งานจัดซื้อจัดจ้าง
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       2.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
      2.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
3. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            - ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ/จ้าง 
            - ประกาศเชิญเสนอราคา 
            - ราคากลาง 
            - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
4. วิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
5.วิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
6.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
       6.1 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.2 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       6.4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีการประกวดแบบ
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
7.งานจ้างที่ปรึกษา
       7.1 งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
          - ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
          - ราคากลาง 
          - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
8.ราคากลางอื่นๆ
       8.1 จ้างงานวิจัย หรือ เงิน สนับสนุนให้ทุนการวิจัย
       8.2 จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
งานคลังพัสดุ
- 1.วิธีขายทอดตลาด
- 2. วิธีประกวดราคาขาย
���������������������������������������������������������������������������������/������������
ลำดับเรื่อง
1 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การประกวดราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561
2 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาซื้อระบบควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
3 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 310 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 310 เครื่อง สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561
4 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 40 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 75 แผ่น/นาที (ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561
5 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 - 3 ธันวาคม 2561
6 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงพื้น คสล. จานวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
7 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สาหรับการเรียนการสอน จำนวน 310 เครื่อง และเครื่องสารองไฟ (UPS) จำนวน 310 เครื่อง สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561
8 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561-12 ธันวาคม 2561
9 ชื่อเรื่อง :เอกสารร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานจัดซื้อเครื่องยนต์สูบน้้าดับเพลิงอาคารตรีศร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561
10 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561
11 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานปรับปรุงทาสีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561
12 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 310 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 310 เครื่อง สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561
13 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างพัฒนาระบบจัดการบริหารคลังสินค้า จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561
14 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมการใช้งาน จำนวน 16 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561
15 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 78 ชุด พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561
16 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (STOU MOOC) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 - 24 ธันวาคม 2561
17 ชื่อเรื่อง :TOR งานจ้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร EBPC จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561
18 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562
19 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561
20 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ สำหรับระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา และระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 มกราคม 2562 - 21 มกราคม 2562
21 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจัดทาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 มอกราคม 2562
22 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Database Server จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562
23 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างสั่งพิมพ์ซอง จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562
24 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 23 มกราคม 2562 - 28 มกราคม 2562
25 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดการจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 15,000 ปก ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 2 มกราคม 2563 - 7 มกราคม 2563
26 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561
27 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 กันยายน 2561 - 12 กันยายน 2561
28 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 - 9 กรกฎาคม 2561
29 ชื่อเรื่อง :ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา (STOU Student Info Service Application: STOU-SISA) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 - 17 กรกฎาคม 2561
30 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างทาป้ายศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จานวน 32 ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 - 18 กรกฎาคม 2561
31 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 - 20 กรกฎาคม 2561
32 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 - 25 กรกฎาคม 2561
33 ชื่อเรื่อง :ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 - วันที่ 7 สิงหาคม 2562
34 ชื่อเรื่อง :TOR ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 12 คัน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 - 8 สิงหาคม 2562
35 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดการจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 - 13 สิงหาคม 2562
36 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจ้างดูแลบ้ารุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2563)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 - 13 สิงหาคม 2562
37 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 กันยายน 2562 - 9 กันยายน 2562
38 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์สี่สี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561
39 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจ้างดูแลบ้ารุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2561
40 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์และหลังคาด้านหน้าอาคารบริการ 1
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
41 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 กันยายน 2561 - 12 กันยายน 2561
42 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดเครื่องมือวัดสัญญาณภาพสาหรับระบบกล้องแบบ Digital High Definition ในห้องอุปกรณ์กลาง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 กันยายน 2561 - 28 กันยายน 2561
43 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องเล่นกลับสัญญาณภาพและเสียง (Play Out System) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิชารณ์ในวันที่ 25 กันยายน 2561 - 28 กันยายน 2561
44 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561
45 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 12 เส้นทาง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 - 9 ตุลาคม 2561
46 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 310 เครื่อง และเครื่องสารองไฟ (UPS) จำนวน 310 เครื่อง สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 - 10 ตุลาคม 2561
47 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 - 16 ตุลาคม 2561
48 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 1งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 - 16 ตุลาคม 2561
