งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 - 25 ตุลาคม 2560
2 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) พร้อมติดตั้ง จานวน 89 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
3 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอภาพ จานวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
4 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อเครื่องยนต์สูบน้้ำดับเพลิงอำคำรวิทยทัศน์ พร้อมติดตั้ง จ้ำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
5 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
6 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างทำป้ายศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561
7 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดจ้างตัดชุดพนักงานศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 276 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2561 - 25 มกราคม 2561
8 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอภาพ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 21 ธันวาคม 2560
9 ชื่อเรื่อง :ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560
10 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2561) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560
11 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560
12 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 - 9 กรกฎาคม 2561
13 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถยกไฟฟ้า จานวน 2 คัน
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560
14 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศชิลเลอร์อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 มีนาคม 2561
15 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 - 24 ตุลาคม 2560
16 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 - 20 ตุลาคม 2560
17 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital สำหรับห้อง Studio TV-1 จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 - 20 ตุลาคม 2560
18 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 - 20 ตุลาคม 2560
19 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 - 19 ตุลาคม 2560
20 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR รายละเอียดงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 - 17 ตุลาคม 2560
21 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 เมษายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560
22 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ 4 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 กันยายน 2560 - 4 ตุลาคม 2560
23 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2560
24 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครืองปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็ก์รอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 กันยายน 2560 - 20 กันยายน 2560
25 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560
26 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อเพลทพอสิทีฟ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 -15 พฤศจิกายน 2560
27 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้้าหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 - 14 สิงหาคม 2561
28 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2559 - 11 มกราคม 2559
29 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 - 27 มิถุนายน 2561
30 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงสำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 - 14 มิถุนายน 2561
31 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 - 11 มิถุนายน 2561
32 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 - 11 มิถุนายน 2561
33 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 - 12 มิถุนายน 2561
34 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวน 42,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561
35 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 - 20 สิงหาคม 2561
36 ชื่อเรื่อง :ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจาปี พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 - 20 สิงหาคม 2561
37 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561
38 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561
39 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จานวน 3 คัน
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
40 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2561
41 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดและเงื่อนไขซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้้า พร้อมติดตั้ง จ้านวน 6 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
42 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 - 8 สิงหาคม 2561
43 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 - 21 พฤษภาคม 2561
44 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) พร้อมติดตั้ง จานวน 89 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561
45 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561
46 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 - 10 พฤษภาคม 2561
47 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานซื้อน้้าพุสระน้้าพุ่มข้าวบินฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 - 7 พฤษภาคม 2561
48 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานซื้อน้้าพุสระน้้าพุ่มข้าวบินฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่
49 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 เมษายน 2561 - 25 เมษายน 2561
50 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 เมษายน 2561 - 24 เมษายน 2561
51 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 มีนาคม 2561
52 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 - 28 สิงหาคม 2560
53 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะการจัดจ้างรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561
54 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดการสี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 - 2 พฤศจิกายน 2558
55 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวนประมาณ 35,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560
56 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 14 เส้นทาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 - 10 สิงหาคม 2559
57 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ชั้น1อาคารพิทยพัฒน์พร้อมติดตั้งจานวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก(e-bidding) ครั้งที่ 2
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 - 10 สิงหาคม 2559
58 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) ซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 48 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 -27 มีนาคม 2561
59 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จานวน 5 ประเภท (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2560) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 - 1 สิงหาคม 2559
60 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 อาคารพิทยพัฒน์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
61 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 - 25 กรกฎาคม 2559
62 ชื่อเรื่อง :ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
63 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงพื้นที่สานักคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารวิชาการ 1 อาคารบริการ 1 และอาคารบริการ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
64 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2560)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
65 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 115 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 - 15 มิถุนายน 2559
66 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 - 25 สิงหาคม 2559
67 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 - 3 พฤศจิกายน 2558
68 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2560)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 - วันที่ 26 สิงหาคม 2559
69 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดการสี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 - 14 ตุลาคม 2558
70 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 115 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 - 25 ธันวาคม 2558
71 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 187 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 - 24 ธันวาคม 2558
72 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 187 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ใมนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 - 24 พฤศจิกายน 2558
73 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงห้องประชุม 5209 และห้องอาหารใหญ่ อาคารสัมมนา 1 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 - 8 มิถุนายน 2559
74 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ชั้น1 อาคารพิทยพัฒน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 - 3 มิถุนายน 2559
75 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้าด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559-30 พฤษภาคม 2559
76 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2559
