562
205 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก Main Distribution Board (MDB) แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
206 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจางประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 รายการ (คุณดุษฎ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562
207 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ (คุณวิภา)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
208 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างเอกชนดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 7 คน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
209 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอาากศชิลเล่อร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณวันที่ 23 สิงหาคม 2561
210 ชื่อเรื่อง :ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
211 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2562 และบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
212 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง รถสวัสดิการ ประจำปี 2563 (ตั้งบแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563),รถสวัสดิการ ประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 ธันวาคม 2562), ข้าวสาร จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562
213 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561
214 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
215 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกแผนการจัดจ้างปรับปรุงพืนที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
216 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
217 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
218 ชื่อเรื่อง :ยกเลิกการจัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
219 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
220 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยนแพร่การจัดจ้างพิมพ์ชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 จำนวน 29 ชุดวิชา 76 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
221 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการเพื่อการรับประกันและบริการทางเทคนิคสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Cisco Server-Unified Computing จำนวน 33 ชุด
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
222 ชื่อเรื่อง :ประกาศยกเลิกการเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ภาคการศ฿กษาที่ 1/2562 จำนวน 40 ชุด (104 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศยกเลิกในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
223 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
224 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมารวมภายในมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
225 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
226 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษษและซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ (Lighting Control System) แบบเหมารวมอะไหล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
227 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ระบบ แบบรวมอะไล่และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
228 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรงุรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2561
229 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์เอกสารชุดวิชาพิมพ์ซ้ำ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษที่ 1/2561 จำนวน 56 ชุดวิชา (81 รายการ) โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
230 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษ 80 แกรม ขนาด a4 จำนวน 20,000 รีม
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
231 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักคอมพิวเตอร์ (3 รายการ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
232 ชื่อเรื่อง :รายงานผลจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ปี 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
233 ชื่อเรื่อง :รายงานผลจัดซื้อสมุนไพรสด 5 รายการ เพื่อดำเนินงานบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561 ถึงเดือนกันยายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
234 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อบริการเพื่อรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับอุปกรณ์ Server Load Balancing ยี่ห้อ F5 รุ่น2200 จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
235 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 43 เครื่อง (ระหว่างเดือนตุลาคท 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
236 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
237 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
238 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดจ้างบริการโปรแกรมสำเร็จรูป
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
239 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 - 16 ตุลาคม 2561
240 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเคลือบพลาสติก (Laminating machine) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 - 25 ตุลาคม 2561
241 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อสิทธฺ์การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย ประจำปี 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
242 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
243 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัยชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2562 และปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
244 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน TOR รายละเอียดทั่วไป งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการ และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563
245 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
246 ชื่อเรื่อง :ประกาศแผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ ประจำปี 2562 (รถตู็โดยสารปรับอากาศ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
247 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดิจิตอล จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
248 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
249 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและทดสอบประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
250 ชื่อเรื่อง :ประกา่ศเผยแพร่จ้างเหมารบริการเพื่อดำเนินงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 22 คน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
251 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบลงทุน จำนวน 22 รายการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ตามเอกสารที่แนบ)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
252 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงการจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
253 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 กันยายน 2561 - 19 กันยายน 2561
254 ชื่อเรื่อง :ประกศเผยแพร่การจัดจ้างระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
255 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุขององค์ความรู้ในการอบรมงานตลาดนัดวิชาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
256 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างรถสวัสดิการ ประจำปี 2562 (รถบัสปรับอากาศ จำนวน 10 เส้นทาง)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
257 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพภร่การจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
258 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบริการรักษาความปลอภัยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
259 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อดำเนินงานในหน้าที่ลูกจ้างประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการ จำนวน 5 คน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561
260 ชื่อเรื่อง :ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 40 ปี
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
261 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2562 และบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
262 ชื่อเรื่อง :ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