49 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดเครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 - 17 ตุลาคม 2561
50 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561
51 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเคลือบพลาสติก (Laminating machine) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 - 25 ตุลาคม 2561
52 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ประจำปี 2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561
53 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
54 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 มกราคม 2562 - 30 มกราคม 2562
55 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะการจัดจ้างรักษาความปลอดภัย ของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2566 เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 - 15 สิงหาคม 2565
56 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 - 15 สิงหาคม 2565
57 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565
58 ชื่อเรื่อง :ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) จัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562
59 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวน 30,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562
60 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้้าหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จ้านวน 500 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562
61 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 45 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562
62 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ี 9 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562
63 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงานจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562
64 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 - 15 สิงหาคม 2565
65 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 กันยายน 2562 - 3 ตุลาคม 2562
66 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 - 15 สิงหาคม 2565
67 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
68 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 - 24 ตุลาคม 2562
69 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 46 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 - 24 ตุลาคม 2562
70 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จานวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 - 24 ตุลาคม 2562
71 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล จานวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 - 3 ธันวาคม 2562
72 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 22 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562
73 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างสั่งพิมพ์ซอง จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562
74 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562
75 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานจัดจ้างตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้งอาคารวิชาการ1, วิชาการ2, อาคารบริหาร, และอาคารบรรณสาร
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562
76 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กล่องสาหรับใส่แผ่นซีดี ดีวีดี จำนวน 120,000 กล่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 ธํนวาคม 2562 - 18 ธันวาคม 2562
77 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2559 - 11 มกราคม 2559
78 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสือสารข้อมูล
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562
79 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562
80 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงระบบบำบัดสระว่ายน้ำและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำ สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2562
81 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
82 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก(e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
83 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก(e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
84 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อแผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 มีนาคม 2562
85 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 19 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 มีนาคม 2562
86 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบภาพห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก(e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 - 6 มีนาคม 2562
87 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม แบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 - 8 มีนาคม 2562
88 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แผ่น CD หน้าขาว จำนวน 105,000 แผ่น
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 - 8 มีนาคม 2562
89 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3200 lumens จำนวน 52 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 - 11 มีนาคม 2562
90 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 30 กันยายน 2566
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 - 15 สิงหาคม 2565
91 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562
92 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงสำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 1งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 - 14 มิถุนายน 2561
93 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจัดทาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 เมษายน 2562 - 11 เมษายน 2562
94 ชื่อเรื่อง :เครื่องเย็บลวดไฟฟ้า แบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 3 เมษายน 2562 - 9 เมษายน 2562
95 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อรถยนต์เก๋ง ขนาด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑๒ คัน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 เมษายน 2562 - 1 พฤาภาคม 2562
96 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือสำหรับฝึกเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 เมษายน 2562 - 2 พฤษภาคม 2562
97 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จานวน 180 เครื่อง และ ระบบเสารับสัญญาณภาพ แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 เมษายน 2562 - 3 พฤษภาคม 2562
98 ชื่อเรื่อง :TOR งานจ้างปรับปรุงหลังคา ถังเก็บน้าและห้องน้า อาคารสุโขสโมสร ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2562
99 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี และดีวีดี จำนวน 150,000 แผ่น
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 - 27 พฤษภาคม 2562
100 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ 6 รายการ ประจาปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 - 24 กรกฎาคม 2562
101 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานการจัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม(LPG) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 - 3 สิงหาคม 2565
102 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR)ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารพิทยพัฒน์ อาคารสัมมนา 2 อาคารอเนกนิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ฦศ. 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ?์ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565
103 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในัวนที่ 5 สิงหาคม 2565 - 10 สิงหาคม 2565
104 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กล่องสำหรับใส่แผ่นซีดี และดีวีดี จำนวน 150,000 กล่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 - 19 มีนาคม 2562
105 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2560
106 ชื่อเรื่อง :ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา (STOU Student Info Service Application: STOU-SISA)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 - 21 มิถุนายน 2561