77 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานประเภทโต๊ะ-เก้าอี้สำนักงาน/โต๊ะ-เก้าอี้ประชุม/ชุดรับแขกและอื่นๆของสำนักงานส่วนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
78 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) จัดซื้อเครื่อง LCD Projector ห้องพระปกเกล้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 เมษายน 2559 - 3 พฤษภาคม 2559
79 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559 - 21 เมษายน 2559
80 ชื่อเรื่อง :กำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) ระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital สาหรับห้อง Studio-4 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 - 14 ตุลาคม 2558
81 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2560
82 ชื่อเรื่อง :ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา (STOU Student Info Service Application: STOU-SISA) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 - 17 กรกฎาคม 2561
83 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถยกไฟฟ้า จานวน 2 คัน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2560
84 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 - 23 สิงหาคม 2560
85 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR รายละเอียดงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 43 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2560
86 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 14 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 - 15 สิงหาคม 2560
87 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
88 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 - 19 กรกฎาคม 2560
89 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560)
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 6 มิถุนายน 2560
90 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จานวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ขึ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - 23 พฤษภาคม 2560 (ครั้งที่2)
91 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 2 รายการ (ครัั้งที่ 3)
รายละเอียด: ประชาพิจารณาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560
92 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 1
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 - 9 พฤษภาคม 2560
93 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ชั้น1อาคารพิทยพัฒน์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2559
94 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR ปรับปรุงพื้นที่ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ Studio TV4 อาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 - 23 มีนาคม 2560
95 ชื่อเรื่อง :ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 - 4 กันยายน 2560
96 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างรั้วกำแพง จำนวน 1 งาน ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
97 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 4)
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 7-13 ธันวาคม 2559
98 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 - 8 ธันวาคม 2559
99 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 - 6 ธันวาคม 2559
100 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559
101 ชื่อเรื่อง :ร่าง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559
102 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดครุภัณฑ์ เครื่องมือสาหรับฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 - 16 พฤศจิกายน 2559
103 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 - 15 พฤศจิกายน 2559
104 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 210 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 - 2 พฤศจิกายน 2559
105 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR)การจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559
106 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวนประมาณ 49,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559
107 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 - 5 เมษายน 2560
108 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑๒ คัน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 เมษายน 2562 - 1 พฤาภาคม 2562
109 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสือสารข้อมูล
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562
110 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงานจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562
111 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ี 9 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562
112 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 45 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562
113 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้้าหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จ้านวน 500 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562
114 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวน 30,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562
115 ชื่อเรื่อง :ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) จัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562
116 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ 6 รายการ ประจาปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 - 24 กรกฎาคม 2562
117 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี และดีวีดี จำนวน 150,000 แผ่น
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 - 27 พฤษภาคม 2562
118 ชื่อเรื่อง :TOR งานจ้างปรับปรุงหลังคา ถังเก็บน้าและห้องน้า อาคารสุโขสโมสร ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2562
119 ชื่อเรื่อง :ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา (STOU Student Info Service Application: STOU-SISA)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 - 21 มิถุนายน 2561
120 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 เมษายน 2562 - 2 พฤษภาคม 2562
121 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
122 ชื่อเรื่อง :เครื่องเย็บลวดไฟฟ้า แบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 3 เมษายน 2562 - 9 เมษายน 2562
123 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจัดทาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 เมษายน 2562 - 11 เมษายน 2562
124 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562
125 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562
126 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี และดีวีดี จำนวน 150,000 กล่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562
127 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3200 lumens จำนวน 52 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562
128 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 - 8 มีนาคม 2562
129 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม แบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 - 8 มีนาคม 2562
130 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบภาพห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก(e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 - 6 มีนาคม 2562
131 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 19 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 มีนาคม 2562
132 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 มีนาคม 2562
133 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จานวน 180 เครื่อง และ ระบบเสารับสัญญาณภาพ แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 เมษายน 2562 - 3 พฤษภาคม 2562
134 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดการจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 15,000 ปก ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 2 มกราคม 2563 - 7 มกราคม 2563
135 ชื่อเรื่อง :ร่างานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการ และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563
136 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อชุดคอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D จานวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563
137 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณละกษณะเฉพาะงานปรับปรุงทาสีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563
138 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงพื้นที่ห้องสำนักงานศุนย์รักษาความปอลดภัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563
139 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดทั่วไป ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563
140 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดา ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จานวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563
141 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แผ่น CD หน้าขาว จานวน 90,000 แผ่น
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563
142 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงลานอเนกประสงค์อาคารสัมมนา 1 และปรับปรุงขยายห้องประชุมอาคารสัมมนา 2
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563
143 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563
144 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563
145 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุประเภทผ้า จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563