107 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวนประมาณ 49,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559
108 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR)การจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559
109 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 210 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 - 2 พฤศจิกายน 2559
110 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 - 15 พฤศจิกายน 2559
111 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดครุภัณฑ์ เครื่องมือสาหรับฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 - 16 พฤศจิกายน 2559
112 ชื่อเรื่อง :ร่าง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559
113 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559
114 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 - 6 ธันวาคม 2559
115 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 - 8 ธันวาคม 2559
116 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 - 25 สิงหาคม 2559
117 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างรั้วกำแพง จำนวน 1 งาน ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
118 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ชั้น1อาคารพิทยพัฒน์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2559
119 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR ปรับปรุงพื้นที่ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ Studio TV4 อาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 - 23 มีนาคม 2560
120 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 - 5 เมษายน 2560
121 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 1
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 - 9 พฤษภาคม 2560
122 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 2 รายการ (ครัั้งที่ 3)
รายละเอียด: ประชาพิจารณาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 - 19 พฤษภาคม 2560
123 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จานวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ขึ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - 23 พฤษภาคม 2560 (ครั้งที่2)
124 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560)
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 6 มิถุนายน 2560
125 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 - 19 กรกฎาคม 2560
126 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
127 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 14 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 - 15 สิงหาคม 2560
128 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR รายละเอียดงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 43 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2560
129 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 - 23 สิงหาคม 2560
130 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ Call Center จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 4)
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 7-13 ธันวาคม 2559
131 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 - 3 พฤศจิกายน 2558
132 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559 - 21 เมษายน 2559
133 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) จัดซื้อเครื่อง LCD Projector ห้องพระปกเกล้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 เมษายน 2559 - 3 พฤษภาคม 2559
134 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานประเภทโต๊ะ-เก้าอี้สำนักงาน/โต๊ะ-เก้าอี้ประชุม/ชุดรับแขกและอื่นๆของสำนักงานส่วนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
135 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูล (Data Center) จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2559
136 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้าด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559-30 พฤษภาคม 2559
137 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ชั้น1 อาคารพิทยพัฒน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 - 3 มิถุนายน 2559
138 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงห้องประชุม 5209 และห้องอาหารใหญ่ อาคารสัมมนา 1 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 - 8 มิถุนายน 2559
139 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 187 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ใมนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 - 24 พฤศจิกายน 2558
140 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 187 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 - 24 ธันวาคม 2558
141 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 115 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 - 25 ธันวาคม 2558
142 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2560)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 - วันที่ 26 สิงหาคม 2559
143 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดการสี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 - 2 พฤศจิกายน 2558
144 ชื่อเรื่อง :ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 - 4 กันยายน 2560
145 ชื่อเรื่อง :กำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) ระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital สาหรับห้อง Studio-4 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 - 14 ตุลาคม 2558
146 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 115 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 - 15 มิถุนายน 2559
147 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2560)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
148 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงพื้นที่สานักคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารวิชาการ 1 อาคารบริการ 1 และอาคารบริการ 2 จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
149 ชื่อเรื่อง :ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
150 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 - 25 กรกฎาคม 2559
151 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 อาคารพิทยพัฒน์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
152 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จานวน 5 ประเภท (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2560) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 - 1 สิงหาคม 2559
153 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) ซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 48 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 -27 มีนาคม 2561
154 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ชั้น1อาคารพิทยพัฒน์พร้อมติดตั้งจานวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก(e-bidding) ครั้งที่ 2
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 - 10 สิงหาคม 2559
155 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 14 เส้นทาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 - 10 สิงหาคม 2559
156 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดการสี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 - 14 ตุลาคม 2558
157 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้้าหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน 1,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 - 14 สิงหาคม 2561
158 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดและเงื่อนไขซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้้า พร้อมติดตั้ง จ้านวน 6 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
159 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศชิลเลอร์อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 มีนาคม 2561
160 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 มีนาคม 2561
161 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 เมษายน 2561 - 24 เมษายน 2561
162 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 เมษายน 2561 - 25 เมษายน 2561
163 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานซื้อน้้าพุสระน้้าพุ่มข้าวบินฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่