146 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 กันยายน 2562 - 3 ตุลาคม 2562
147 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563
148 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
149 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานทาสีภายนอกอาคาร อาคารบริหาร,อาคารบริการ1,อาคารบริการ2,อาคารวิชาการ1,อาคารวิชาการ2, อาคารบรรณสาร
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563
150 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กล่องสาหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี จำนวน 120,000 กล่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 ธํนวาคม 2562 - 18 ธันวาคม 2562
151 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานจัดจ้างตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้งอาคารวิชาการ1, วิชาการ2, อาคารบริหาร, และอาคารบรรณสาร
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562
152 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562
153 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างสั่งพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562
154 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 22 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562
155 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จานวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 - 3 ธันวาคม 2562
156 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จานวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 - 24 ตุลาคม 2562
157 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 46 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 - 24 ตุลาคม 2562
158 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 - 24 ตุลาคม 2562
159 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
160 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อชุดควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพพร้อมเสียง แบบ Digital High Definition จานวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 มกราคม 2563 - 17 มกราคม 2563
161 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 กันยายน 2561 - 12 กันยายน 2561
162 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก(e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
163 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 310 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 310 เครื่อง สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561
164 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมการใช้งาน จำนวน 16 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561
165 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเคลือบพลาสติก (Laminating machine) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 - 25 ตุลาคม 2561
166 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561
167 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดเครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 - 17 ตุลาคม 2561
168 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 1งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 - 16 ตุลาคม 2561
169 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 - 16 ตุลาคม 2561
170 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 310 เครื่อง และเครื่องสารองไฟ (UPS) จำนวน 310 เครื่อง สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561
171 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 - 9 ตุลาคม 2561
172 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561
173 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 310 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 310 เครื่อง สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561
174 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดเครื่องมือวัดสัญญาณภาพสาหรับระบบกล้องแบบ Digital High Definition ในห้องอุปกรณ์กลาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 กันยายน 2561 - 28 กันยายน 2561
175 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 40 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 75 แผ่น/นาที (ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561
176 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 กันยายน 2561 - 12 กันยายน 2561
177 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจ้างดูแลบ้ารุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561
178 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ประจำปี 2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561
179 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 กันยายน 2562 - 9 กันยายน 2562
180 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจ้างดูแลบ้ารุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2563)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 - 13 สิงหาคม 2562
181 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดการจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 - 13 สิงหาคม 2562
182 ชื่อเรื่อง :TOR ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 - 8 สิงหาคม 2562
183 ชื่อเรื่อง :ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 - วันที่ 7 สิงหาคม 2562
184 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 - 25 กรกฎาคม 2561
185 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 - 20 กรกฎาคม 2561
186 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างทาป้ายศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จานวน 32 ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 - 18 กรกฎาคม 2561
187 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียง (Play Out System) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิชารณ์ในวันที่ 25 กันยายน 2561 - 28 กันยายน 2561
188 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (STOU MOOC) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 - 24 ธันวาคม 2561
189 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างปรับปรุงห้องน้า ต้าบลบางพูด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ้านวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563
190 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงระบบบำบัดสระว่ายน้ำและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำ สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2562
191 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และหลังคาด้านหน้าอาคารบริการ 1
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
192 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาซื้อระบบควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
193 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 มกราคม 2562 - 30 มกราคม 2562
194 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 23 มกราคม 2562 - 28 มกราคม 2562
195 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างสั่งพิมพ์ซอง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562
196 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Database Server จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562
197 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจัดทาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 มอกราคม 2562
198 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ สำหรับระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา และระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 มกราคม 2562 - 21 มกราคม 2562
199 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561
200 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์สี่สี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561
201 ชื่อเรื่อง :TOR งานจ้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร EBPC จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561
202 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก(e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
203 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 78 ชุด พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561
204 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การประกวดราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561
205 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างพัฒนาระบบจัดการบริหารคลังสินค้า จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561
206 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561
207 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานปรับปรุงทาสีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561
208 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561
209 ชื่อเรื่อง :เอกสารร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานจัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้้าดับเพลิงอาคารตรีศร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561
210 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561-12 ธันวาคม 2561
211 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สาหรับการเรียนการสอน จำนวน 310 เครื่อง และเครื่องสารองไฟ (UPS) จำนวน 310 เครื่อง สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561
212 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงพื้น คสล. จานวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
213 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 - 3 ธันวาคม 2561
214 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