164 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานซื้อน้้าพุสระน้้าพุ่มข้าวบินฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 - 7 พฤษภาคม 2561
165 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 - 10 พฤษภาคม 2561
166 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561
167 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) พร้อมติดตั้ง จานวน 89 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561
168 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถยกไฟฟ้า จานวน 2 คัน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2560
169 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 - 8 สิงหาคม 2561
170 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอภาพ จานวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
171 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้ออาหาร จำนวน 4 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2561
172 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะการจัดจ้างรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 - 16 สิงหาคม 2561
173 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561
174 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561
175 ชื่อเรื่อง :ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจาปี พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 - 20 สิงหาคม 2561
176 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 - 20 สิงหาคม 2561
177 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวน 42,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561
178 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 - 12 มิถุนายน 2561
179 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 - 11 มิถุนายน 2561
180 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 - 11 มิถุนายน 2561
181 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563
182 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 - 21 พฤษภาคม 2561
183 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 - 25 ตุลาคม 2560
184 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 - 27 มิถุนายน 2561
185 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวนประมาณ 35,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560
186 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560
187 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครืองปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็ก์รอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 กันยายน 2560 - 20 กันยายน 2560
188 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2560
189 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดจัดจ้างรถส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ 4 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 กันยายน 2560 - 4 ตุลาคม 2560
190 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 เมษายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560
191 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR รายละเอียดงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 - 17 ตุลาคม 2560
192 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 - 19 ตุลาคม 2560
193 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 - 20 ตุลาคม 2560
194 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital สำหรับห้อง Studio TV-1 จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 - 20 ตุลาคม 2560
195 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จานวน 3 คัน
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
196 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 - 24 ตุลาคม 2560
197 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) พร้อมติดตั้ง จานวน 89 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
198 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถยกไฟฟ้า จานวน 2 คัน
รายละเอียด: กำหนดประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560
199 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อเพลทพอสิทีฟ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 -15 พฤศจิกายน 2560
200 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้ จำนวน 1,200 หีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560
201 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2561) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560
202 ชื่อเรื่อง :ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560
203 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอภาพ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 21 ธันวาคม 2560
204 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดจ้างตัดชุดพนักงานศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 276 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2561 - 25 มกราคม 2561
205 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างทำป้ายศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561
206 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
207 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อเครื่องยนต์สูบน้้ำดับเพลิงอำคำรวิทยทัศน์ พร้อมติดตั้ง จ้ำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
208 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 - 28 สิงหาคม 2560
209 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 - 20 ตุลาคม 2560
210 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2565
211 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างทาปกปริญญาบัตร จานวน 10,000 ปก ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566
212 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565
213 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประัชาพิจารณ์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 - 2 กันยายน 2565
214 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประัชาพิจารณ์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 - 2 กันยายน 2565
215 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 กันยายน 2565 - 6 กันยายน 2565
216 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) พร้อมน้้ายา จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวัน 5 กันยายน 2565 - 8 กันยายน 2565
217 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 หีบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 กันยายน 2565 - 14 กันยายน 2565
218 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 85 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 26 กันยายน 2565 - 29 กันยายน 2565
219 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวนโดยประมาณ 9,500 รีม
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 กันยายน 2565 - 4 ตุลาคม 2565
220 ชื่อเรื่อง :ข้อกำหนดทั่วไป จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบ Call Center มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมำธิราช ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 3 พฤศจิกายน 2565
221 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้้าหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 25 นิ้ว x 36 นิ้ว จ้านวนโดยประมาณ 500 รีม
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565
222 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อหมึกพิมพ์สาหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565
223 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานการจัดซื้อวัสุดสำนักงานสิ้นเปลื้อง จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 - 25 สิงหาคม 2565
224 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงทาสีศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 - 18 พฤศจิกายน 2565
225 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ปรัชาพิจารณ์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - 18 พฤศจิกายน 2565
226 ชื่อเรื่อง :ข้อกำหนดทั่วไป จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบ Call Center มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมำธิราช ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 19 ธันวาคม 2565
227 ชื่อเรื่อง :ข้อกำหนดรายละเอียดการจัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 19 ธันวาคม 2565
228 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 900 หีบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 - 23 ธันวาคม 2565
229 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเช่าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 - 29 ธันวาคม 2565
230 ชื่อเรื่อง :ร่าง TOR จัดจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 - 29 ธันวาคม 2565
231 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 50 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566
232 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดเงื่อนไขการดำเนินงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องตัดต่อสำหรับผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 มกราคม 2566 - 9 มกราคม 2566
233 ชื่อเรื่อง :ข้อกำหนดรายละเอียด (Terms of Reference หรือ TOR) การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 มกราคม 2566 - 23 มกราคม 2566
234 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานทาสีภายนอกอาคาร อาคารบริหาร,อาคารบริการ1,อาคารบริการ2,อาคารวิชาการ1,อาคารวิชาการ2, อาคารบรรณสาร
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563
235 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานจัดจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 3 พฤศจิกายน 2565
236 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก จำนวน 33 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 เมษายน 2565 - 21 เมษายน 2565
237 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 มกราคม 2565 - 26 มกราคม 2565
238 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 มกราคม 2565 - 26 มกราคม 2565
239 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดเงื่อนไขการดาเนินงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบห้องผลิตรายการทางโซเชียล จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 กุมาภาพันธ์ 2565 - 9 กุมภาพันธ์ 2565
240 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดเงื่อนไขการดาเนินงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน
รายละเอียด: ปะรชาพิจารณ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
241 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดเงื่อนไขการดาเนินงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 83 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 - 14 กุมภาพันธ์ 2565
242 ชื่อเรื่อง : ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ศุนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครสวรรค์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565
243 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุสานักงาน จำนวน 83 รายการ (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565
244 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทาการ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.สุโขทัย ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565
245 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2565
246 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 - 16 มีนาคม 2565
247 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 - 30 สิงหาคม 2565
248 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานปรับปรุงรั้วศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลาปาง ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 - 28 มีนาคม 2565
249 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566
250 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) งานเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565
251 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 25 เมษายน 2565 - 2 พฤษภาคม 2565
252 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 25 เมษายน 2565 - 2 พฤษภาคม 2565
253 ชื่อเรื่อง :ร่างTOR ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทประเภทเนื้อสัตว์ (ใช้ปริมาณมาก) จำนวน 29 รายการ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 - 16 มิถุนายน 2565
254 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง (ครั้งที่ 4)
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 - 21 มิถุนายน 2565
255 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2566)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565
256 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้าวดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
257 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานก่อสร้างลานปาริชาตพร้อมโครงสร้างปกคลุมพื้นที่
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 6 กรกฎาคม 2565
258 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) เครื่องทำเล่มไสสันทากาว ขนาดไม่น้อยกว่า 4 หัวจับ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 18 กรกฎาคม 2565
259 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 - 22 กรกฎาคม 2565
260 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) เครื่องทำเล่มไสสันทากาว ขนาดไม่น้อยกว่า 4 หัวจับ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 - 27 กรกฎาคม 2565
261 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 - 17 มีนาคม 2565
262 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานทะเบียนผ่านระบบ SMS ประจาปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด: ประขชาพิจารณ์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 - 16 สิงหาคม 2566
263 ชื่อเรื่อง :ข้อกำหนดรายละเอียด (Terms of Reference หรือ TOR)จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566
264 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) งานจัดจ้างรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 - 27 กรกฎาคม 2566
265 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2567)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 - 3 สิงหาคม 2566
266 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 - 3 สิงหาคม 2566
267 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 - 3 สิงหาคม 2566
268 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 - 4 สิงหาคม 2566
269 ชื่อเรื่อง : ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศุนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 12566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 - 7 สิงหาคม 2566
270 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานตกแต่งพื้นที่บริเวณชั้น 5 อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อจัดเป็นห้องนิทรรศการถาวรและพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการถาวร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 - 11 สิงหาคม 2566
271 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จานวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 - 11 สิงหาคม 2566
272 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จ้างบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 12566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 - 7 สิงหาคม 2566
273 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานก่อสร้างลานปาริชาตพร้อมโครงสร้างปกคลุมพื้นที่
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 - 26 กรกฎาคม 2566
274 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้อง 8107 ชั้นที่ 1 อาคารบริภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 - 17 สิงหาคม 2566
275 ชื่อเรื่อง :ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การพัฒนาระบบสารสนเทศการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 - 21 กรกฎาคม 2566
276 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 - 18 สิงหาคม 2566
277 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างซักรีดวัสดุผ้า จานวน 15 รายการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 - 18 สิงหาคม 2566
278 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 - 23 สิงหาคม 2566
279 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 - 23 สิงหาคม 2566
280 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 - 23 สิงหาคม 2566
281 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับค่าบริการทางเทคนิคเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เสียหาย และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 9 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2566
282 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับค่าบริการทางเทคนิคเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เสียหาย และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure จำนวน 9 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2566
283 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดจัดจ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประขาพิจารณ์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 - 29 สิงหาคม 2566
284 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 สิงหาคม 256 - 31 สิงหาคม 2566
285 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิก เว็บไซต์และมัลติมีเดีย
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 กันยายน 2566 - 6 กันยายน 2566
286 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเช่าบริการคลาวด์เพื่อจัดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 8 กันยายน 2566 - 13 กันยายน 2566
287 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปี 2567
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 - 17 สิงหาคม 2566
288 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 เมษายน 2566 - 26 เมษายน 2566
289 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 50 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 6 กุมภาพันธ์ 2566
290 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อ/จัดจ้างของพัสดุ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้างพิมพ์ซองแบบทดสอบ จำนวน 200,000 ซอง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2566
291 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อ/จัดจ้างของพัสดุ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้างพิมพ์ซองแบบทดสอบ จำนวน 200,000 ซอง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2566
292 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้อง 8107 ชั้นที่ 1 อาคารบริภัณฑ์ จานวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 - 9 กุมภาพันธ์ 2566
293 ชื่อเรื่อง :ข้อกำหนดรายละเอียด (Terms of Reference หรือ TOR)จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
294 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จานวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2566
295 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
296 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 21 เครื่อง ณ อาคารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี
รายละเอียด: ประชาพิขจารณืในวันที่ 3 มีนาคม 2566 - 9 มีนาคม 2566
297 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเช่าบริการคลาวด์เพื่อทำเป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center on Cloud) พร้อมการย้ายและติดตั้งระบบ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 - 16 มีนาคม 2566
298 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 - 22 มีนาคม 2566
299 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อโปรแกรมจำหน่ายลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 - 25 กรกฎาคม 2566
300 ชื่อเรื่อง :ชื่อเรื่อง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 - 4 เมษายน 2566
301 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 12 มกราคม 2565 - 17 มกราคม 2565
302 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 50 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ระยะเวลาเช่า 3 ปีงบประมาณ)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 - 9 พฤษภาคม 2566
303 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อหมึกพิมพ์สาหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 - 12 พฤษภาคม 2566
304 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) จัดจ้างโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of working life) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 - 12 มิถุนายน 2566
305 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference TOR) จัดซื้อแบตเตอรี่ (Battery) สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 - 13 มิถุนายน 2566
306 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference TOR) จัดซื้อแบตเตอรี่ (Battery) สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) พร้อมตดิ ตั้ง จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 - 21 มิถุนายน 2566
307 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดเงื่อนไขการดาเนินงาน(Teams of Reference : TOR) จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับการสร้างบทเรียนการสอนเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 - 3 กรกฎาคม 2566
308 ชื่อเรื่อง :เรื่อง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 - 20 กรกฎาคม 2566
309 ชื่อเรื่อง :เรื่อง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 - 17 กรกฎาคม 2566
310 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานตกแต่งพื้นที่บริเวณชั้น 5 อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อจัดเป็นห้องนิทรรศการถาวรและพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการถาวร จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 - 19 กรกฎาคม 2566
311 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศชิลเล่อร์ อาคารพิทยพัฒน์ อาคารสัมมนา 2 อาคารอเนกนิทัศษน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 - 20 กรกฎาคม 2566
312 ชื่อเรื่อง :ข"อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การพัฒนาระบบบันทึกการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 - 20 กรกฎาคม 2566
313 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดเงื่อนไขการดาเนินงาน(Teams of Reference : TOR) จัดซื้อเครื่องตัดต่อสาหรับผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 ชุด
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 - 3 เมษายน 2566
314 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)จ้างรถสำหรับส่ง-รับคณะผู้ประสานงานการสอบและแบบทดสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563
315 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวนโดยประมาณ 20,000 รีม
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 มกราคม 2565 - 21 มกราคม 2565
316 ชื่อเรื่อง :ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 5 มิถุนายน 2563
317 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์เก๋ง ขนาด ๔ ที่นั่ง จานวน ๑๔ คัน
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 24 มิถุนายน 2563
318 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างดูแลบ้ารุงระบบบ้าบัดน้าเสีย แบบเหมารวมภายในมหาวิทยาลัยประจ้าปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2564)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 24 มิถุนายน 2563
319 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) จัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563
320 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) จ้างดุแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563
321 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 - 20 กรกฎาคม 2563
322 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 - 23 กรกฎาคม 2563
323 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) จัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 - 29 กรกฎาคม 2563
324 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จำนวน 12 เส้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 - 30 กรกฎาคม 2563
325 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพิมพ์ออฟเซต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 15 เมษายน 2563 - 20 เมษายน 2563
326 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ซื้ออาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 - 14 สิงหาคม 2563
327 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศชิลเลอร์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 เมษายน 2563 - 16 เมษายน 2563
328 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
รายละเอียด: ประขาพิจารณ์ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 - 2 กันยายน 2563
329 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวนประมาณ 20,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2563
330 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding).
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 กันยายน 2563 - 2 ตุลาคม 2563
331 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้้าหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จ้านวน 600 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 กันยายน 2563 - 5 ตุลาคม 2563
332 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) จานวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 - 14 ตุุลาคม 2563
333 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563
334 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563
335 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพ จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 - 5 พฤศจิกายน 2563
336 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 48 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 5 พฤศจิกายน 2563
337 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563
338 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) อุปกรณ์ดับเพลิง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563
339 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดการจัดซื้อการรับประกันและบริการทางเทคนิค สำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศหลัก 4 ระบบงาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 - 3 สิงหาคม 2563
340 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างปรับปรุงห้องน้า ต้าบลบางพูด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ้านวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563
341 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อชุดควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพพร้อมเสียง แบบ Digital High Definition จานวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 มกราคม 2563 - 17 มกราคม 2563
342 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุประเภทผ้า จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563
343 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563
344 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563
345 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงลานอเนกประสงค์อาคารสัมมนา 1 และปรับปรุงขยายห้องประชุมอาคารสัมมนา 2
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2563 - 20 มกราคม 2563
346 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แผ่น CD หน้าขาว จานวน 90,000 แผ่น
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 มกราคม 2563 - 21 มกราคม 2563
347 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดา ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จานวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563
348 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดทั่วไป ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2563
349 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงพื้นที่ห้องสำนักงานศุนย์รักษาความปอลดภัย จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563
350 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณละกษณะเฉพาะงานปรับปรุงทาสีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2563 - 27 มกราคม 2563
351 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แผ่น XD-CAM พร้อมกล่องบรรจุแบบหูล็อก จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2563
352 ชื่อเรื่อง :ร่างานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ทำการ และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 27 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563
353 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 30 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563
354 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพิมพ์ออฟเซต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. ค
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 31 มกราคม 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563
355 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดทั่วไป รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรับปรุงประตูบานม้วนเหล็กรอบคลังพัสดุการศึกษา ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 6 กุมภาพันธ์ 2563
356 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อเครื่องตอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
357 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 46 เครื่อง ความเร็วในการถ่ายเอกสารบนกระดาษขนาด A4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - 13 กุมภาพันธ์ 2563
358 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ แผ่น DVD หน้าขาว จำนวน 96,000 แผ่น
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563
359 ชื่อเรื่อง :เอกสารร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศชิลเลอร์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 มีนาคม 2563
360 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างสำรวจ ตรวจสอบ อาคารสถานที่ และจัดทำข้อมูลข้อเสนอแนะ เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาที่ทำการ ณ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 มีนาคม 2563
361 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 - 16 มีนาคม 2563
362 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (TOR) ส่วนที่ 1 รายละเอียดทั่วไป งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 - 19 มีนาคม 2563
363 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์เก๋ง ขนาด ๔ ที่นั่ง จานวน ๑๔ คัน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 มีนนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
364 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศชิลเลอร์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 เมษายน 2563 - 7 เมษายน 2563
365 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อชุดคอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D จานวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 มกราคม 2563 - 29 มกราคม 2563
366 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 20 ตุลาคม 2564
367 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างดูแลบำรุงัรกษาระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE แบบเหมารวม ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 - 17 สิงหาคม 2564
368 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2565)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 - 17 สิงหาคม 2564
369 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องฟอกาอากศ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 - 17 สิงหาคม 2564
370 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 - 17 สิงหาคม 2564
371 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเหมารวม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 - 25 สิงหาคม 2564
372 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) เช่าบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสารข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 - 2 กันยายน 2564
373 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างปรับปรุงเมนไฟฟ้าหลักและเครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศชิลเลอร์ อาคารเฉลพิมพระเกียรติ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 - 11 ตุลาคม 2564
374 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างซักรีดวัสดุผ้า จำนวน 15 รายการ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 - 18 ตุลาคม 2564
375 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 - 19 ตุลาคม 2564
376 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การประกวดราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) สาหรับระบบจัดสอบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 26 ตุลาคม 2564
377 ชื่อเรื่อง :เอกสารร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 53 ชุด และ ม่านอากาศ 18 ชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - 23 พฤศจิกายน 2563
378 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 ประเภท ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 20 ตุลาคม 2564
379 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 - 29 กรกฎาคม 2564
380 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2564
381 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564
382 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดจ้างไสสันทากาวเอกสารชุดวิชา ประจาปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564
383 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) พร้อมน้้ายา จ้านวน 6 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 - 17 พฤศจิกายน 2564
384 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวนโดยประมาณ 600 รีม
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 - 29 พฤศจิกายน 2564
385 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 - 29 พฤศจิกายน 2564
386 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) เช่าบริการคลาวด์สำหรับจัดทำศูนย์ข้อมูล (Data Center on Cloud) พร้อมการย้ายและติดตั้งระบบ จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 - 17 ธันวาคม 2564
387 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประขาพิจารณ์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 20 ธันวาคม 2564
388 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อหมึกพิมพ์สาหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 - 23 ธันวาคม 2564
389 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อ NAS Storage ส่าหรับจัดเก็บไฟล์ต้นฉบับรายการวิทยุโทรทัศน์ ขนาดไม่ต่ากว่า 120 TB จ่านวน 1 ระบบ
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 11 มกราคม 2565 - 14 มกราคม 2565
390 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อชุดโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟฟิก เว็บไซต์และมัลติมีเดีย (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 กันยายน 2566 - 20 กันยายน 2566
391 ชื่อเรื่อง :ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จานวน 12 เส้นทาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 20 ตุลาคม 2564
392 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงสาหรับงานออกอากาศ ( External storage) จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 - 17 กุมภาพันธ์ 2564
393 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) จัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) สำหรับระบบจัดสอบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 มกราคม 2565 - 20 มกราคม 2565
394 ชื่อเรื่อง :TOR งานปรับปรุงรั้ว ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในัวนที่ 15 ธันวาคม 2563 - 22 ธันวาคม 2563
395 ชื่อเรื่อง :อบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมอาคารบริหาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564
396 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ IMAC PRO จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 มกราคม 2564 - 14 มกราคม 2564
397 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) ซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 35 นิ้วx24 นิ้ว จำนวนประมาณ 20,000 รีม
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 12 มกราคม 2564 - 15 มกราคม 2564
398 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบและวัดสัญญาณภาพ จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564
399 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 13 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564
400 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) การจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2564 - 20 มกราคม 2564
401 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 มกราคม 2564 - 27 มกราคม 2564
402 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 20 มกราคม 2564 - 25 มกราคม 2564
403 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2564 - 26 มกราคม 2564
404 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณืในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 - 10 สิงหาคม 2564
405 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อของพัสดุ โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
406 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 30 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 - 5 สิงหาคม 2564
407 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบงานกราฟิก จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 - 17 กุมภาพันธ์ 2564
408 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
409 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตงาน (Term Of Reference : TOR) จัดซื้อรถไฟฟ้า ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 - 1 มีนาคม 2564
410 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 - 25 มีนาคม 2564
411 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 30 เครื่อง
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564
412 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อ/จัดจ้างของพัสดุ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 7,000 ปก ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 2 เมษายน 2564 - 8 เมษายน 2564
413 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบงานกราฟิก จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในัวนที่ 26 เมษายน 2564 - 3 พฤษภาคม 2564
414 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) โครงการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน STOU Book 4.0
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 - 23 มิถุนายน 2564
415 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 30 เครื่อง (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 8 กรกฎาคม 2564
416 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 577 เครื่อง (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 8 กรกฎาคม 2564
417 ชื่อเรื่อง :รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง จานวน 1 เครื่อง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันทที่ 4 ธันวาคม 2563 - 9 ธันวาคม 2563
418 ชื่อเรื่อง :ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานทาสีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี จำนวน 1 งาน
รายละเอียด: ประชาพิจารณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2564 - 28 มกราคม 2564
   
งานธุรการ โทร. (สายตรง) 02-503-3560 02-503-3560 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7112, 7125
งานจัดซื้อจัดหา โทร. (สายตรง) 02-503-2099 02-503-2099 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย 7121, 7122, 7123
งานซ่อมบำรุง โทร. (สายตรง) 02-503-2552 02-503-2552 , 02-503-3385 02-503-3385 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7116, 7117, 7118, 7119, 7120
งานคลังพัสดุ โทร. (สายตรง) 02-504-7129 02-504-7129 หรือ 02-504-xxxx ตามด้วย7113, 7114, 7115
ในวันและเวลาราชการ